Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: KONSERWACJA - ROCZNY PRZEGLĄD DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Przedmiot:

KONSERWACJA - ROCZNY PRZEGLĄD DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-103 Toruń
powiat: Toruń
tel. 261 43 35 40 nr faks: 261 43 36 60
12wog@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 43 35 40 nr
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane),
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł., obowiązującym w 12. Wojskowym
Oddziale Gospodarczym, na:
KONSERWACJA - ROCZNY PRZEGLĄD DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 12 WOG W TORUNIU
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja - roczny przegląd drzwi
przeciwpożarowych w kompleksach administrowanych przez 12 WOG w Toruniu,
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego, która stanowi jego integralną część.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Dokument nr: R/27/12WOG/21

Składanie ofert:
V. FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2.1. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym: R/27/WOG/21,
z dopiskiem: Nie otwierać przed 05.07.2021 r., godz. 12:05.
2.2. Oferty należy składać na adres:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 87-103 Toruń Ul. Okólna 37
Kancelaria Jawna (bud. nr 97 pok. nr 12),
Od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
2.3. Kancelaria Jawna znajduje się na terenie 12 WOG, gdzie obowiązuje system
przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając
ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia
oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.
Uwaga! Oferty złożone w innej formie niż wskazana w zapytaniu ofertowym zostaną
odrzucone!
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stornie internetowej
prowadzonego postępowania informację o:
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Miejsce i termin realizacji:
II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Miejsce realizacji zamówienia - kompleksy wojskowe w Toruniu przy Ul. Piastowskiej,
ul. Sienkiewicza, Ul. Chłopickiego, Ul. Sobieskiego, Wały Gen. Sikorskiego, Ul. Okólna,
ul. Podgórskiej, w Inowrocławiu przy Ul. Dworcowej, Ul. Jacewskiej, Latkowo, we
Włocławku przy Ul. Dworcowej (WK11), Ul. Okrężnej oraz Chorągiewka.
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy lub legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
nr 3 do zapytania cenowego, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby
upoważnionej.
3. Do oferty należy dołączyć:
3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
3.2. Potwierdzenie wykonania co najmniej 1 usługi w ciągu ostatnich 3 lat
w przedmiotowym zamówieniu w postaci referencji lub protokołu odbioru należytego
wykonania usługi.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (T. jedn.: Dz. U. z 2019 r. póz. 178).
2. Wartość brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z usługą
(w tym: smar, wymiana uszkodzonych elementów drzwi itp.) wraz z podatkiem
od towarów i usług VAT.
Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert
3. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po
zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w druku oferty.
4. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE
w wysokości - 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia,
łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający.
5. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.
VI. OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1. Kryterium wyboru jest cena.
2. Zamawiający dokona oceny złożonej oferty pod kątem spełniania warunków zgodnie z
zasadą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
3. Po stwierdzeniu ważności złożonych ofert (oferty niepodlegające odrzuceniu),
Zamawiający wybierze spośród nich ofertę najkorzystniejszą i udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza na podstawie
określonego kryterium, w zakresie każdej części odrębnie.
4. Po stwierdzeniu ważności złożonych ofert, Zamawiający dokona ich oceny, obliczając
liczbę pkt (punktów) dla każdej części z osobna w oparciu o poniższy wzór:
Wn
X (1;2;3) = X 100
Wb
gdzie:
X - oznacza kryterium cenowe oferty nr ... wyrażone pkt - maksymalnie oferta
może uzyskać 100 pkt;
(i;2;3) - Nr oferty;
Wn - Najniższa zaoferowana Wartość brutto;
Wb - Wartość brutto badanej oferty.
5. Zamawiający spośród ocenianych ofert, wybierze najkorzystniejszą mając na uwadze
liczbę uzyskanych punktów w oparciu o kryterium wartości brutto.
6. Badanie ofert:
6.1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie;
6.2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując wykonawcę
o dokonaniu poprawek;
6.3. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty
z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W takim przypadku, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie
zgody na poprawienie omyłki.
6.4. Oferty złożone po terminie, zamawiający zwróci Wykonawcy. Oferty nieopakowane,
nieoznaczone, dostarczone w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu ofertowym
nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu
dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot
oferty.
6.5. Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty i oświadczenia,
zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
7.1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub jest niezgodna
z przedmiotem zamówienia;
7.2. oferta złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę
w postępowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych oraz ofert wariantowych,
z uwzględnieniem ofert składanych wspólnie z innymi wykonawcami;
7.3. oferta zawiera zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia;
7.4. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7.5. została złożona po terminie składania ofert;
7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7.7. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki.
8. Postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli:
8.1. nie złożono żadnej oferty;
8.2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
8.3. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;
8.4. cena oferty najkorzystniejszej przewyższa 130 000 zł netto;
8.5. zamawiający odwołał postępowanie o zamówieniu do 130 000 złotych netto;
8.6. jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest
nieuzasadnione.
8.7. W przypadku unieważnienia postępowania informację o unieważnieniu Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej.
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje na swojej
stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. O terminie podpisania Zamówienia, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany
odrębnym pismem bądź wiadomością email.
3. Udzielenie zamówienia następuje poprzez złożenie Zamówienia zgodnie z projektem
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Uwaga! Niedopełnienie wymaganych formalności przez Wykonawcę przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy, Zamawiający uzna za uchylanie się
od podpisania umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.