Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu

Przedmiot:

Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o
Główna 41
97-410 Kleszczów
powiat: bełchatowski
sekretariat@zkkleszczow.pl
https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl/pn/zkkleszczow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: łódzkie
Miasto: Kleszczów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA (sprzedaż) i dystrybucja gazu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 2 900 000 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w SWZ.

CPV: 09123000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092149, ZK/PK/2/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: a)Platformy Zakupowej, pod adresem: http://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl, b)mail: sekretariat@zkkleszczow.pl, z zastrzeżeniem iż oferta wraz załącznikami oraz dokumenty postępowania mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.2 Zasady korzystania z Platformy:a)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. b)Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując następujące kroki; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". c)Rejestracja Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 3.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 4.Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać przez Platformę przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub zakładkę ,,Korespondencja". 5.Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne tj.: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d)Włączona obsługa JavaScript; e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 6.Przesyłane pliki powinny mieć wielkość do 100MB. Formaty plików muszą być zgodne z Obwieszczeniem PRM z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2247). 7.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .pdf, .doc, .docx, .xls, .jpg ze wskazaniem na .pdf. 8.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. 9.Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 10.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego: a)dokumenty w formacie ,,pdf - format PAdES, b) format innym niż ,,pdf", wtedy wymagany oddzielny plik z podpisem. Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem (XAdES - pozostałe formaty).c)w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdeS zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików, tzn. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdeS. 11. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a)plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 12.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje: 1)Administratorem danych osobowych Oferentów jest Zakład Komunalny ,,Kleszczów" Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy Ul. Głównej 41, NIP 7691943770, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl lub telefonicznie 44 731 58 58,50 2)Inspektor Ochrony Danych Sprawy odnośnie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw Oferenci mogą zgłaszać wyznaczonemu przez Administratora - Inspektorowi Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zkkleszczow.pl 3)Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Oferentów przetwarzane będą w celu: a)realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wynikającym z: Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - art. 6 ust 1 lit c) RODO b) podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO c) prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu telefonicznego w związku z udziałem w postępowaniu ofertowym oraz realizacji czynności związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy - art. 6 ust 1 lit f) . d) przetwarzania danych niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit e) RODO.W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora - art. 6 ust 1 lit f), np. danych wynikających z treści oferty - w celu ułatwienia kontaktu. 4) Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora - na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe (IT i podmioty wspierające obsługę teleinformatyczną Administratora) oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 5)Prawa osób, których dane dotyczą. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 6)Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 . 7)Okres przechowywania danych. Dane osobowe Oferentów będą przechowywane przez okres realizacji celu (od momentu poinformowania uczestników postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty), a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. 8) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Oferentów danych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym niezbędnym w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym, lecz dobrowolnym w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit f) - w celu ułatwienia kontaktu.9) Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Dane osobowe Oferentów nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.10) Informacja o profilowaniu. Dane osobowe Oferentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 12:00
Miejsce składania ofert: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

61 8978 0008 0005 9558 2000 0010
tytułem ,,ZK/PK/2/2021 Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu"

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Wadium należy wnieść zgodnie z artykułem 97 ustawy Prawo zamówień publicznych
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZK/PK/2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 2 900 000 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną:
o koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej LUB umowę na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z operatorem systemu dystrybucyjnego w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru Zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda na wezwanie nw. podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów w niniejszym postępowaniu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Załączniku nr 3 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
a) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego rejestru Sądowego lub z Centralnej ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze ich złożeniem,
b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda na wezwanie nw. podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków postępowania:
a) aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej LUB umowę na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z operatorem systemu dystrybucyjnego w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru Zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zestawienie niezbędnych dokumentów w celu prawidłowego złożenia oferty:
a) oferta sporządzona zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców
o udzielenie zamówienia, ww. dokument składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to składa również podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 3,
c) oświadczenie o udostępnieniu zasobów - Załącznik nr 4, jeżeli dotyczy
d) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Dziale VI ust. 5 SWZ, jeżeli dotyczy
f) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

61 8978 0008 0005 9558 2000 0010
tytułem ,,ZK/PK/2/2021 Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu"

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Wadium należy wnieść zgodnie z artykułem 97 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
a) zamówień na roboty budowlane lub usługi,
b) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
5. W przypadku przewidzianym w art. 117 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia - projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-31

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.