Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁUBOWO
Łubowo 1
62-260 Łubowo
powiat: gnieźnieński
sekretariat@lubowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Łubowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa sieci wod-kan wraz z przyłączami w Gminie Łubowo cz. 1 - rozbudowa kan. sanit. w m. Imielenko i Lednogóra, budowa przyłącza wodociągowego w Leśniewie oraz przył. kan. w Dziekanowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Imielenko, budowa przyłącza wodociągowego w Leśniewie oraz przyłącza kanalizacyjnego w Dziekanowicach, polegająca w szczególności na:
a) Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Imielenko, działki nr 116/21 - 116/33:
- sieć kanalizacyjna PCV 200 - dł. 230m
- przykanaliki PCV 160 - dł. 80m/10szt.
- rurociąg tłoczny PEHD 90 - dł. 9m
- przepompownia 1 szt. z monitoringiem
b) Budowie przyłącza wodociągowego do działki nr 29/4 w Leśniewie
- przyłącze wodociągowe PCV 90 - dł. 23m
- hydrant fi80 - 1szt.
c) Budowie przyłącza kanalizacyjnego w Dziekanowicach
- kanalizacja PCV 200 - dł. 308m
d) Rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Lednogórze, działka 114
- kanalizacja PCV 200 - dł. 186m
Monitoring - przepompownię należy wpiąć w system monitoringu funkcjonujący na terenie Gminy Łubowo. Należy dokonać odtworzeń nawierzchni, zgodnie z dokumentacją.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien uwzględnić również wszelkie elementy procesu wykonawczego w tym np.: zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, archeologicznej, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót najpóźniej do dnia odbioru końcowego, przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu itd.
Szczegóły zamówienia określa dokumentacja techniczna, która znajduje się w zał. nr 5 do SWZ. Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny zamówienia - cena ryczałtowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą terminów rozpoczęcia prac poszczególnych etapów realizacji zamówienia.
UWAGA
Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (o parametrach nie gorszych - jak wskazano niżej). Ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy -muszą być uzgodnione z Zamawiającym, zasadność ich wykonania winna być zaakceptowana przez strony umowy, mogą to być zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia).
Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną.

CPV: 45231000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00091951, 271.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.lubowo.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie miniPortal, za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz dostępnionego przez miniPortal. Pliki należy opatrzyć wedle wyboru:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (profilem zaufanym) bądź podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (nie dotyczy oferty z załącznikami) za pomocą poczty elektronicznej: tomek@lubowo.pl. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Szczegóły określa SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Łubowo, 62-
260, Łubowo1. Inspektor Ochrony Danych - rodo@elta.gniezno.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenia
zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty zainteresowane i UZP. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. Mają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia, Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeliuważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) - RODO. Więcej
informacji:http://www.lubowo.pl/strona,ochronadanychosobowych.html

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, wykorzystującym ePUAP. Sposób złożenia oferty został opisany w SWZ oraz w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP - dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Wymagania:
Wadium - jest wymagane w niniejszym postępowaniu
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.000,00 (słownie: trzytysiącezłotych 00/100).
2) Wadium musi być utrzymywane nieprzerwanie i obejmuje pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Oferent jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie określonej przez Ustawę, przy czym w przypadku wpłacenia wadium w formie pieniężnej poniższą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego: Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Łubowie
Konto nr: 74 9068 0003 0000 0101 4006 5402
Kwota wadium musi znajdować się na koncie najpóźniej w terminie składania ofert.
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Wymagana forma: Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w postaci elektronicznej, w formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Imielenko, budowa przyłącza wodociągowego w Leśniewie oraz przyłącza kanalizacyjnego w Dziekanowicach, polegająca w szczególności na:
a) Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Imielenko, działki nr 116/21 - 116/33:
- sieć kanalizacyjna PCV 200 - dł. 230m
- przykanaliki PCV 160 - dł. 80m/10szt.
- rurociąg tłoczny PEHD 90 - dł. 9m
- przepompownia 1 szt. z monitoringiem
b) Budowie przyłącza wodociągowego do działki nr 29/4 w Leśniewie
- przyłącze wodociągowe PCV 90 - dł. 23m
- hydrant fi80 - 1szt.
c) Budowie przyłącza kanalizacyjnego w Dziekanowicach
- kanalizacja PCV 200 - dł. 308m
d) Rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Lednogórze, działka 114
- kanalizacja PCV 200 - dł. 186m
Monitoring - przepompownię należy wpiąć w system monitoringu funkcjonujący na terenie Gminy Łubowo. Należy dokonać odtworzeń nawierzchni, zgodnie z dokumentacją.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien uwzględnić również wszelkie elementy procesu wykonawczego w tym np.: zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, archeologicznej, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót najpóźniej do dnia odbioru końcowego, przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu itd.
Szczegóły zamówienia określa dokumentacja techniczna, która znajduje się w zał. nr 5 do SWZ. Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny zamówienia - cena ryczałtowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą terminów rozpoczęcia prac poszczególnych etapów realizacji zamówienia.
UWAGA
Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (o parametrach nie gorszych - jak wskazano niżej). Ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy -muszą być uzgodnione z Zamawiającym, zasadność ich wykonania winna być zaakceptowana przez strony umowy, mogą to być zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia).
Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert (po zsumowaniu punktów z kryteriów ) uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium - jest wymagane w niniejszym postępowaniu
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.000,00 (słownie: trzytysiącezłotych 00/100).
2) Wadium musi być utrzymywane nieprzerwanie i obejmuje pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Oferent jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie określonej przez Ustawę, przy czym w przypadku wpłacenia wadium w formie pieniężnej poniższą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego: Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Łubowie
Konto nr: 74 9068 0003 0000 0101 4006 5402
Kwota wadium musi znajdować się na koncie najpóźniej w terminie składania ofert.
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Wymagana forma: Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w postaci elektronicznej, w formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Oświadczenie z art 125 składają wszyscy wykonawcy. Szczegóły określa SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian jak wskazano poniżej.
2. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w niniejszej umowie, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
4. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w poniżej określonych sytuacjach: a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; b) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy
podwykonawca musi spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny); c) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy; d) wystąpienia lub ujawnienia odbiegającego w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności dotyczących zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; e) w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego i Projektanta; f) gdy obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta, g) konieczności zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy lub osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy; h) zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na min. konieczność wykonanie prac dodatkowych, zamiennych, wystąpienia błędów projektowych,niezinwentaryzowanych sieci, wstrzymania robót przez Zamawiającego, na skutek działania siły wyższej, a także wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, przy czym wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie
robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności jako wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 10 stopni C. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy
dokonuje pomiaru ok. godz. 7.00 i 15.00.Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry - uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej. (...) kompletny
katalog przyczyn zmian dostępny jest w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert (po zsumowaniu punktów z kryteriów ) uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.