Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu

Przedmiot:

Budowa parkingu

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bystrzyca Kłodzka
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
powiat: kłodzki
748117605
umig@bystrzycaklodzka.pl
https://portal.smartpzp.pl/bystrzycaklodzka/public/postepowanie?postepowanie=17055027
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Wadium: 9.000,00 zł
Nr telefonu: 748117605
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa parkingu przy Ul. Starobystrzyckiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy Ul. Starobystrzyckiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Zakres prac obejmuje:
o Parking dla samochodów osobowych. Nawierzchnia kostka granitowa. Powierzchnia całkowita parkingu 497,75 m2. Ilość stanowisk postojowych 10 sztuk w tym jedno dla osób niepełnosprawnych plus dodatkowo 3 miejsca postojowe w zatoce. W ramach budowy parkingu zostaną wykonane wjazd i wyjazd z parkingu oraz przebudowa chodnika w ciągu Ul. Starobystrzyckiej przylegającego bezpośrednio do projektowanego parkingu.
o Mur oporowy. Z uwagi na ukształtowanie terenu od strony Ul. Przyjaciół projektowany jest mur oporowy żelbetowy z okładziną z piaskowca. Długość muru 36,18 m. Średnia wysokość ponad poziomem terenu 4.00 m.
o Zabezpieczenie budynków sąsiednich. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych projektuje się załamanie muru oporowego równolegle do ściany budynków mieszkalnych na odległość 2,69 m (przy budynku nr 23) i 2,28 m (przy budynku nr 13). Pozostała część zostanie zabezpieczona w postaci ,,koszulki żelbetowej" zabezpieczającej ściany istniejących budynków. Koszulka wykonana będzie z betonu C30/35 W8. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
o Odwodnienie parkingu. Projektuje się otwarte urządzenia odwadniające koryto ściekowe i odwodnienie liniowe. Wody opadowe będą odprowadzane do kolektora ogólnospławnego biegnącego w Ul. Starobystrzyckiej zgodnie z uzgodnieniem ze ZWiK Bystrzyca Kłodzka.
o Remont dwóch kamiennych murów oporowych. Projektuje się remont dwóch murów oporowych kamiennych biegnących poniżej projektowanego parkingu. Mury wyznaczają ciąg pieszy. Mury są w złym stanie technicznym. Projektuje się rozbiórkę istniejących ścian
kamiennych murów oporowych. Wykonanie żelbetowych ław i odbudowę murów z oryginalnych kamieni pochodzących z rozbiórki. Mury zwieńczone będą czapą żelbetową. Na koronie muru nr 1 należy wykonać ogrodzenie z siatki zabezpieczające przed upadkiem.

CPV: 45233220-7, 45111200-0, 45111230-9, 45223300-9, 45232452-5, 45262522-6

Dokument nr: 2021/BZP 00091934, WIRP.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/bystrzycaklodzka
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/bystrzycaklodzka
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka jest Pan Dariusz Styczyrz, tel. 748 117 659, e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WIRP.271.14.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/bystrzycaklodzka/public/postepowanie?postepowanie=17055027
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/bystrzycaklodzka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 138 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIRP.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy ul. Starobystrzyckiej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Zakres prac obejmuje:
o Parking dla samochodów osobowych. Nawierzchnia kostka granitowa. Powierzchnia całkowita parkingu 497,75 m2. Ilość stanowisk postojowych 10 sztuk w tym jedno dla osób niepełnosprawnych plus dodatkowo 3 miejsca postojowe w zatoce. W ramach budowy parkingu zostaną wykonane wjazd i wyjazd z parkingu oraz przebudowa chodnika w ciągu ul. Starobystrzyckiej przylegającego bezpośrednio do projektowanego parkingu.
o Mur oporowy. Z uwagi na ukształtowanie terenu od strony ul. Przyjaciół projektowany jest mur oporowy żelbetowy z okładziną z piaskowca. Długość muru 36,18 m. Średnia wysokość ponad poziomem terenu 4.00 m.
o Zabezpieczenie budynków sąsiednich. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych projektuje się załamanie muru oporowego równolegle do ściany budynków mieszkalnych na odległość 2,69 m (przy budynku nr 23) i 2,28 m (przy budynku nr 13). Pozostała część zostanie zabezpieczona w postaci ,,koszulki żelbetowej" zabezpieczającej ściany istniejących budynków. Koszulka wykonana będzie z betonu C30/35 W8. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
o Odwodnienie parkingu. Projektuje się otwarte urządzenia odwadniające koryto ściekowe i odwodnienie liniowe. Wody opadowe będą odprowadzane do kolektora ogólnospławnego biegnącego w ul. Starobystrzyckiej zgodnie z uzgodnieniem ze ZWiK Bystrzyca Kłodzka.
o Remont dwóch kamiennych murów oporowych. Projektuje się remont dwóch murów oporowych kamiennych biegnących poniżej projektowanego parkingu. Mury wyznaczają ciąg pieszy. Mury są w złym stanie technicznym. Projektuje się rozbiórkę istniejących ścian
kamiennych murów oporowych. Wykonanie żelbetowych ław i odbudowę murów z oryginalnych kamieni pochodzących z rozbiórki. Mury zwieńczone będą czapą żelbetową. Na koronie muru nr 1 należy wykonać ogrodzenie z siatki zabezpieczające przed upadkiem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45262522-6 - Roboty murarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 138 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Kryterium (K1): cena - 60% (max. 60 pkt)
2) Kryterium (K2): okres gwarancji - 40% (max. 40 pkt)
2. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegające odrzuceniu.
Wartość punktowa oferty: K = K1 + K2
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (K) wynikających z wyżej podanego wzoru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlana polegająca na budowie, przebudowie, odbudowie murów oporowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł.
b) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 3 do SWZ.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia określają w formularzu, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadkach i na zasadach określonych w paragrafie 12 projektu umowy, stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Kryterium (K1): cena - 60% (max. 60 pkt)
2) Kryterium (K2): okres gwarancji - 40% (max. 40 pkt)
2. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegające odrzuceniu.
Wartość punktowa oferty: K = K1 + K2
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (K) wynikających z wyżej podanego wzoru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.