Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CZERMIN
Czermin 47
63-304 Czermin
powiat: pleszewski
627416031, faks 627417324
zp@czermin.wlkp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czermin
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: 627416031, faks 6274
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin- etap IV
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin - etap IV" realizowane w ramach operacji pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin - etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr 00060-65150-UM1500168/19 z dnia 01.07.2020 r.
Przedmiotem zamówienia jest budowa 91 fabrycznie nowych przydomowych mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków o przepływie do 5 m3/ dobę (spełniających wymagania art. 101 ,,ustawy" np.: normy ...-EN 12566-3:2005 + A2:2013) dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czermin. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców gminy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie korekcie. Rury przewodów tłocznych wykonać z rur PE-HD SDR 17 DN 50*3,0. Oczyszczalnia musi posiadać:
- osadnik wstępny,
- sekwencyjny reaktor biologiczny z pompą do przepompowywania oczyszczonych ścieków na poletko roślinne,
- rurociągi odprowadzające ścieki oczyszczone do gruntu, poletko roślinne,
- ruchome złoże fluidalne,
- wysokość nasypu nad oczyszczalnią min. 1 m,
- miejsce poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych.
Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków:
- liczba stałych mieszkańców: do 9 RLM
- przepustowość dobowa średnia: od 0,75 do 1,35 m3, z zastrzeżeniem że:
dla 5 RLM przepustowość od 0 do 0,75 m3,
dla 7 RLM przepustowość od 1,0 do 1,05 m3,
dla 9 RLM przepustowość od 1,30 do 1,35 m3.
- pojemność osadnika wstępnego: 1,4 - 2,0 m3,
- pojemność sekwencyjnego reaktora biologicznego: 1,47 - 2,0 m3,
- sterowanie pracą oczyszczalni programatorem mikroprocesowym,
- w sekwencyjnym reaktorze biologicznym znajdują się dwie pompy wirnikowe (jedna w osadniku wstępnym, a druga w sekwencyjnym reaktorze biologicznym o parametrach nie mniejszych niż:
- wysokość podnoszenia H = 7 m H2O;
- wydajność Q = 133 l/ min,
- napięcie U = 230 V
Oczyszczalnia składa się z dwóch zbiorników wykonanych z PE-HD o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 4 tj. osadnika wstępnego oraz sekwencyjnego reaktora biologicznego. Ścieki bytowe z budynku odpływają grawitacyjnie rurociągiem PVC fi 160 mm do pierwszego zbiornika, będącego osadnikiem wstępnym. Wewnątrz drugiego zbiornika znajduje się układ napowietrzania ścieków zbudowany z rur oraz co najmniej jednego dyfuzora rurowego. Do wypompowywania oczyszczonych ścieków służy pompa wirnikowa. Poletko roślinne składa się z dwóch warstw: warstwy kory sosnowej lub inna o takich samych parametrach oraz znajdującej się pod nią warstwy podsypki. Na warstwie podsypki znajduje się rura fi 50 mm, dzięki której ścieki odprowadzane są na poletko roślinne, głębokość posadowienia kanalizacji uzależniona jest od głębokości wyjścia rury z budynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zraszaczy z tworzywa sztucznego np. PEHD.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45112500-0, 45231300-8, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00091905, RB.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania informacyjne zostały szczegółowo określone w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagania informacyjne zostały szczegółowo określone w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Adres skrytki elektronicznej podawczej na platformie e-PUAP: /2ay76x4pi6/skrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RB.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin - etap IV" realizowane w ramach operacji pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin - etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr 00060-65150-UM1500168/19 z dnia 01.07.2020 r.
Przedmiotem zamówienia jest budowa 91 fabrycznie nowych przydomowych mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków o przepływie do 5 m3/ dobę (spełniających wymagania art. 101 ,,ustawy" np.: normy ...-EN 12566-3:2005 + A2:2013) dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czermin. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczególnych mieszkańców gminy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie korekcie. Rury przewodów tłocznych wykonać z rur PE-HD SDR 17 DN 50*3,0. Oczyszczalnia musi posiadać:
- osadnik wstępny,
- sekwencyjny reaktor biologiczny z pompą do przepompowywania oczyszczonych ścieków na poletko roślinne,
- rurociągi odprowadzające ścieki oczyszczone do gruntu, poletko roślinne,
- ruchome złoże fluidalne,
- wysokość nasypu nad oczyszczalnią min. 1 m,
- miejsce poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych.
Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków:
- liczba stałych mieszkańców: do 9 RLM
- przepustowość dobowa średnia: od 0,75 do 1,35 m3, z zastrzeżeniem że:
dla 5 RLM przepustowość od 0 do 0,75 m3,
dla 7 RLM przepustowość od 1,0 do 1,05 m3,
dla 9 RLM przepustowość od 1,30 do 1,35 m3.
- pojemność osadnika wstępnego: 1,4 - 2,0 m3,
- pojemność sekwencyjnego reaktora biologicznego: 1,47 - 2,0 m3,
- sterowanie pracą oczyszczalni programatorem mikroprocesowym,
- w sekwencyjnym reaktorze biologicznym znajdują się dwie pompy wirnikowe (jedna w osadniku wstępnym, a druga w sekwencyjnym reaktorze biologicznym o parametrach nie mniejszych niż:
- wysokość podnoszenia H = 7 m H2O;
- wydajność Q = 133 l/ min,
- napięcie U = 230 V
Oczyszczalnia składa się z dwóch zbiorników wykonanych z PE-HD o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 4 tj. osadnika wstępnego oraz sekwencyjnego reaktora biologicznego. Ścieki bytowe z budynku odpływają grawitacyjnie rurociągiem PVC fi 160 mm do pierwszego zbiornika, będącego osadnikiem wstępnym. Wewnątrz drugiego zbiornika znajduje się układ napowietrzania ścieków zbudowany z rur oraz co najmniej jednego dyfuzora rurowego. Do wypompowywania oczyszczonych ścieków służy pompa wirnikowa. Poletko roślinne składa się z dwóch warstw: warstwy kory sosnowej lub inna o takich samych parametrach oraz znajdującej się pod nią warstwy podsypki. Na warstwie podsypki znajduje się rura fi 50 mm, dzięki której ścieki odprowadzane są na poletko roślinne, głębokość posadowienia kanalizacji uzależniona jest od głębokości wyjścia rury z budynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zraszaczy z tworzywa sztucznego np. PEHD.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opisano w pkt. 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykształcenia, kwalifikacji zawodowych - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący / będą dysponować jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) doświadczenia - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 1 robotę polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie,
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) :
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne zostaną rozliczone kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o stawki i narzuty określone jak dla robót podstawowych. W przypadku braku pozycji w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen dla województwa wielkopolskiego publikowanych w aktualnym wydaniu Sekocenbud;
b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji:
- ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń;
- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
- powodujące poprawienie parametrów technicznych;
- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zwiększenie ceny umowy może nastąpić maksymalnie o 5%) :
a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 4 ust. 7 umowy;
b) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT - o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego;
3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 -123 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opisano w pkt. 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.