Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gromnik
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik
powiat: tarnowski
Telefony: 14 65 14 202, 14 65 14 238, fax: 14 65 14 095
Województwo: małopolskie
Miasto: Gromnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefony: 14 65 14 2
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty:
I. Opis przedmiotu zamówienia - roboty budowlane pn.:
,,Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik"
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik:
o Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiechowie, Gmina Gromnik działka nr 1636/4,1597/1 w Siemiechowie etap I;
o Zadanie 2: Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiechowie, Gmina Gromnik działka nr 1589/4,1595/2 w Siemiechowie etap II;
o Zadanie 3: Budowa oświetlenia ulicznego w Gromniku, Ul. Monte Cassino, Gmina Gromnik działka nr 410 w Gromniku;
o Zadanie 4: Budowa oświetlenia ulicznego w Gromniku, Ul. Strzeleckiego, Gmina Gromnik działka nr 1081/4 w Gromniku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
Uwaga!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu przedmiotowego zamówienia, ilości wykonanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.
3. Uwagi końcowe:
- Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową,
- W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
- Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
- We wszystkich miejscach Zapytania ofertowego, w załącznikach w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis ,,lub równoważne o porównywalnych parametrach". Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 34928530-2 Latarnie uliczne 34928520-9 Słupy latarniowe 34928510-6 Uliczne słupy oświetleniowe 34928500-3 Oświetleniowy sprzęt uliczny

CPV: 34928530-2, 34928520-9, 34928510-6, 34928500-3

Dokument nr: IK.7013.12.2021

Składanie ofert:
e) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., do godz. 09:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Gminy Gromnik, Ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik,

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2021 r.

Wymagania:
III. Warunki płatności:
Przelew - 30 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej FV.
IV. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA",
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych (dla każdego zadania oddzielnie). Kosztorysy będą dokumentem pomocniczym/poglądowym, wykorzystywanym do obliczenia m.in. należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia czy w przypadku odstąpienia od umowy.
d) kopertę należy zaadresować następująco:
,,Zapytanie ofertowe - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik" ,,Nie otwierać przed dniem: 30.06.2021 r. godz. 09.00"
g) Zamawiający do porównania ofert przyjmie cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia.
h) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
V. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
b) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
c) unieważnienia postępowania, jeśli:
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Ponadto, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

Kontakt:
f) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Krzysztof Juruś - inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, tel. 14 65 14 238 wew. 17,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.