Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego

Przedmiot:

Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZO - REWALIDACYJNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ul. Mikołaja Kopernika 71
44-300 Wodzisław Śląski
powiat: wodzisławski
32 4552300
szkola@zpswr.wodzislaw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wodzisław Śląski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 32 4552300
Termin składania ofert: 2021-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: ,,Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskimi". Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Studio Architektury ,,BOBER" Waldemar Bober z Radlina oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 0232/21 z dnia 18.02.2021 r.
2. Zakres robót obejmuje:
1) rozbiórkę istniejącej platformy dla osób niepełnosprawnych,
2) uzupełnienie stropodachu nad segmentem B ok. 6,3 m2,
3) wykonanie attyki przy uzupełnionym stropodachu,
4) wykonanie obróbki blacharskiej,
5) murowanie ścian szybu z bloczków betonowych kl. C16/20 ok. 26,5 m3,
6) zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego otworów drzwiowych ok. 22,0 m3,
7) wykonanie nowych otworów drzwiowych w pomieszczeniach przylegających do nowoprojektowanego szybu szt. 6,
8) rozbiórkę istniejących przewodów kominowych w pomieszczeniach przylegających do nowoprojektowanego szybu, wraz z odtworzeniem warstw posadzkowych,
9) wykonanie nowych przewodów kominowych w pomieszczeniach przylegających do nowoprojektowanego szybu,
10) przebudowę instalacji c.o. wraz z przeniesieniem grzejników kolidujących z projektowanym szybem dźwigu,
11) przebudowę instalacji elektrycznych kolidujących z projektowanym szybem dźwigu,
12) wykonanie płyty fundamentowej pod dźwig osobowy ok. 1,6 m3,
13) wykucie otworów w istniejących stropach segmentu C pod wykonanie nowoprojektowanego szybu ok. 3,7 m3,
14) montaż nowych nadproży,
15) wykonanie tynków wewnętrznych ok. 63,0 m2,
16) skucie i wypełnienie nierówności w ścianach ok. 335,0 m2,
17) montaż dźwigu osobowego,
18) wykonanie maskujących listew dylatacyjnych obwodowo przy wejściu do dźwigu (listwa ścienna i podłogowa),
19) malowanie ścian ok. 335,0 m2,
20) malowanie sufitów ok. 160,0 m2,
21) montaż wykładzin PCV ok. 107,0 m2,
22) wykonanie posadzki z płytek ceramicznych ok. 30,0 m2,
23) uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.
Roboty prowadzone będą przy obiekcie czynnym - placówce oświatowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych a także projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia - Dział II SWZ.

CPV: 45313100-5, 45223200-8, 45262300-4, 45262520-2, 45310000-3, 45311000-0, 45320000-6, 45331100-7, 45331210-1, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092052, ZPSWR.26.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- poczty elektronicznej: szkola@zpswr.wodzislaw.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Przekazanie korespondencji przez wykonawcę poprzez portale wskazane w pkt 1 oznacza akceptację regulaminów, o którym mowa w pkt 2 powyżej.
4. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularz do komunikacji", jako załączniki. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z informacją RODO zawartą w SWZ - dział I, rozdział XXVII
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z informacją RODO zawartą w SWZ - dział I, rozdział XXVII

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-12 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim numer: 05 1560 1094 2125 2062 2525 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
4. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPSWR.26.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: ,,Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskimi". Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Studio Architektury ,,BOBER" Waldemar Bober z Radlina oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 0232/21 z dnia 18.02.2021 r.
2. Zakres robót obejmuje:
1) rozbiórkę istniejącej platformy dla osób niepełnosprawnych,
2) uzupełnienie stropodachu nad segmentem B ok. 6,3 m2,
3) wykonanie attyki przy uzupełnionym stropodachu,
4) wykonanie obróbki blacharskiej,
5) murowanie ścian szybu z bloczków betonowych kl. C16/20 ok. 26,5 m3,
6) zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego otworów drzwiowych ok. 22,0 m3,
7) wykonanie nowych otworów drzwiowych w pomieszczeniach przylegających do nowoprojektowanego szybu szt. 6,
8) rozbiórkę istniejących przewodów kominowych w pomieszczeniach przylegających do nowoprojektowanego szybu, wraz z odtworzeniem warstw posadzkowych,
9) wykonanie nowych przewodów kominowych w pomieszczeniach przylegających do nowoprojektowanego szybu,
10) przebudowę instalacji c.o. wraz z przeniesieniem grzejników kolidujących z projektowanym szybem dźwigu,
11) przebudowę instalacji elektrycznych kolidujących z projektowanym szybem dźwigu,
12) wykonanie płyty fundamentowej pod dźwig osobowy ok. 1,6 m3,
13) wykucie otworów w istniejących stropach segmentu C pod wykonanie nowoprojektowanego szybu ok. 3,7 m3,
14) montaż nowych nadproży,
15) wykonanie tynków wewnętrznych ok. 63,0 m2,
16) skucie i wypełnienie nierówności w ścianach ok. 335,0 m2,
17) montaż dźwigu osobowego,
18) wykonanie maskujących listew dylatacyjnych obwodowo przy wejściu do dźwigu (listwa ścienna i podłogowa),
19) malowanie ścian ok. 335,0 m2,
20) malowanie sufitów ok. 160,0 m2,
21) montaż wykładzin PCV ok. 107,0 m2,
22) wykonanie posadzki z płytek ceramicznych ok. 30,0 m2,
23) uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.
Roboty prowadzone będą przy obiekcie czynnym - placówce oświatowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych a także projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia - Dział II SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednią wagę punktową: cena oferty (X1) - 90 pkt, okres gwarancji (X2) - 10 pkt. Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem: X = X1 + X2, gdzie: X1 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty, X2 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji, X - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach. Szczegółowo sposób oceny został opisany w rozdziale XIX działu I SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia tj.: 1) Wykonawca musi wykazać posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykazać, iż wykonał/zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego lub osobowo - towarowego o minimum dwóch przystankach.
Pojęcie budowa należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Uwaga: W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane." 2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1117),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w rozdziale XI pkt 7 ppkt 2) Działu I SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzoną na formularzu oferty - załącznik nr 1 do Działu III SWZ):
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIII SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Działu III SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 3 do Działu III SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp). 3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 5) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim numer: 05 1560 1094 2125 2062 2525 0002 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy.
4. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z pkt 7 ppkt 4) rozdz. XI Działu I SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy - pkt 7 ppkt 1) rozdziału XI Działu I SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w ppkt 7) powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do Działu II SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria - przypisując im odpowiednią wagę punktową: cena oferty (X1) - 90 pkt, okres gwarancji (X2) - 10 pkt. Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w ww. kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem: X = X1 + X2, gdzie: X1 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena oferty, X2 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres gwarancji, X - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach. Szczegółowo sposób oceny został opisany w rozdziale XIX działu I SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.