Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
powiat: wieluński
Tel. 43 8860228, tel. 043 886 02 16, tel. 043 886 02 84
borgul@um.wielun.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieluń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 43 8860228, tel
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nr sprawy IR.7011.00026.2021
Burmistrz Wielunia, z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn.:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej
Zagospodarowanie terenów komunalnych poprzez odbudowę stawu wiejskiego
w Kurowie w ramach zadania Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4 -
Rada Sołecka w Kurowie.
(o wartości szacunkowej poniżej 50 000 złotych)
1. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowanie terenów
komunalnych poprzez odbudowę stawu wiejskiego w Kurowie w zakresie:
1. Wykonania aktualizacji/bądź nowej mapy do celów projektowych.
2. Uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
3. Uzyskania wypisu z rejestru gruntów dla aktualnych działek.
4. Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.
5. Złożenia wniosku i uzyskania prawomocnego pozwolenie na budowę.
6. Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
7. Wykonania O ST i STWiORB dotyczących robót przygotowawczych i
ziemnych, ścieków z elementów prefabrykowanych, budowli melioracyjnych,
umocnień biologicznych.
8. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
9. Zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach ochrony przyrody zgodnie
z art. 118 ustawy o ochronie przyrody - jeśli jest wymagane.
Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych w toku procesu
projektowania, umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę ww, obiektu.

Dokument nr: IR.7011.00026.2021

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2021 r. godz. 15:00 w zaklejonej
kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 1, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza
Wielkiego 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego (Gmina
Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1), nazwę i adres Wykonawcy oraz
napis: Oferta na zadanie pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dotyczącej Zagospodarowanie terenów komunalnych poprzez
odbudowę stawu wiejskiego w Kurowie w ramach zadania Odtworzenie stawu
na działce gminnej nr 678/4 - Rada Sołecka w Kurowie.
Oferta złożona przez zaproszonego Wykonawcę po ww. terminie lub oferta złożona
przez Wykonawcę niezaproszonego do złożenia oferty zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.10.2021 r.

Wymagania:
3. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany;
2) aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis z KRS;
3) uprawnienia w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy - kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom.
Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe.
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
(W przypadku zastosowania jako jedynego kryterium - Cena pozostałe zapisy
dotyczące innych kryteriów należy skreślić bądź usunąć).
A. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %
.........- ...-..%*
(Inne kryterium)
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pe + ..... *
B. Sposób oceny ofert
Ocena ofert - wybór najkorzystniejszej*/najtańszej* oferty, zostanie dokonany w
oparciu o następujące kryteria wyboru:
1) Kryterium - cena oferty ....%
Punktacja:
Pe = (Cn/Co)*100 pkt *....% gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert.
Co - cena ocenianej oferty.
Pe - liczba punktów w kryterium cena
2) Kryterium .............-....%*
(Inne kryterium)
Punktacja:*
(Należy wskazać sposób oceny -wzór)
Zamawiający dopuszcza po złożeniu oferty przeprowadzenie negocjacji
z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza*/najtańsza*.
6. Zamawiający żąda*/nie żąda* wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości ......% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
(w wysokości nieprzekraczającej 5%)

Kontakt:
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
Sprawy techniczne i formalno-prawne:
1) Anita Borgul pok. nr 9-10 tel. 043 886 02 16 borgul@um.wielun.pl
2) Maciej Preś pok. nr 9-10 tel. 043 886 02 84 presm@um.wielun.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.