Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja procesu rewitalizacji

Przedmiot:

Realizacja procesu rewitalizacji

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Darłowo
Jana Henryka Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
powiat: sławieński
943446301, faks 943142007
poczta@ugdarlowo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Darłowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 943446301, faks 9431
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj".
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego;
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
45000000-7 Roboty budowlane;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków;
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian;
45410000-4 Tynkowanie;
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu;
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów;
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

3. Na przedmiot zamówienia składają się dwa następujące zadania:
1) Zadanie nr 1: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pęciszewko dz. nr 316/3 (obręb Porzecze) - (teren byłego parku dworskiego);
2) Zadanie nr 2: Utworzenie wioski cysterskiej w miejscowości Bukowo Morskie wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej dz. nr 47/40 (obręb Bukowo Morskie).
4. Oba zadania będą realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
5. Przedmiotem zadania nr 1 jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z dokumentacją kosztorysową oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn. Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pęciszewko dz. nr 316/3 (obręb Porzecze) - (teren byłego parku dworskiego) oraz wykonanie robót budowlanych ze wszystkich branż według opracowanej dokumentacji łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
1) Teren objęty inwestycją w miejscowości Pęciszewko figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
2) Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania nr 1 należy sporządzić zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pęciszewko oraz uzgodnić z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3) Bilans terenu (dot. zadania nr 1):
a) Powierzchnia działki - 10 532 m2;
b) Powierzchnia wiaty - 23,5 m2;
c) Nawierzchnia dojazdowa z kostki betonowej gr. 8 cm - 548 m2;
d) Nawierzchnia parkingów z płyt ażurowych z przerostem trawy gr. 4 cm - 130 m2;
e) Nawierzchnia żwirowa dojść pieszych i alejek - 1376 m2;
f) Rabaty kwiatowe - 539 m2;
g) Plac zabaw - 413 m2;
h) Zieleń parkowa - 910 m2;
i) Labirynt wierzbowy - 1059 m2;
j) Ogród ziołowy - 2175 m2;
k) Nawierzchnia trawiasta - 3359 m2.
6. Przedmiotem zadania nr 2 jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z dokumentacją kosztorysową oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn. Utworzenie wioski cysterskiej w miejscowości Bukowo Morskie wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej dz. nr 47/40 (obręb Bukowo Morskie) oraz wykonanie robót budowlanych ze wszystkich branż według opracowanej dokumentacji łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
1) Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania nr 2 należy sporządzić zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowo Morskie oraz uzgodnić z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2) Bilans terenu (dot. zadania nr 2):
a) Powierzchnia działki - 7164,0 m2;
b) Powierzchnia zabudowy - 576,7 m2;
c) Nawierzchnia dojazdowa z kostki bet. gr 8cm - 591,8 m2;
d) Nawierzchnia parkingów z płyt ażurowych z przerostem trawy gr 8cm - 226,0 m2;
e) Nawierzchnia dojść pieszych z kostki bet. gr. 6 cm - 910,8 m2;
f) Ogród cysterski - 483,5 m2;
g) Nawierzchnia trawiasta - teren imprez plenerowych - 1197,0 m2;
h) Zieleń niska - 3178,2 m2.
3) Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobligowany jest do dostarczenia i montażu kompletnego wyposażenia wnętrz poszczególnych pomieszczeń budynków zgodnie z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 20 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
7. Projekt pn. ,,Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo" (nr projektu RPZP.09.03.00-32-0027/19) współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Programach Funkcjonalno-Użytkowych pn. ,,Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pęciszewko (teren byłego parku dworskiego)" oraz ,,Utworzenie wioski cysterskiej w miejscowości Bukowo Morskie wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej" opracowanych przez firmę Gotyk Sp. z o.o., Pracowania Architektoniczno-konserwatorska, 70-730 Szczecin stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
9. Zamawiający dopuszcza odchyłkę w wysokości +/- 20 % od wymiarów elementów małej architektury i elementów placu zabaw podanych w PFU.
10. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wszystkie osoby, które będą wykonywać wskazane przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 projektu umowy czynności związane z realizacją zamówienia.
11. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli jednak w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (nazwy własne) a Zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych materiałów i produktów nie jest zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów równoważnych.
12. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po każdym z ich brzmieniu zwrot ,,lub równoważne".
13. Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący zał. nr 3 do projektu umowy stanowiącego zał. nr 5 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45112700-2, 45112710-5, 45112712-9, 45112720-8, 45210000-2, 45233161-5, 45233250-6

Dokument nr: 2021/BZP 00092001, ZP.271.120.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://ug.darlowo.ibip.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej o adresie poczta@ugdarlowo.pl.
2) korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem na inny adres niż wskazany w ppkt 1) nie będzie brana pod uwagę;
3) adresy: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
4) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować;
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku";
6) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
7) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego: ,,Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" wynosi 150 MB;
8) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na ePUAP lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale II pkt 1 ppkt 1 SWZ;
9) wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/ ).
10) sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
11) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale II pkt 1 ppkt 1 SWZ. Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale II SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Darłowo - Urząd Gminy Darłowo z siedzibą przy Ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Darłowo: tel. 94 344 63 01, adres e-mail: iod@ugdarlowo.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 11:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

Wymagania:
1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego - Gmina Darłowo -
80 8566 0003 0100 1326 2000 0001;
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia - Gminy Darłowo) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
7. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.120.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj".
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego;
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
45000000-7 Roboty budowlane;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków;
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian;
45410000-4 Tynkowanie;
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu;
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów;
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

3. Na przedmiot zamówienia składają się dwa następujące zadania:
1) Zadanie nr 1: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pęciszewko dz. nr 316/3 (obręb Porzecze) - (teren byłego parku dworskiego);
2) Zadanie nr 2: Utworzenie wioski cysterskiej w miejscowości Bukowo Morskie wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej dz. nr 47/40 (obręb Bukowo Morskie).
4. Oba zadania będą realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
5. Przedmiotem zadania nr 1 jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z dokumentacją kosztorysową oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn. Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pęciszewko dz. nr 316/3 (obręb Porzecze) - (teren byłego parku dworskiego) oraz wykonanie robót budowlanych ze wszystkich branż według opracowanej dokumentacji łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
1) Teren objęty inwestycją w miejscowości Pęciszewko figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
2) Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania nr 1 należy sporządzić zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pęciszewko oraz uzgodnić z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3) Bilans terenu (dot. zadania nr 1):
a) Powierzchnia działki - 10 532 m2;
b) Powierzchnia wiaty - 23,5 m2;
c) Nawierzchnia dojazdowa z kostki betonowej gr. 8 cm - 548 m2;
d) Nawierzchnia parkingów z płyt ażurowych z przerostem trawy gr. 4 cm - 130 m2;
e) Nawierzchnia żwirowa dojść pieszych i alejek - 1376 m2;
f) Rabaty kwiatowe - 539 m2;
g) Plac zabaw - 413 m2;
h) Zieleń parkowa - 910 m2;
i) Labirynt wierzbowy - 1059 m2;
j) Ogród ziołowy - 2175 m2;
k) Nawierzchnia trawiasta - 3359 m2.
6. Przedmiotem zadania nr 2 jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z dokumentacją kosztorysową oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz ostatecznej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn. Utworzenie wioski cysterskiej w miejscowości Bukowo Morskie wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej dz. nr 47/40 (obręb Bukowo Morskie) oraz wykonanie robót budowlanych ze wszystkich branż według opracowanej dokumentacji łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
1) Dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania nr 2 należy sporządzić zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowo Morskie oraz uzgodnić z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2) Bilans terenu (dot. zadania nr 2):
a) Powierzchnia działki - 7164,0 m2;
b) Powierzchnia zabudowy - 576,7 m2;
c) Nawierzchnia dojazdowa z kostki bet. gr 8cm - 591,8 m2;
d) Nawierzchnia parkingów z płyt ażurowych z przerostem trawy gr 8cm - 226,0 m2;
e) Nawierzchnia dojść pieszych z kostki bet. gr. 6 cm - 910,8 m2;
f) Ogród cysterski - 483,5 m2;
g) Nawierzchnia trawiasta - teren imprez plenerowych - 1197,0 m2;
h) Zieleń niska - 3178,2 m2.
3) Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobligowany jest do dostarczenia i montażu kompletnego wyposażenia wnętrz poszczególnych pomieszczeń budynków zgodnie z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 20 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
7. Projekt pn. ,,Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo" (nr projektu RPZP.09.03.00-32-0027/19) współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Programach Funkcjonalno-Użytkowych pn. ,,Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pęciszewko (teren byłego parku dworskiego)" oraz ,,Utworzenie wioski cysterskiej w miejscowości Bukowo Morskie wraz z poprawą infrastruktury towarzyszącej" opracowanych przez firmę Gotyk Sp. z o.o., Pracowania Architektoniczno-konserwatorska, 70-730 Szczecin stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
9. Zamawiający dopuszcza odchyłkę w wysokości +/- 20 % od wymiarów elementów małej architektury i elementów placu zabaw podanych w PFU.
10. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wszystkie osoby, które będą wykonywać wskazane przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 projektu umowy czynności związane z realizacją zamówienia.
11. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu wyeliminowania z dokumentów zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli jednak w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (nazwy własne) a Zamawiający nie określił kryteriów równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy, to należy traktować je jako niebyłe. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym Wykonawca, który zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych materiałów i produktów nie jest zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów równoważnych.
12. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po każdym z ich brzmieniu zwrot ,,lub równoważne".
13. Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący zał. nr 3 do projektu umowy stanowiącego zał. nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej na poszczególne części zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 1) cena - 60 %; 2) okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia - 20%; 3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz § 1 ust. 5 pkt 2 projektu umowy - 20 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz § 1 ust. 5 pkt 2 projektu umowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:
a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną obejmującą w swoim zakresie zaprojektowanie i budowę lub zaprojektowanie i przebudowę lub zaprojektowanie i remont obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej min. 250 m2 i wartości min. 1 500 000,00 zł brutto, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 45 000,00 zł brutto;

lub

a2) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę, obejmującą w swoim zakresie wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji budowy lub przebudowy lub remontu obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej pow. użytkowej min. 250 m2 i wartości minimum 45 000,00 zł brutto;

oraz

a3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, obejmującą w swoim zakresie budowę lub przebudowę lub remont obiektu budowlanego o pow. użytkowej min. 250 m2 lub zespołu obiektów budowlanych o łącznej pow. użytkowej min. 250 m2 lub o wartości minimum 1 465 000,00 zł brutto.

Uwaga
Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu:
lit. a1) lub lit. a2) + a3)

Uwaga!
Jeżeli Wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, z którego tylko usługa projektowa będzie mogła zostać uznana jako spełniająca warunek, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia w zakresie projektowania, jeżeli usługa ta została zrealizowana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
-uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
oraz
-co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę obiektu budowlanego o pow. min. 250 m2.

b2) Projektant w specjalności drogowej:
-uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności drogowej.

b3) Kierownik budowy:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

b4) Kierownik robót drogowych:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności drogowej.

b5) Kierownik robót elektrycznych:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

b6) Kierownik robót sanitarnych:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Uwaga! zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk wymienionych w pkt 1 ppkt 2 lit. b1)-b6)
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

2. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) wszystkie ww. osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie Wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia,
2) ilekroć w treści SWZ jest mowa o ,,uprawnieniach budowlanych", ,,budowie", ,,przebudowie", ,,remoncie", ,,kierowniku budowy", ,,kierowniku robót" należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej,
3) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 3 (wykaz robót budowlanych/usług), dotyczy robót budowlanych/usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
4) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według zapisów ujętych w załączniku nr 1 do SWZ.
Uwaga! Oświadczenie w wyżej wymienionym zakresie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia. 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
5) wykaz robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty/usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
opis rozwiązań równoważnych - jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 12 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
opis rozwiązań równoważnych - jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 12 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2);
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według zapisów ujętych w załączniku nr 1 do SWZ;
Uwaga! Oświadczenie w wyżej wymienionym zakresie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego - Gmina Darłowo -
80 8566 0003 0100 1326 2000 0001;
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia - Gminy Darłowo) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
7. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, polegających na:
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu umowy,
2) zmianie wynagrodzenia umownego,
3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub sposobu spełnienia świadczenia,
4) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
5) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy. Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ projekt umowy § 17 zmiana umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej na poszczególne części zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 1) cena - 60 %; 2) okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia - 20%; 3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz § 1 ust. 5 pkt 2 projektu umowy - 20 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz § 1 ust. 5 pkt 2 projektu umowy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.