Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż ławek parkowych, oraz koszy na odpady

Przedmiot:

Dostawa i montaż ławek parkowych, oraz koszy na odpady

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
powiat: łódzki wschodni
tel. (44) 725- 67- 44, fax (44) 714 - 58 -15
um@koIuszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (44) 725- 67- 4
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż ławek parkowych, oraz koszy na odpady

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na terenie parku wodnego w miejscowości
Lisowice, Gmina Koluszki:
1. Ławek parkowych w ilości 30 sztuk.
1) Minimalne wymagania techniczno - użytkowe:
a) konstrukcja ławki wykonana z żeliwa i pomalowana farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze
czarnym,
b) siedzisko i oparcie z drewna liściastego zaimpregnowanego środkiem do drewna i pomalowanego.
c) grubość listew drewnianych minimum : 4 cm,
d) długość ławki minimum 170 cm,
e) szerokość całkowita minimum 60 cm,
f) wysokość całkowita ławki wraz z oparciem minimum 70 cm,
g) ławki w kolorze drewna teak lub zbliżonym (do uzgodnienia z Zamawiającym).
2) W zakres wchodzi również przymocowanie ławki do podłoża w sposób trwały i estetyczny
zabezpieczający przed kradzieżą i jej przestawieniem,
3) Długość udzielonej gwarancji minimum 12 miesięcy.
4) Przykładowe zdjęcia ławek:
2. Koszy na odpady w ilości 60 sztuk
1) Minimalne wymagania techniczno - użytkowe:
a) kosz uliczny parkowy montowany na słupku w kolorze czarnym o wysokości minimum 75 cm,
b) wkład do kosza wykonany z blachy ocynkowanej o grubości minimum 2 mm,
c) średnica wkładu kosza minimum 30 cm, wysokość wkładu minimum 40 cm,
c) korpus kosza ulicznego obłożony drewnem w kolorze teak lub zbliżonym (do uzgodnienia
z Zamawiającym).
d) średnica korpusu ok. 38 -43 cm.
2) W zakres wchodzi również przymocowanie kosza do podłoża w sposób trwały i estetyczny
zabezpieczający przed kradzieżą i jej przestawieniem,
Długość udzielonej gwarancji minimum 12 miesięcy.
Przykładowe zdjęcie kosza na odpady.

CPV: 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6, 45.23.32.93-9

Dokument nr: GIZ 271. 113.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach Ul. 11 Listopada 65
w godz. 8;00 -15;00 nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 11;00.
2) Oferty dostarczone osobiście, przesłane pocztą lub firmą kurierską będą zakwalifikowane do
rozpatrzenia pod warunkiem ich dostarczenia do kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy
ul. 11 Listopada 65 do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 11;00.
3) Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty poprzez przesłanie :
a) skanu podpisanej oferty,
lub
b) oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym
zgodnie z aktem rejestracyjnym.
4) W przypadku składania oferty drogą elektroniczną ofertę należy przesłać na adres e - mail:
um@koluszki.pl
Oferty, które zostaną złożone tub przesłane po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Opis kryteriów oceny oferty:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny oferty:
1) Cena -60 %
2) WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI- 40 %.
Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady określone poniżej:
Ad 1) Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
C=--------------------------------x 60% x 100= ilość punktów
cena brutto oferty ocenianej
W tym kryterium maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 60 pkt.
Ad 2) Punkty za kryterium WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI,
zostaną przydzielone według następującej reguły:
a) jeżeli Wykonawca zaoferuje OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI równy 12 miesięcy
{1 rok) otrzyma - 0 pkt.
b) jeżeli Wykonawca zaoferuje OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI równy 24 miesiące
( 2 [ata) otrzyma-10 pkt.
c) jeżeli Wykonawca zaoferuje OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI równy 36 miesięcy
( 3 lata) otrzyma - 20 pkt.
b) jeżeli Wykonawca zaoferuje OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI równy 48 miesięcy
(4 lata) otrzyma - 30 pkt.
c) jeżeli Wykonawca zaoferuje OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI równy 60 miesięcy
( 5 lata) otrzyma - 40 pkt.
UWAGA - Zamawiający informuje, iż minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi powinien wynosić
12 miesięcy (1 rok), a maksymalny okres 60 miesięcy ( 5 lat).
Oferty z krótszym niż 12 miesięcy okresem gwarancji jakości i rękojmi zostaną przez Zamawiającego
odrzucone.
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi dla obliczenia punktów
Zamawiający przyjmie 60 miesięczny okres gwarancji.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.
2) Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę
oferty.
3) Z Oferentem, który spełni wszystkie wymagania zawarte w zaproszeniu i otrzyma największą
liczbę punktów zostanie zawarta umowa.
4) Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
2) Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
3) Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę / osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.
4) Oferta musi być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, albo zaparafowana wraz z pieczątką
imienną tak, aby można było stwierdzić tożsamość osoby podpisującej ofertę.
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione
przez osoby do tego upoważnione.
6) Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.
7) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Koluszkach
przy ul. 11 Listopada 65, 95 - 040 Koluszki i opatrzona napisem: ,, Oferta na dostawę i montaż
ławek parkowych, oraz koszy na odpady" oraz ,, Nie otwierać przed dniem 30 czerwca 2021 r. do
godz. 11"
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia),
2) Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, lub aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
3) Kartę katalogową lub zdjęcie wraz z opisem oferowanej przez Wykonawcę ławki parkowej oraz
oferowanego kosza na odpady.
VII. Płatność:
1) Należność zostanie uregulowana ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Koluszki.
2) Należność będzie zapłacona przelewem na konto podane na fakturze w terminie do 21 dni od daty
wykonania przedmiotu zamówienia i otrzymania oryginału faktury VAT/ rachunku.

Kontakt:
Do kontaktów z oferentami upoważnieni są :
1) Inspektor d/s zamówień publicznych Pan Marek Borowiński, lub Inspektor - Pani Agata Witkowska
tel. (44) 725- 67- 44, fax (44) 714 - 58 -15, pok. nr 203 lub e - mail: um@koluszki.pl
2) Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.