Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi przeglądu technicznego systemu detekcji gazu ziemnego

Przedmiot:

Wykonanie usługi przeglądu technicznego systemu detekcji gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. 6 Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
powiat: Warszawa
tel./fax: 22 643 26 15
sylwia.stefankowska@woik.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 22 643 26
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
Zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi przeglądu technicznego systemu detekcji gazu ziemnego w budynku
Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie usługi przeglądu technicznego systemu detekcji gazu ziemnego w kotłowni
znajdującej się w budynku Warszawskiego Ośrodka interwencji Kryzysowej przy
ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie. Centrala Gazex MD-2, detektor DEX, zawór
klapowy, sygnalizacja akustyczna.
2. Zakres przeglądu:
2.1 sprawdzenie poprawności działania detektorów na stopniu 1 i 2 wraz
z wysterowaniami wentylacji przewietrzającej systemu detekcji gazu GAZEX,
2.2 sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji optycznej systemu detekcji gazu
GAZEX,
2.3 sprawdzanie stanu połączeń okablowania oraz bezpieczników w systemie detekcji
gazu GAZEX,
2.4 przeprowadzanie czyszczenia detektorów gazu GAZEX,
2.5 przeprowadzenie kalibracji detektorów gazu GAZEX, wymaganego raz na 3 lata
(ostatnia kalibracja wykonana w 2018 roku),
2.6 oraz inne niezbędne czynności zapewniające prawidłową pracę systemu.
3. Budynek o powierzchni 3.173 m2, biurowo - mieszkalny.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokument nr: A.272.2.5.2021.SS

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT 05.07.2021 godz. 09:00
VI. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2021 r. godz. 09:00 w siedzibie
Zamawiającego: Warszawa, Ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa, faksem na nr 22 643 26 15,
lub droga elektroniczną na adres e-mail:
sylwia.stefankowska@woik.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia sierpień 2021 r.

Wymagania:
7. Wykonawca po zakończonym przeglądzie sporządzi protokoły z ww. czynności.
8. Prace będące przedmiotem zlecenia wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi
przepisami a w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. póz. 719, ze zm.), Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 póz. 1065), oraz ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2019)
9. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przedmiotu
zamówienia, że system lub pojedyncze urządzenia nie odpowiadają warunkom Polskich
Norm bądź przepisów, zgłasza powyższy fakt Zamawiającemu pisemnie protokołem
konieczności naprawy. W protokole podaje ilość, rodzaj oraz zakres prac.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczenia woli
w imieniu Wykonawcy.
4. Dokumenty jakie wykonawca powinien przedstawić:
a) Formularz cenowo - ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy (uprawnienie wynikające z aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub CEIDG - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji - albo pełnomocnictwa) formularz - wg załączonego wzoru.
b) Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Załącznik Nr 1
do Zapytania.
c) W chwili przyjęcia zlecenia:
- dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzenia opłacenia składki
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę
gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN oraz limitem w zakresie
odpowiedzialności za produkt wprowadzony do obrotu w wysokości co najmniej
20.000,00 PLN - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawniona do podpisania oferty.
- dowód posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyframi z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
VIII. Warunki płatności:
1. Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprawnie
wystawionej faktury do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. 6 sierpnia
1/5, 02-843 Warszawa.
Faktura powinna zawierać następujące dane płatnika:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
Odbiorca: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności z tytułu wykonania przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
IX. Oświadczenie Zamawiającego
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt
6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych.

Kontakt:
IV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani Sylwia Stefankowska, tel. 22 643 26 15, adres e-mail:
sylwia.stefankowska@woik.waw.pl w godzinach pracy WOIK 8:00-16:00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.