Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż lamp solarnych i hybrydowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż lamp solarnych i hybrydowych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
powiat: kamieński
tel +48 91 38 23 970 fax +48 91 38 25 028
m.macuga@kamienpomorski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kamień Pomorski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel +48 91 38 23 970
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż 3 lamp solarnych i hybrydowych w miejscowościach: Jarzysław i Grabowo na terenie Gminy Kamień Pomorski.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lampy solarnej do miejscowości Jarzysław oraz dwóch lamp hybrydowych do miejscowości Grabowo na terenie Gminy Kamienia Pomorskiego wraz z dokumentacją powykonawczą - dokładną lokalizację ustali zamawiający:

a) Jarzysław dz. nr 23:

- słup stalowy, wzmocniony, ośmiokątny, jednolity, źródło światła na wysokości 6 m

- źródło światła - LED, od 30W do 50W, barwa światła biała,

- wysięgnik,

- panel monokrystaliczny -320W-340W,
- akumulator żelowy, pojemność 1 x 150Ah, układ zasilania 12V, akumulator umieszczony w ziemi w hermetycznej skrzyni (klasa szczelności IP65) ,

- sterownik wodoodporny,

- fundament prefabrykowany, betonowy,

b) Grabowo dz. nr 147/3 i dz. nr 140:

- 2 x słupy stalowe, wzmocnione, ośmiokątne, jednolite, źródło światła na wysokości 6 m,

- 2 x źródło światła - LED, od 30W do 50W, barwa światła biała,

- 2 x wysięgnik,

- panel monokrystaliczny do każdej z lamp po jednym - 2 x 320W-340W,

- 2 x akumulator żelowy, pojemność 1 x 150Ah, układ zasilania 12V, akumulator umieszczony w ziemi w hermetycznej skrzyni

- 2 x sterownik wodoodporny

- 2 x fundament prefabrykowany, betonowy

- 2 x turbina wiatrowa min.300-400/12V, z poziomą osią obrotu, start turbin 2,5 m/s,
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę. Wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie. Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).
Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): minimum 36 miesiące.

CPV: 31527200-8

Dokument nr: PIGK.7013.15.2021.MM3

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 29.06.2021 r. r. do godz. 12.00. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, Ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski lub przesłać w formie elektronicznej na adres: m.macuga@kamienpomorski.pl i um@kamienpomorski.pl

Miejsce i termin realizacji:
Data realizacji zamówienia: do dnia 10.08.2021 r.

Wymagania:
Wykonawca na czas wykonywania robót odpowiednio zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich.
Warunki udziału w postepowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doświadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779)
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych, utrudnienia związane z realizacją zadania.

Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena (100%).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie danego kryterium oceny oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą wartość punktową. Zasady oceny ofert - cena brutto za realizację zamówienia - według wzoru:
najniższa cena oferowana brutto

C = ------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %

cena oferty badanej brutto

Data otwarcia/rozpatrzenia ofert: dnia 29.06.2021 r. godzi. 12.30

Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania oferowanej ceny za rażąco niską w stosunku do wartości i zakresu zamówienia, a tym samym prawo pominięcia takiej oferty przy wyborze Wykonawcy.

Warunki płatności: zgodnie z umową stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 7).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żądnego Wykonawcy. Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Wykonawcy, nie przysługują środki odwoławcze.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.