Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego zestawu hydroforowego

Przedmiot:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego zestawu hydroforowego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
powiat: Kielce
tel.: 41/36-71-301 fax: 41/34-50-623
krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41/36-71-301 f
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Ul. Grunwaldzka 45 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego dla potrzeb budynku SOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) DOSTAWA, montaż oraz uruchomienie nowego zestawu hydroforowego o parametrach
wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia - opis przedmiotu
zamówienia.
2) Udzielenie gwarancji na dostarczony i zamontowany zestaw i instalacje.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie podczas wykonywania przez
Zamawiającego jego działalności statutowej, w związku z czym Wykonawca winien
uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania przedmiotu zamówienia, zaś
wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy.
3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia winien być ustalony z osobą
odpowiedzialną ze strony Zamawiającego wskazaną w załączniku nr 3 - wzór umowy.

Dokument nr: EZ/ZP/90/2021/KK

Składanie ofert:
XI. Forma złożenia oferty:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej lub
papierowej.
2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl
w jednym z dostępnych formatach danych .pdf, .doc. , .xls lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanych przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy.
4. Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki
Szpital Zespolony Ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT z dopiskiem: ,,Oferta
na dostawę wraz z montażem zestawu hydroforowego EZ/ZP/90/2021/KK". Na odwrocie
koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
5. Ofertę w postaci elektronicznej lub papierowej należy złożyć do dnia 28.06.2021 r.
do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
- w terminie maksymalnie do 5 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletną ofertę:
1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana
do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
4. Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
50 000 zł.
Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski.
V. Termin płatności:
Zamawiający płatności będzie regulował przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania
faktury.
VI. Kryterium oceny ofert.
Cena - 100 %

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
X. Inne:
Zamawiający zastrzega sobie, że:
a) oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
b) może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Uwagi:
VII. RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001580, numer NIP: 959?129?12?92,
REGON: 000289785
- obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Fronczyk, tel.: 41 3671 354, e?mail.:
iod@wszzkielce.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
EZ/ZP/90/2021/KK
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do
informacji publicznych (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej Dz. U. 2018 poz..1330 t.j.)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
VIII. Faktury elektroniczne
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ,,o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym" (Dz. U. 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza
stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.

Kontakt:
IX. Osoby upoważnione do kontaktu, adres do korespondencji:
Krzysztof Krajewski - tel. 41/36-71-269, e-mail: krzysztof.krajewski@wszzkielce.pl
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.