Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku komunalnego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Przedmiot:

Budowa budynku komunalnego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaręby Kościelne
Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
powiat: ostrowski
faks 862706200
ugzar@ornet.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zareby_kosc/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zaręby Kościelne
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: faks 862706200
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Budowa budynku komunalnego" przy Ul. Leśnej 3b w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

- przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania prac projektowych - zapewni zamawiający
- wykonanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych z instalacjami i sieciami wewnętrznymi oraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu,
- wykonanie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- nadzór autorski ( warunki sprawowania nadzoru autorskiego zawiera wzór umowy ) ,
- pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi ,
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń użytych w dokumentacji z opisem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz wybranej technologii,
-Zamówienia obejmuje - ,,Budowa budynku komunalnego" przy Ul. Leśnej 3b.
-Zamówienie obejmuje zakres robót w skład którego wchodzi:
1) 6 mieszkań przeznaczony dla minimum 17 osób. Przy projektowaniu należy uzyskać powierzchnię użytkową mieszkań nie mniejszą niż 25 m2, aby zapewnić warunki jakie powinien spełnić lokal komunalny, według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2020r, poz. 611) a więc zapewnić powierzchnię pokoi przypadającą na członka gospodarstwa domowego najemcy nie mniejszą niż 5 m2 . Należy uwzględnić koncepcję udostępnioną przez Zamawiającego. Przy projektowaniu budynku komunalnego należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt. 2 ww. ustawy, obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wykończonych ścian. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określenia i obliczenia wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie. Budynki powinny spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U z 2019r, poz. 1065) oraz winny spełniać wymogi przepisów dotyczących budynków mieszkalnych (przeznaczonych na pobyt ludzi ). Lokalizacja budynku na zakładanym terenie, powinna odpowiadać przepisom ppoż. Itp.
2) Instalację fotowoltaiczną z rozdziałem na każde mieszkanie umiejscowioną na dachu budynku, moc 4 x 4 kWp i 2 x 3kWp.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45113000-2, 45200000-9, 45231000-5, 45261100-5, 45261210-9, 45300000-0, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00091892, RGK.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zareby_kosc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zareby_kosc
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/zareby_kosc
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne Ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres
e-mail: iod@zareby-kosc.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:
o prawo dostępu do danych osobowych,
o prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
o prawo do usunięcia danych - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO,
o prawo ograniczenia przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
o prawo do cofnięcia zgody - tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne Ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres
e-mail: iod@zareby-kosc.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:
o prawo dostępu do danych osobowych,
o prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
o prawo do usunięcia danych - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO,
o prawo ograniczenia przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
o prawo do cofnięcia zgody - tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zareby_kosc/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zareby_kosc

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30

Wymagania:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
nr konto Gmina Zaręby Kościelne BS Ostrów Maz. o/ Zaręby Kościelne 61 8923 1050 0800 0417 2008 0014.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i powinno zawierać następujące elementy:
a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) Kwotę gwarancji/poręczenia,
d) Termin ważności gwarancji/poręczenia,
a) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku , gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustaw Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania prac projektowych - zapewni zamawiający
- wykonanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych z instalacjami i sieciami wewnętrznymi oraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu,
- wykonanie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- nadzór autorski ( warunki sprawowania nadzoru autorskiego zawiera wzór umowy ) ,
- pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi ,
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń użytych w dokumentacji z opisem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz wybranej technologii,
-Zamówienia obejmuje - ,,Budowa budynku komunalnego" przy ul. Leśnej 3b.
-Zamówienie obejmuje zakres robót w skład którego wchodzi:
1) 6 mieszkań przeznaczony dla minimum 17 osób. Przy projektowaniu należy uzyskać powierzchnię użytkową mieszkań nie mniejszą niż 25 m2, aby zapewnić warunki jakie powinien spełnić lokal komunalny, według przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2020r, poz. 611) a więc zapewnić powierzchnię pokoi przypadającą na członka gospodarstwa domowego najemcy nie mniejszą niż 5 m2 . Należy uwzględnić koncepcję udostępnioną przez Zamawiającego. Przy projektowaniu budynku komunalnego należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt. 2 ww. ustawy, obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wykończonych ścian. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określenia i obliczenia wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie. Budynki powinny spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U z 2019r, poz. 1065) oraz winny spełniać wymogi przepisów dotyczących budynków mieszkalnych (przeznaczonych na pobyt ludzi ). Lokalizacja budynku na zakładanym terenie, powinna odpowiadać przepisom ppoż. Itp.
2) Instalację fotowoltaiczną z rozdziałem na każde mieszkanie umiejscowioną na dachu budynku, moc 4 x 4 kWp i 2 x 3kWp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu kryteriów i ich wag otrzyma największą punktację.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu, stosownie do treści art. 112 Pzp, dotyczą
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia raz spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenia według wzoru: załącznik nr 2 i załącznik nr 3
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia raz spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa oświadczenia według wzoru: załącznik nr 2 i załącznik nr 3
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
nr konto Gmina Zaręby Kościelne BS Ostrów Maz. o/ Zaręby Kościelne 61 8923 1050 0800 0417 2008 0014.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i powinno zawierać następujące elementy:
a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) Kwotę gwarancji/poręczenia,
d) Termin ważności gwarancji/poręczenia,
a) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku , gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustaw Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie - załącznik nr 2 i 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu kryteriów i ich wag otrzyma największą punktację.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.