Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont (malowanie) sali rozpraw

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont (malowanie) sali rozpraw

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Słowackiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont (malowanie) sali rozpraw nr XXI w budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przy Ul. Słowackiego 5.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont (malowanie) sali rozpraw nr XXI w budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przy Ul. Słowackiego 5".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: malowaniu wraz z uzupełnieniem ubytków w tynku na suficie i ścianach, malowanie stolarki drzwiowej, wykonanie napraw ścian. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w:
- dokumentacji projektowej - załącznik nr 6 do SWZ,
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ,
- przedmiarach robót (przedmiary załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) - załącznik nr 8 do SWZ,
- decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ZN.5142.445.2021.IŚ z dnia 1 czerwca 2021 r. - załącznik nr 9 do SWZ,
- decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 183/2021 z dnia 15.06.2021 r. - załącznik nr 10 SWZ,

3. Budynek Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi i został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr rej.: 278.
4. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w ramach ceny ryczałtowej innych niezbędnych czynności pomocniczych, w tym:
- zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom sądu na czas prowadzenia robót,
- składowania i wywozu odpadów powstających w trakcie realizacji robót,
- po zakończeniu uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace.
5. Zamawiający zastrzega, że prace remontowe Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić w godz.ch pracy sądu, a w wyjątkowych przypadkach, prace powodujące hałas, poza godz.mi pracy sądu ( w tym również możliwość prowadzenia prac w soboty i niedziele).
W takim przypadku Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania takich robót z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób aby umożliwić normalną pracę sądu.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania przed rozpoczęciem prac do Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (pokój 110):
- ogólnej listy osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace budowlane, w przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, należy przedłożyć Zamawiającemu uaktualnioną listę,
- każdorazowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem prac wykonywanych poza godz.mi pracy sądu, listy osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace remontowe.
7. Roboty powinny być wykonane zgodnie z ww. opisem oraz zaleceniami Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania, a wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ofertowej.
9. Rozwiązania równoważne:
Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) materiałów lub normy, oceny techniczne, specyfikacji techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 p.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu, materiału o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, materiału o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 45000000-7, 45440000-3, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00091412, Inw-3610-5/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https:// ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https:// ezamowienia.ms.gov.pl
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
o w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze
o w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@piotrkow-tryb.so.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a ) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-12 09:00
Miejsce składania ofert: składanie ofert odbywa sie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pomocą Systemu SmartPzp dostepnego pod adresem: https:// ezamowienia.ms.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Inw-3610-5/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont (malowanie) sali rozpraw nr XXI w budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 5".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: malowaniu wraz z uzupełnieniem ubytków w tynku na suficie i ścianach, malowanie stolarki drzwiowej, wykonanie napraw ścian. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w:
- dokumentacji projektowej - załącznik nr 6 do SWZ,
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ,
- przedmiarach robót (przedmiary załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) - załącznik nr 8 do SWZ,
- decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ZN.5142.445.2021.IŚ z dnia 1 czerwca 2021 r. - załącznik nr 9 do SWZ,
- decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 183/2021 z dnia 15.06.2021 r. - załącznik nr 10 SWZ,

3. Budynek Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi i został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr rej.: 278.
4. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w ramach ceny ryczałtowej innych niezbędnych czynności pomocniczych, w tym:
- zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom sądu na czas prowadzenia robót,
- składowania i wywozu odpadów powstających w trakcie realizacji robót,
- po zakończeniu uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace.
5. Zamawiający zastrzega, że prace remontowe Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić w godzinach pracy sądu, a w wyjątkowych przypadkach, prace powodujące hałas, poza godzinami pracy sądu ( w tym również możliwość prowadzenia prac w soboty i niedziele).
W takim przypadku Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania takich robót z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób aby umożliwić normalną pracę sądu.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania przed rozpoczęciem prac do Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (pokój 110):
- ogólnej listy osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace budowlane, w przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, należy przedłożyć Zamawiającemu uaktualnioną listę,
- każdorazowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem prac wykonywanych poza godzinami pracy sądu, listy osób (pracowników), którzy będą wykonywać prace remontowe.
7. Roboty powinny być wykonane zgodnie z ww. opisem oraz zaleceniami Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania, a wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ofertowej.
9. Rozwiązania równoważne:
Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) materiałów lub normy, oceny techniczne, specyfikacji techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 p.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu, materiału o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, materiału o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium i znaczenie kryterium (w %)
K1. Cena 60 %
K2. Gwarancja 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- doświadczenie polegające na braniu udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 710).

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych lub innych ważnych względów - np. z konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować materiały zamienne lub wykonać roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezpośrednio przez Zamawiającego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiały zamienne zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego, a ich rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robót zamiennych/zastosowanie materiałów zamiennych jest możliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisującego roboty/materiały zamienne oraz uwzględniającego zmianę wynagrodzenia z tego tytułu.
2) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów po-datkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim przypadku podatek VAT naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń, do zaistnienia których Wykonawca się nie przyczynił, a skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem m.in.:
- w razie zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- wobec działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
- w przypadku błędów dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, realizacją zamówienia wynikającą z wypadków losowych, siły wyższej, działania osób trzecich lub innych przyczyn niezależnych od stron.
5) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach losowych ( śmierć , choroba itp.) zmianę kierownika budowy (robót) robót pod warunkiem, że nowy kierownik robót będzie posiadał kwalifikacje i uprawnienia wymagane w niniejszej SWZ- zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium i znaczenie kryterium (w %)
K1. Cena 60 %
K2. Gwarancja 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.