Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Regnów
-
96-232 Regnów
powiat: rawski
ugregnow@pro.onet.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Regnów
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej Sławków-Annosław na odcinku 1100m
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Annosław- Sławków. Droga zlokalizowana jest w miejscowościach Annosław na działkach o nr ew. 134/34, 134/36, 134/38, 134/40, 134/42, 134/44, 134/46 obręb Annosław oraz Sławków na działkach o nr ew. 174, 159/2, 163/2, 164/2, 165/2, 167/2, 173/4, 173/6, 175/3, 175/5, 176/1, 177/1, 178/1 179/3, 179/5, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/3 obręb Sławków. Odcinek przeznaczony do przebudowy ma 1 100 km długości. Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowę drogi poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni (warstwa zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.20cm) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik do SWZ

CPV: 45233140-2, 45110000-1, 45233000-9, 45233200-1, 45233220-7, 45233300-2

Dokument nr: 2021/BZP 00091954, RIZN.271.01.2021.MG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.ugregnow.pl/redir,przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ugregnow@pro.onet.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3 Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
Pan/Pani: Mariusz Gapys
4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem postępowania lub nazwą postępowania.
9 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ugregnow@pro.onet.pl
10 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email tj. ugregnow@pro.onet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny Gminy Regnów zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Regnów, z siedzibą w Regnów 95 , 96-232 Regnów
Dane kontaktowe administratora: Urząd Gminy Regnów z/s w Regnów 95, 96-232 Regnów
tel.: 13-469-21-18; fax: 13-469-23-21; email: http://pro.onet.pl/;
Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Cioć
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Regnów z/s w Regnów 95, 96-232 Regnów tel.: 13-469-21-18; fax: 13-469-23-21; iodo@spotcase.pl
Cel przetwarzania danych: w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej Sławków-Annosław na odcinku 1100m " prowadzone w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej "RODO".

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: Oferta wraz załącznikami musi być złożona za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na MiniPortal pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30

Wymagania:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 90 9291 0001 0060 5902 2000 0120
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 12.2.1) SWZ, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
4 Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp
7 Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp
8 Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIZN.271.01.2021.MG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Annosław- Sławków. Droga zlokalizowana jest w miejscowościach Annosław na działkach o nr ew. 134/34, 134/36, 134/38, 134/40, 134/42, 134/44, 134/46 obręb Annosław oraz Sławków na działkach o nr ew. 174, 159/2, 163/2, 164/2, 165/2, 167/2, 173/4, 173/6, 175/3, 175/5, 176/1, 177/1, 178/1 179/3, 179/5, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 184/3 obręb Sławków. Odcinek przeznaczony do przebudowy ma 1 100 km długości. Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowę drogi poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni (warstwa zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr.20cm) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:
Lp. Kryterium Znaczenie kryterium
(waga) w %

1 Cena (C) 60

2 Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 40
zamontowane materiały i urządzenia (G)

Razem: 100

2 Kryterium ,,Cena (C)".
Maksymalna ilość punktów według kryterium ,,Cena" to 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena - (C)" zostanie obliczona według następującego wzoru:

C min

C = ------------------- x 60 pkt

Co

gdzie:

C min - cena brutto oferty najtańszej,

Co - cena brutto oferty ocenianej,

3 Kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - (G)".
Maksymalna ilość punktów według kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - (G)" to 40 punktów. Liczba punktów w ramach tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru

Go - 36

G = ------------------- x 40 pkt

60-36

gdzie:
G - ilość punktów w kryterium ,,długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia" (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
Go- długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia podany w ofercie ocenianej,
60-36 - długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia określone przez zamawiającego

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia". Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).

4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O=C+G

gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. - załącznik nr 2 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - załącznik nr 6 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 90 9291 0001 0060 5902 2000 0120
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 12.2.1) SWZ, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
4 Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp
7 Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp
8 Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówienia.
6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:
Lp. Kryterium Znaczenie kryterium
(waga) w %

1 Cena (C) 60

2 Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 40
zamontowane materiały i urządzenia (G)

Razem: 100

2 Kryterium ,,Cena (C)".
Maksymalna ilość punktów według kryterium ,,Cena" to 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena - (C)" zostanie obliczona według następującego wzoru:

C min

C = ------------------- x 60 pkt

Co

gdzie:

C min - cena brutto oferty najtańszej,

Co - cena brutto oferty ocenianej,

3 Kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - (G)".
Maksymalna ilość punktów według kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - (G)" to 40 punktów. Liczba punktów w ramach tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru

Go - 36

G = ------------------- x 40 pkt

60-36

gdzie:
G - ilość punktów w kryterium ,,długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia" (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
Go- długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia podany w ofercie ocenianej,
60-36 - długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia określone przez zamawiającego

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia". Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).

4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O=C+G

gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,, Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.