Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatora ściennego

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatora ściennego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
powiat: Łódź
tel.: 42 66-50-370, fax: 42 66-50-371, tel.: 426650375
zampubreg.lodz@rdos.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 42 66-50-370,
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatora ściennego zamontowanego w serwerowni Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
(Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ze względu na jego wartość poniżej 130 000 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.) I. Zamawiający:
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatora ściennego marki MDV model MSR23U-18HRDN1.

Dokument nr: ZA.234.1.2021.JR

Składanie ofert:
VI. Termin i sposób składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną do 30 czerwca 2021 r. na adres e-mail: zampubreg.lodz@rdos.gov.pl. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce wykonania usługi - siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy Ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. III. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 23 lipca 2021 roku.

Wymagania:
. Warunki udziału w zamówieniu:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał stosowne certyfikaty do wykonywania czynności przeglądowych, o których jest mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065). V. Sposób przygotowania ofert:
1. Ofertę stanowi:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego przygotowania technicznego do instalowania i serwisowania urządzeń chłodniczych w postaci certyfikatu dla przedsiębiorców i certyfikatów dla personelu wykonującego instalacji wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065),
3) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,
4) pozostałe dokumenty wymagane niniejszym zapytaniem - jeżeli dotyczy.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie zeskanowana i przesłana na adres mailowy wskazany w zapytaniu.
2. W temacie wiadomości należy wpisać: ,,Oferta na świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji klimatyzatora ściennego w RDOŚ w Łodzi".
2
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu, przed wykonaniem Zamówienia, pisemnej formy oferty (oryginału). VII. Sposób obliczenia ceny:
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający zastrzega, że cena oferty będzie służyć jedynie do porównania ofert. VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium (%)
1.
Cena
100
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone w następujący sposób:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = x 100
Cena oferty badanej
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
5. Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w zapytaniu. IX. Postanowienia umowne:
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia przy użyciu odpowiednich technologii, materiałów eksploatacyjnych, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości i certyfikaty.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie z materiałów stosowane przy wykonaniu usług są wolne od wad. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zdemontować części obciążone wadami oraz dostarczyć i zamontować fabrycznie nowe, wolne od takich wad.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zobowiązuje się do jego wykonania przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania innych usług serwisowych niż objętych Zapytaniem, w szczególności, gdy powodować to będzie wzrost ceny usługi, zobowiązany jest powiadomić o powyższej sytuacji uprawnionego pracownika Zamawiającego w formie pisemnej, określając rozmiar i wartość tych usług oraz uzyskać jego pisemną zgodę na ich wykonanie.
5. Za formę pisemną, o której mowa w ust. 4 Strony uznają dokument oryginalny lub przesłany pocztą elektroniczną.
3
6. Termin płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Fakturę należy wystawić na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, NIP 7251985793, REGON 100598750.
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Faktura zostanie wysłana z adresu mailowego Wykonawcy na adres mailowy Zamawiającego: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl.
9. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. X. Informacje dodatkowe:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający w ofercie poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany oraz unieważnienia zapytania na każdym jego etapie. Zamawiający niezwłocznie zamieści powyższe informacje na stronie internetowej.
4. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
5. Zamawiający zastrzega, że oferta Wykonawcy stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Uwagi:
6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem, zgodny z rozporządzeniem EMAS. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej oraz aktualną Deklaracją Środowiskową, dostępną na stronie: http://lodz.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas. XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy oraz jej realizacji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi następuje za pomocą adresu e-mail: iod.lodz@rdos.gov.pl;
4
3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176);
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do ograniczenia przetwarzania;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8) każdej osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przedmiotowym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Kontakt:
XII. Osoby upoważnione do kontaktów:
Jarosław Rzepkowski
Zespół Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i Zamówień Publicznych
tel.: 426650375, e-mail: jaroslaw.rzepkowski.lodz@rdos.gov.pl
Grzegorz Chmielewski
Zespół Organizacyjno-Administracyjny, Kadr i Zamówień Publicznych
tel.: 426650963, e-mail: grzegorz.chmielewski.lodz@rdos.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.