Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gaszowice
Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice
powiat: rybnicki
ug@gaszowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gaszowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad przedłożoną przez Grantobiorcę dokumentacją budowlaną m.in. kosztorysem i dokumentacją budowlaną wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót budowlanych, tj. demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz montaż nowego pokrycia dachowego. Zakres dotyczy 30 obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach prywatnych, mieszczących się na terenie Gminy Gaszowice.
W ramach projektu przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest z 30 obiektów budowlanych (15 to budynki mieszkalne, 15 to budynki użytkowe: budynki gospodarcze, garaże, stodoły/obory, wiaty) o łącznej masie 39,08135 Mg i powierzchni 3552,85 m2, zgodnie z poniższym zestawieniem:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie 1660,00 m2, 18,26 Mg, wymiana na pokrycie z dachówki cementowej 152,00 m2, blacha dachówkowa 818,00m2, dachówka bitumiczna 530,00 m2, papa 160,00 m2.
- płyty azbestowo-cementowe faliste 1892,85 m2, 20,82135 Mg, wymiana na pokrycie z dachówki cementowej 90,00 m2, blachy dachówkowej 454,00 m2, blachy trapezowej 1224,85 m2, papy 124,00 m2.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00091799, GPIZP.271.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.gaszowice.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej ug@gaszowice.pl, inwestycje@gaszowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).2) Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP postępowania).4) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
(nie dotyczy składania ofert i wniosków) może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email: ug@gaszowice.pl.5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji"6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GPIZP.271.17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad przedłożoną przez Grantobiorcę dokumentacją budowlaną m.in. kosztorysem i dokumentacją budowlaną wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót budowlanych, tj. demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz montaż nowego pokrycia dachowego. Zakres dotyczy 30 obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach prywatnych, mieszczących się na terenie Gminy Gaszowice.
W ramach projektu przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest z 30 obiektów budowlanych (15 to budynki mieszkalne, 15 to budynki użytkowe: budynki gospodarcze, garaże, stodoły/obory, wiaty) o łącznej masie 39,08135 Mg i powierzchni 3552,85 m2, zgodnie z poniższym zestawieniem:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie 1660,00 m2, 18,26 Mg, wymiana na pokrycie z dachówki cementowej 152,00 m2, blacha dachówkowa 818,00m2, dachówka bitumiczna 530,00 m2, papa 160,00 m2.
- płyty azbestowo-cementowe faliste 1892,85 m2, 20,82135 Mg, wymiana na pokrycie z dachówki cementowej 90,00 m2, blachy dachówkowej 454,00 m2, blachy trapezowej 1224,85 m2, papy 124,00 m2.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych usług:
Należy złożyć wykaz dostaw lub usług (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji:
- co najmniej pięć (5) usług związanych z nadzorowaniem wykonania robót polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz wymianą konstrukcji dachu lub wykonaniem konstrukcji dachu wraz z wykonaniem pokrycia,

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobą;
Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą warunek:
- Inspektor nadzoru - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ),
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw lub usług (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
b) wykaz osób (załącznik nr 3 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Ofertę należy sporządzić na druku ,,Formularz oferty", który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszą SWZ.
2) Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3) Samooczyszczenie- w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu
4) Pełnomocnictwo
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 9 do SWZ)

Szczegółowe informacje w SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji poszczególnych zadań;
b) zmiany wysokości wynagrodzenia oraz terminu zakończenia realizacji Umowy
w przypadku udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego, w związku
z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robót objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli jego wykonanie będzie skutkowało wydłużeniem terminu podstawowego realizacji umów z Grantobiorcami. W powyższym przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wynagrodzenia miesięcznego wskazanego w ofercie Wykonawcy, a nowy termin zakończenia realizacji Umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia;
c) zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy w przypadku wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej i konieczności wprowadzenia w niej zmian. W tym przypadku nowy termin zakończenia realizacji Umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia;
d) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku siły wyższej albo ograniczeń, nakazów lub zakazów wydawanych w związku z epidemią spowodowaną wirusem SarsCoV-2 lub w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót (np. opady deszczu itp.), o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkował wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. W tym przypadku nowy termin. nowy termin zakończenia realizacji Umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia.
2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku gdy poniższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia:
a) zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.