Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
81-127 Gdynia
powiat: Gdynia
261262537
przetargi@amw.gdynia.pl
https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: 4 200,00 zł
Nr telefonu: 261262537
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu i terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy Ul. Śmidowicza 69
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana opraw oświetlenia architektonicznego budynku nr 7 i 10
- oprawy oświetleniowe dostarczy Zamawiający
- ilość opraw - 32 szt.
- montaż opraw w miejscach istniejących wypustów na wysokości ok. 4m
- istniejąca instalacja podzielona jest na 3 obwody
- dostawa i montaż dwóch wyłączników zmierzchowych 16A o stopniu ochrony IP65 na elewacji budynku
- dostawa i montaż jednego zegara astronomicznego jednokanałowego na szynie TH w istniejącej rozdzielnicy wewnątrz budynku
Wymiana opraw oświetleniowych na placu apelowym
1) Stan istniejący ( patrz zdjęcia nr 1, 2 i 3 )
- plac oświetlony jest pięcioma latarniami 10-cio ramiennymi o wysokości ca. 16m
- na ramionach słupa zamontowane są oprawy uliczne sodowe i rtęciowe
- na dole do słupów zamontowane są rozdzielnice żeliwne zasilające oprawy
- instalacja zasilana jest z szafki zasilająco-sterowniczej w wykonaniu termoutwardzalnym wielkości ZK-1 ustawionej na fundamencie przy ścianie budynku nr 7
- żeliwne rozdzielnice słupowe zasilane są przelotowo w układzie TN-C
- pierwsza z rozdzielnic żeliwnych zasilana jest dodatkowo z rozdzielnicy zlokalizowanej w korytarzu piwnicy budynku nr 7 (podwójne zasilanie )
- przed demontażem rozdzielnic żeliwnych należy odłączyć zasilanie z obu kierunków
- sterowanie oświetleniem zrealizowane jest za pomocą wyłącznika zmierzchowego AZ-B
- sonda zewnętrzna wyłącznika zmierzchowego umieszczona jest w bocznej ścianie szafki

CPV: 45310000-3, 31520000-7, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00092015, 30/ZP/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 39 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/amw/aukcje
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium
należy dołączyć do oferty) w wysokości:
4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp).
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 30/ZP/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana opraw oświetlenia architektonicznego budynku nr 7 i 10
- oprawy oświetleniowe dostarczy Zamawiający
- ilość opraw - 32 szt.
- montaż opraw w miejscach istniejących wypustów na wysokości ok. 4m
- istniejąca instalacja podzielona jest na 3 obwody
- dostawa i montaż dwóch wyłączników zmierzchowych 16A o stopniu ochrony IP65 na elewacji budynku
- dostawa i montaż jednego zegara astronomicznego jednokanałowego na szynie TH w istniejącej rozdzielnicy wewnątrz budynku
Wymiana opraw oświetleniowych na placu apelowym
1) Stan istniejący ( patrz zdjęcia nr 1, 2 i 3 )
- plac oświetlony jest pięcioma latarniami 10-cio ramiennymi o wysokości ca. 16m
- na ramionach słupa zamontowane są oprawy uliczne sodowe i rtęciowe
- na dole do słupów zamontowane są rozdzielnice żeliwne zasilające oprawy
- instalacja zasilana jest z szafki zasilająco-sterowniczej w wykonaniu termoutwardzalnym wielkości ZK-1 ustawionej na fundamencie przy ścianie budynku nr 7
- żeliwne rozdzielnice słupowe zasilane są przelotowo w układzie TN-C
- pierwsza z rozdzielnic żeliwnych zasilana jest dodatkowo z rozdzielnicy zlokalizowanej w korytarzu piwnicy budynku nr 7 (podwójne zasilanie )
- przed demontażem rozdzielnic żeliwnych należy odłączyć zasilanie z obu kierunków
- sterowanie oświetleniem zrealizowane jest za pomocą wyłącznika zmierzchowego AZ-B
- sonda zewnętrzna wyłącznika zmierzchowego umieszczona jest w bocznej ścianie szafki
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis spełnienia warunku:
a) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł w okresie związania ofertą.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych (załącznik nr 8), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna co najmniej trzy roboty o wartości minimum 250 000,00 złotych brutto każda, polegających na wykonaniu modernizacji oświetlenia i potwierdził, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.
2. Wykonawca musi dysponować osobami, (załącznik nr 9) skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę osobami:
kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robota-mi budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, posiadającą min. 10-o letnie doświadczenie zawodowe (załącznik nr 10).
Wykonawca musi dysponować:
1) minimum 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne: typu ,,D" + pomiary do 1kV, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 pkt. 2, 4 i 10 na stanowisku dozoru (Załącznik nr 11).
2) minimum 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne: typu ,,E" + pomiary do 1kV, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 pkt. 2, 4 i 10 na stanowisku eksploatacji (Załącznik nr 12).

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5).
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- sporządzony według wzoru (załącznik nr 7).
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik - sporządzone według wzoru (załącznik nr 6).
Oświadczenia o dysponowaniu osobami (załącznik nr 10 - 11).
Wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (załącznik nr 8).
Wykaz osób (załącznik nr 9).
Polisę OC.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy- sporządzony według wzoru (załącznik nr 1).
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie RODO - sporządzone według wzoru (załącznik nr 12).
Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium
należy dołączyć do oferty) w wysokości:
4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp).
Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projekt umowy § 23 załącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-08

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.