Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: USŁUGA WYKONANIA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ ZBIORNIKA NA HYDRAZYNĘ

Przedmiot:

USŁUGA WYKONANIA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ ZBIORNIKA NA HYDRAZYNĘ

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Gucin 58A
98-113 Buczek
powiat: łaski
+48 261 554 396, +48 261 554 709
32blt.soi.kf@ron.mil.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Buczek
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 261 554 396, +48
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania inspekcji szczegółowej zbiornika na hydrazynę, zgodnie z zakresem prac - załącznik nr 5.
3.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika zamówień: 90913100-1.
3.3. Zamawiając, dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W przypadku zainteresowania Wykonawców wizją lokalną należy złożyć wniosek do Zamawiającego i wówczas Zamawiający wyznaczy jeden termin dla wszystkich Wykonawców na przeprowadzenie wizji lokalnej. W innym terminie przeprowadzenie wizji lokalnej będzie niemożliwe.

CPV: 90913100-1

Dokument nr: 26/ZO/2021

Otwarcie ofert: Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r. o godz. 08:30 w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Ul. 9 Maja 98, 98-100 Łask, budynek nr 43, pokój nr 11.
9.7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.

Składanie ofert:
Oferty należy do dnia 28.06.2021 r. do godz. 08:00 przesłać tylko i wyłącznie na adres e-mail podany w pkt. 1 i 15 zapytania ofertowego.
9.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę przesłaną na adres e-mail. Zamawiającego.
9.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przesłane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 i 15 dodatkowo opatrzone napisem ,,ZMIANA". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem ,,WYCOFANIE". Wiadomości oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
9.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą".
2.2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców oferujących wykonanie określonej dostawy.
2.3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późń zm.) i wynosi poniżej 130 000 zł netto.
2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu:
5.1.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. Wykonawcy przedstawią oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania.
5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
5.2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
5.2.1.1. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków. Wykonawcy przedstawią oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - załącza do oferty wypis z CEIDG RP lub KRS).
Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 3/7
5.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
5.2.2.1. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków. Wykonawcy przedstawią oświadczenie - załącznik nr 2.
5.2.3. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
5.2.3.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. Wykonawcy przedstawią oświadczenie - załącznik nr 2.
5.2.4. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
5.2.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. Wykonawcy przedstawią oświadczenie - załącznik nr 2.
Ocena spełniania warunków określonych w punkcie 5 zapytania nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w punkcie 6 zapytania na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1. Oferta musi zawierać:
6.1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 1 do zapytania;
6.1.2. wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 4 do zapytania;
6.1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania;
6.1.4. wypis z CEIDG RP lub KRS;
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail.
Opis sposobu przygotowywania ofert
8.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku Str. 4/7
8.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, w sposób zrozumiały, pismem czytelnym.
8.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8.7. Wskazane jest by pierwsza strona zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
8.8. Wykonawca winien załączyć do składanej oferty dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 5 i 6 zapytania ofertowego.
Zamawiający umożliwia składanie ofert jedynie za pomocą poczty elektronicznej, w tym wypadku przesłane dokumenty muszą być podpisane i opatrzone pieczątką Wykonawcy oraz potwierdzone za zgodność (skan oryginalnego dokumentu).
8.10. Ofertę przekazywaną pocztą elektroniczną (e-mail): 32blt.soi.kf@ron.mil.pl
8.10.1. W tytule maila należy wpisać: ,,NA USŁUGĘ WYKONANIA INSPEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ ZBIORNIKA NA HYDRAZYNĘ" nr sprawy 26/ZO/2021. Nie otwierać przed 28.06.2021 r. godz. 08:30.
8.10.2. Załączone dokumenty muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy.
8.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania wiadomości lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
8.12. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.13. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię wymaganego dokumentu kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
8.15. Termin związania ofertą - 30 dni.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
10.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
10.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10.4. Cena jednostkowa netto towaru to cena ustalona za jednostkę towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach (bez kwoty podatku VAT).
10.5. Wartość netto to wartość towaru, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości towaru).
10.6. Stawka VAT w procentach (%) to stawka określona w ustawie z dnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
10.7. Wartość brutto towaru to wartość sprzedaży towaru wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto towaru i wartości podatku VAT).
10.8. Cena zadania to cena ustalona poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych towarów w zadaniu. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
10.9. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
10.10. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10.11. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania), Formularzu cenowym (zał. nr 4 do zapytania).
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
17.1.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego poniżej:
11.1.1. Kryterium cena oferty (A)
A min
A = ------------ x 100 x 100% = ..... pkt.
A bad
gdzie:
A min - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
A bad - cena brutto oferty badanej.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
11.1.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
11.1.3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.32blt.wp.mil.pl, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
14. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
15. Adres poczty elektronicznej
Zamawiający umożliwia porozumiewania się pocztą elektroniczną w sprawie wyjaśnień do SIWZ, wniosków oraz składania ofert.
E-mail: 32blt.soi.kf@ron.mil.pl
16. Inne informacje dotyczącego postępowania.
16.1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta.
16.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert, które zostaną uznane za ważne według wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym.
16.3. Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili ogłaszania zapytania może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
16.5. Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać następnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych.
16.6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
16.7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany.
17. Ochrona danych osobowych.
17.1. Informuję, że:
17.1.1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
17.1.2. Inspektorem ochrony danych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
17.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,na usługę wykonania inspekcji szczegółowej zbiornika na hydrazynę" nr sprawy 26/ZO/2021 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 z netto.
17.1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 11
oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp".
17.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
17.1.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
17.1.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
17.1.8. Uprawnienia udostępniające dane osobowe:
17.8.1.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
17.8.1.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
17.8.1.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
17.8.1.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
17.1.9. Nie przysługuje:
17.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
17.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest:
stanowisko: Starszy Technik
imię i nazwisko: Kamil FRĄTCZAK
tel. +48 261 554 396
fax. +48 261 554 709
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia ofert przekazywanych pocztą elektroniczną jest:
stanowisko: Starszy Technik
imię i nazwisko: Kamil FRĄTCZAK
tel. +48 261 554 396
fax. +48 261 554 709
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15.30

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.