Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Przedmiot:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brójce
Brójce 39
95-006 Brójce
powiat: łódzki wschodni
42 295 01 11
urzadgminy@brojce.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brójce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 42 295 01 11
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji c.o. i gazu w budynku OSP w Kurowicach".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie instalacji c.o. i gazu w budynku OSP w Kurowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zaświadczenia o możliwości prowadzenia robót budowlanych.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej składającej się z: a) Projektu budowlano-wykonawczego obejmującego projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz projekt wewnętrznej instalacji c.o. wraz z informacją BIOZ - 4 egz., b) Przedmiaru robót - 2 egz.,
c) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz., d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - 2 egz., e) W wersji elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym część opisowa (*.pdf) i (*.doc) i część rysunkowa (*.dwg) oraz (.*pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań. f) Wystąpienie w imieniu inwestora oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych lub innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, o ile będą wymagane. g) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) w budynku objętym przedmiotem zamówienia.
2) Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego: a) Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci gazowej, b) Inwentaryzacja budowlana sporządzona w sierpniu 2016r. 3) Zakres merytoryczny dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazu i c.o. w budynku OSP
w Kurowicach powinna uwzględniać: a) Instalację gazową w budynku, od skrzynki z gazomierzem (zlokalizowanej zgodnie z warunkami technicznymi na zewnętrznej ścianie budynku) do dwóch kotłów wraz z instalacją wentylacji i odprowadzenia spalin, b) Instalację c.o. w budynku na potrzeby ogrzewania pomieszczeń grzejnikami stalowymi oraz podgrzewania c.w.u. z zasobnikiem wraz z zasilaniem elektrycznym projektowym urządzeń. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SWZ umieszczona na stronie prowadzonego postępowania, tj. bip.brojce.pl

CPV: 71320000-7, 71248000-8, 71250000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00091430, ZP.271.1.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.brojce.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: bip.brojce.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MACOS.3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść stanowi XXXVI. rozdział Specyfikacji Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie prowadzonego postepowania, tj. bip.brojce.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Treść stanowi XXXVI. rozdział Specyfikacji Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie prowadzonego postepowania, tj. bip.brojce.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie instalacji c.o. i gazu w budynku OSP w Kurowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zaświadczenia o możliwości prowadzenia robót budowlanych.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej składającej się z: a) Projektu budowlano-wykonawczego obejmującego projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz projekt wewnętrznej instalacji c.o. wraz z informacją BIOZ - 4 egz., b) Przedmiaru robót - 2 egz.,
c) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz., d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - 2 egz., e) W wersji elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym część opisowa (*.pdf) i (*.doc) i część rysunkowa (*.dwg) oraz (.*pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań. f) Wystąpienie w imieniu inwestora oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych lub innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, o ile będą wymagane. g) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) w budynku objętym przedmiotem zamówienia.
2) Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego: a) Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci gazowej, b) Inwentaryzacja budowlana sporządzona w sierpniu 2016r. 3) Zakres merytoryczny dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazu i c.o. w budynku OSP
w Kurowicach powinna uwzględniać: a) Instalację gazową w budynku, od skrzynki z gazomierzem (zlokalizowanej zgodnie z warunkami technicznymi na zewnętrznej ścianie budynku) do dwóch kotłów wraz z instalacją wentylacji i odprowadzenia spalin, b) Instalację c.o. w budynku na potrzeby ogrzewania pomieszczeń grzejnikami stalowymi oraz podgrzewania c.w.u. z zasobnikiem wraz z zasilaniem elektrycznym projektowym urządzeń. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SWZ umieszczona na stronie prowadzonego postępowania, tj. bip.brojce.pl
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - 60 pkt,
2) Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej (D) - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) zrealizowali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej instalacji sanitarnych, na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę/zaświadczenie o
możliwości wykonywania robót budowlanych, b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniących funkcje:
b1) Projektanta, który łącznie:
- posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania,
oraz posiadających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 2) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 7 do SWZ; 4) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający wykonane należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, dotyczącego budowy lub przebudowy obiektów, kompleksów sportowych, na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz.
1170) - wzór stanowi załącznik nr 8.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
3) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 5 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie;
4) braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, Strony mogą przedłużyć odpowiednio termin realizacji umowy po wprowadzeniu stosownych ustaleń w tym zakresie;
5) wystąpią inne okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
przez Wykonawcę, lub gdy Wykonawca otrzymałby w ramach kryterium oceny ofert co najmniej tyle samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - 60 pkt,
2) Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej (D) - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-31

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.