Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika

Przedmiot:

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
35-105 Rzeszów
powiat: Rzeszów
biuro@pzdw.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 1700,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+715 - 25+837 str. prawa w m. Wrzawy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce
polegająca na budowie chodnika w km 25+715 - 25+837 str. prawa w m. Wrzawy."

CPV: 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00091666, PZDW/WZP/243/WRI/22/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w
pkt 14 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza poniżej Klauzulę informacyjną z
art.13rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej ,,RODO". Zgodnie z
art. 13 ust. 1 i2,,RODO" Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych
Wykonawcy jest Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Ul. T. Boya
Żeleńskiego19a,35-105Rzeszów; Inspektorem ochrony danych osobowych w PZDW jest Pan JakubBaraniewski(email:iod@pzdw.pl);Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie
art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego;Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp Dane
osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie ustawę Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;Obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W
odniesieniu dodanych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,stosownie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada:- na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu dodanych osobowych dotyczących Wykonawcy;-na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania danych osobowych Wykonawcy;(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.)- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18ust. 2RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)- prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;2.1.9. Wykonawcy nie przysługuje:-w
związku z art.17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6ust. 1 lit. c RODO.Zamawiający, jako administrator danych
osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przewiduje
powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie postanowień umownych
zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy i wymaga od wykonawcy przestrzegania tych postanowień

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WRI/22/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce
polegająca na budowie chodnika w km 25+715 - 25+837 str. prawa w m. Wrzawy."
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, do wysokości 100 % wartości
zamówienia podstawowego.
Zamawiający wskazuje zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one
udzielone
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - roboty ziemne - odwodnienie - podbudowy
- nawierzchnie
- elementy ulic - roboty wykończeniowe oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli
zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia
a) Doświadczenie wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie) - min. 1 zadanie polegające na rozbudowie/budowie/przebudowie
drogi publicznej polegającej na ułożeniu min. 180 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej
wibroprasowanej lub kamiennej.
Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/ zlecenia/
zamówienia/ inwestycji.
Zamawiający dopuszcza, aby ww. zakres był wykonany w ramach formuły ,,zaprojektuj i
wybuduj".
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje
następującymi osobami:
Kierownik budowy - 1 osoba
Kwalifikacje:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072092/01 z dnia 2021-06-02
2021-06-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej wydane
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na
pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
Doświadczenie:
Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
Okres ten musi się zawierać w okresie posiadania uprawnień.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać
będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową;
Osoba upoważniona przez Wykonawcę do kierowania i koordynowania całą budową we
współpracy z kierownikami robót poszczególnych branż oraz do kierowania robotami w branży
drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości: 1700,00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
okoliczności i warunki zmiany umowy są przewidziane w SWZ - projektowane postanowienia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.