Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektów przebudowy ulic

Przedmiot:

Wykonanie projektów przebudowy ulic

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Ksawerowie
ul. Kościuszki 3h
95-054 Ksawerów
powiat: pabianicki
42 213 80 50, 42 213 80 02, 42 215 84 93
sekretariat@ksawerow.com
Województwo: łódzkie
Miasto: Ksawerów
Wadium: ---
Nr telefonu: 42 213 80 50, 42 213
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Gmina Ksawerów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn.: ,,Wykonanie projektów przebudowy ulic: Targowa, Klonowa, Bednarska, Cicha, Zielona w Ksawerowie"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektów przebudowy ulic: Targowa, Klonowa, Bednarska, Cicha, Zielona w Ksawerowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część I zamówienia - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Targowej w Ksawerowie
- mapa do celów projektowych, projekt drogowy z uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia
- szerokość 5,0 m, długość 410 mb
- zjazdy
- pobocza utwardzone płytami ażurowymi drogowymi, krawężnik, odwodnienie
Część II zamówienia - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Klonowej w Ksawerowie
- mapa do celów projektowych, projekt drogowy z uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia
- szerokość 5,0 m, długość 500 mb
- zjazdy
- chodnik po jednej stronie, zakrycie rowów
- pobocze utwardzone płytami ażurowymi drogowymi, krawężnik, odwodnienie
Część III zamówienia - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Bednarskiej w Ksawerowie
- mapa do celów projektowych, projekt drogowy z uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia, uzyskać pozwolenie w formule ZRID
- szerokość 5,0 m, długość 500 mb
- zjazdy
- pobocza utwardzone płytami ażurowymi drogowymi, krawężnik, odwodnienie
Część IV zamówienia - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Cichej w Ksawerowie
- mapa do celów projektowych, projekt drogowy z uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia
- szerokość 5,0 m, długość 500 mb
- zjazdy
- pobocza utwardzone płytami ażurowymi drogowymi, krawężnik, odwodnienie
Część V zamówienia - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Zielonej w Ksawerowie
- mapa do celów projektowych, projekt drogowy z uzyskaniem pozwolenia lub zgłoszenia
- szerokość 4,5 m, długość 388 mb
- zjazdy
- pobocze utwardzone płytami ażurowymi drogowymi, krawężnik, odwodnienie
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty przez jednego wykonawcę maksymalnie na DWIE części zamówienia. Oferty na więcej niż dwie części zamówienia będą podlegały odrzuceniu.

CPV: 71.22.00.00-6

Dokument nr: RZP.271.10.2021.MZ.JG

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do dnia 12.07.2021 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.ksawerow.4bip.pl

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty, kuriera lub
- osobiście na adres: Urząd Gminy Ksawerów, Ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów, do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15:30

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagania:
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
O udział w postępowaniu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
- posiadanie uprawnień architektonicznych wymaganych przepisami niezbędnych do wykonania zamówienia.
WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
Na potwierdzenie spełniania warunków udziały w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
- oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- złożona w kopercie oznaczonej w następujący sposób :
Jeśli nie jest wymagane należy wykreślić
,,Oferta na zadanie pn.: ,,Wykonanie projektów przebudowy ulic: Targowa, Klonowa, Bednarska, Cicha, Zielona w Ksawerowie "
- Nazwa i adres wykonawcy: ................................................................................"
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć na pytania, które wpłynęły nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W pozostałych przypadkach, Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawców, przedłużając czas na składanie ofert, jeśli jest to niezbędne.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ksawerow.4bip.pl
KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100 %
W kryterium ,,Cena" oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru:
Cmin
C =-x 100
Cx
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto, Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu, Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Krajewska, Marek Rzepkowski pod numerem telefonu 42 215 84 93 oraz adresem email: przetargi@ksawerow.com

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.