Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dróg i chodników

Przedmiot:

Modernizacja dróg i chodników

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO GARWOLIN
ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
powiat: garwoliński
przetargi@garwolin.pl
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/miastogarwolin/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Garwolin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolina wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na pięć części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 pn.: Modernizacja Ul. Asnyka
W ramach modernizacji Ul. Asnyka wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wyrównania istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (trylinki) kruszywem łamanym, ułożenia warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 3 cm z betonu asfaltowego dla KR-3, wymiany krawężników, wykonania zjazdów, przełożenia niezbędnej powierzchni istniejących zjazdów, frezowania istniejącej nawierzchni w granicach studzienek ściekowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: Projekt budowlany, specyfikacja techniczna, ponadto udostępnia się przedmiar robót
Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn., jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

2) Część nr 2 pn.: Modernizacja Ul. Budzeń - Budowa chodnika przy Ul. Budzeń.
Realizując cz. nr 2 Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do:
o odtworzenia (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
o wykonania robót przygotowawczych, zdjęcia humusu, wykonania robót rozbiórkowych
o oczyszczenia rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu i mechanicznym usunięciem karp wraz z wywozem urobku do utylizacji
o wykonania koryta
o wzmocnienia skarp oraz dna rowu
o posadowienia krawężników betonowych oraz betonowych obrzeży chodnikowych
o wykonania konstrukcji podbudowy
o wykonania nawierzchni chodnika
o dostawy wraz z montażem barier/poręczy ochronnych
o przełożenia kostki betonowej na progu zwalniającym
o regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych, oraz hydrantów podziemnych
o wykonania oznakowania poziomego i pionowego
o humusowania i obsiania trawą powierzchni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: przekrój, zagospodarowanie terenu, specyfikacja techniczna, ponadto udostępnia się przedmiar robót
Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn., jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

3) Część nr 3 pn.: Przebudowa parkingu przy Ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.
Realizując cz. nr 3 Wykonawca zobowiązany będzie do Wykonania zatoki parkingowej w km 0+303,5÷0+509,0 na dz. nr ew. 1300/1 na podstawie załączonego do SWZ Projektu Budowlanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: Projekt budowlany, specyfikacja techniczna, ponadto udostępnia się przedmiar robót
Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn., jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Część nr 4 pn.: Przebudowa ulicy Henryka Dłużniewskiego ps. "Lech" obejmuje budowę ulicy Dłużniewskiego w mieście Garwolin dł. 438,5 m. Realizując cz. nr 4 Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do:
o wykonania robót przygotowawczych - odtworzenia trasy punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
o wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
o wykonania robót związanych z odwodnieniem korpusu drogowego
o wykonania podbudowy
o wykonania nawierzchni
o regulacji studzienek i zaworów
o wykonania oznakowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, ponadto udostępnia się przedmiar robót.
Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn., jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

5) Część nr 5 pn.: Przebudowa Ul. Ks. Mariana Juszczyka i Ul. Ks. Dr. Antoniego Święcickiego
Realizując cz. nr 5 Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do:
5.1) Przebudowy Ul. Ks. Mariana Juszczyka w km 0+000÷0+102 dz. nr ew. 7953. W ramach realizacji zadania Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do wykonania chodnika z kostki betonowej, nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna SMA, pobocza z kruszywa łamanego, wykonania odwodnienia, oznakowania.
5.2) Przebudowy Ul. Ks. Dr. Antoniego Święcickiego w km 0+000-0+160,85. W ramach realizacji zadania Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do wykonania chodnika z kostki betonowej, wykonania zjazdów z kostki betonowej, wykonania kanału technologicznego po prawej stronie ulicy w poboczu, wykonania pobocza z kruszywa łamanego, wykonania odwodnienia, wykonania oznakowania, zabezpieczenia kabli sieci telefonicznej i energetycznej oraz gazociągu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, ponadto udostępnia się przedmiar robót.
Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn., jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.
Realizacja zadania pn."Przebudowa Ul. Ks. Mariana Juszczyka i Ul. Ks. dr. Antoniego Święcickiego w Garwolinie" jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

CPV: 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092110, TI.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
zakupowej dostępnej pod adresem https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania określono w specyfikacji warunków zamówienia.Podstawowe informacje:1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod
adresem:https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego. 2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. 4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie; ttps://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl 2) wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu
podanym w ww. potwierdzeniu. 4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.