Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placu zabaw

Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Koluszki
11 Listopada 65
95-040 Koluszki
powiat: łódzki wschodni
44 725 67 42
a.czopik@koluszki.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55497
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: ---
Nr telefonu: 44 725 67 42
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.11.01.01-10-0008/20 - II edycja Przedszkola z klasą w Gminie Koluszki

Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy żłobku i przedszkolu przy
ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach.
W zakres prac do realizacji wchodzą m.in. następujące prace:
a) Demontaż istniejącej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej oraz bezodpływowych zbiorników na ścieki i odcinków kanalizacji sanitarnej,
b) Uporządkowanie, plantowanie terenu,
c) Oczyszczenie terenu z kamieni i innych zanieczyszczeń,
d) Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty,
e) Wykonanie fundamentowania pod projektowane urządzenia,
f) Wykonanie obrzeża projektowanych nawierzchni,
g) Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,
h) Montowanie urządzeń zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,
i) Wykonanie projektowanych nawierzchni,
j) Wykonanie nasadzeń i odtworzenie uszkodzonej nawierzchni trawiastej,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Projekt budowlany - Załącznik nr 5 do zaproszenia
b) Przedmiar robót - Załącznik nr 6 do zaproszenia
c) STWiOR - Załącznik nr 7 do zaproszenia
Okres gwarancji
36

CPV: 37500000-3, 45100000-8, 45112700-2

Dokument nr: 2021-24732-55497, GIZ.271.86.(10).2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
Gmina
Koluszki
Miejscowość
Koluszki
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-20
Koniec realizacji
2021-08-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Budowa placu zabaw przy żłobku i przedszkolu

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:
1) Wystąpienie sytuacji niemożliwych przed rozpoczęciem budowy do przewidzenia tj.
a) Wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej należyte wykonanie umowy.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy. Strona, której siła wyższa uniemożliwi wykonanie umowy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o tej okoliczności. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła realizować wykonania zadania, będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub zwłoki do czasu, dopóki trwać będzie działanie siły wyższej, w takim zakresie w jakim wywiązanie się tej strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe.
b) Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 5 dni. Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z ich technologią,
c) napotkanie znalezisk archeologicznych lub niewybuchów,
- wówczas Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres czasu potrzebny na usunięcie zaistniałego zdarzenia.
d) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia,
e) wystąpienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,
f) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji zatwierdzającej te zmiany,
2) Zaistnienie konieczności wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy,
3) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedno zadania polegające na budowie placu zabaw o wartości robót brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) - załącznik nr 3
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi i osoby te będą posiadały uprawnienia budowlane w specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlanej (minimum 1 osoba) - załącznik nr 4

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium ,,cena" oferty będzie oceniane wg następującego wzoru:
Kryterium cena (C) = (CN/COB) x 100 x 60%
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę obliczoną do dwóch miejsc po przecinku,
CN - najniższa zaoferowana cena
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
4. Kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie oceniane następująco:
1) - za okres gwarancji i rękojmi: 36 mies. - 0 pkt., 42 miesięcy - 10 pkt.,48 miesięcy - 20 pkt., 54 miesięcy - 30 pkt., 60 miesięcy - 40 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Czopik
tel.: 44 725 67 42
e-mail: a.czopik@koluszki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.