Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
powiat: legionowski
r.plekarzewski@serock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Serock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych
Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:
,,Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej Nr 632W Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo".
1. Przedmiot zamówienia.
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowy chodnika i
zatok autobusowych wraz z przebudową odwodnienia i zjazdow w ciągu drogi wojewodzkiej nr
632W w miejscowości Ludwinowo Dębskie na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1801W do skrzyżowania z drogą gminną nr 180401W. Długosc projektowanego
odcinka wynosi około 700 m.
Zakres prac projektowych obejmuje:
-- zebranie danych i niezbędnych materiałow wyjsciowych do projektowania: aktualnych map
do celow projektowych, wypisow i wyrysow z ewidencji gruntów oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych opinii, uzgodnieni, decyzji, itp.,
-- opracowanie w 3 wariantach koncepcji dotyczącej realizacji planowanej inwestycji,
uwzględniającej w szczegolnosci zakres dokumentacji zawarty w określonych przez MZDW
wytycznych do projektowania (załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia).
Opracowane wstępnie koncepcje, wraz z szacunkowymi kosztami dla kazdego wariantu
oddzielnie, nalezy przedłozyc do zaakceptowania zarządcy drogi - MZDW w Warszawie.
-- opracowanie projektu budowlanego uwzględniającego rozwiązania wynikające
z zaakceptowanej koncepcji oraz odpowiadającej zakresowi dokumentacji opisanej
szczegołowo w załączniku nr 5 - wytyczne do projektowania.
-- opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branz.
2. Stan istniejący.
Istniejąca droga wojewodzka nr 632 na odcinku od skrzyzowania z drogą powiatową nr 1801W do
skrzyzowania z drogą gminną nr 180401W charakteryzuje się przekrojem jednojezdniowym o
dwoch pasach ruchu z obustronnymi poboczami nieutwardzonymi oraz rowami przydroznymi.
Jezdnia o nawierzchnia bitumicznej. W granicach pasa drogowego zlokalizowane jest
oswietlenie uliczne.
3. Założenia projektowe.
-- budowa jednostronnego chodnika (wraz ze zjazdami w ciągu tego chodnika);
-- budowa zatok autobusowych w obu kierunkach w rejonie skrzyzowania z droga gminną
nr 180401W (wraz z przejsciem dla pieszych i oznakowaniem aktywnym tego przejscia);
-- budowa peronow autobusowych (bez zatok) przystankow na żądanie w obu kierunkach
w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową 1801W;
-- odwodnienie odcinka drogi objętego przebudową,
-- usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury z projektowanymi elementami drogi (kolizja z
oswietleniem);
-- profilowanie rowow przydroznych w rejonie projektowanych obiektów;
-- wycinka drzew kolidujących z projektowanymi obiektami;
-- wykonanie zieleńców w rejonie projektowanych obiektów;
-- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z oznakowaniem aktywnym
projektowanego przejścia dla pieszych.
Zakres opracowania przedstawiono na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego
zaproszenia. Zamawiający udostępnia również opracowanie techniczne, które należy traktować jako
szkic rozwiązań projektowych dla przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowiązany jest przeanali-
zować zaproponowane w opracowaniu rozwiązania i wdrożyć wyłącznie te, które w jego ocenie są
poprawne i słuszne z punktu widzenia celu, któremu obiekt ma służyć. Szkic rozwiązań projektowych
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
4. Skład dokumentacji:
4.1 Koncepcja rozwiązań projektowych dla wszystkich branż (3 warianty)
Koncepcja powinna zawierać co najmniej:
a) opis techniczny;
b) plan sytuacyjny obejmujący wszystkie branże, wykonany na zaktualizowanym
podkładzie mapowym;
c) projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów
projektowych (zaktualizowanej o pomiary wysokościowe);
d) założenia rozwiązań konstrukcyjnych;
e) szacunkowy koszt robót dla każdego wariantu oddzielnie,
Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich koncepcji Wykonawca zobowiązany jest opracować:
4.2 Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę obejmujące wszystkie branże (4 egz.),
w tym:
a) plan sytuacyjny wykonany na zaktualizowanym podkładzie mapowym;
b) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów
projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta;
c) projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych
ustaw;
d) projekt techniczny;
e) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia;
g) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracjąne w tym ewentualne
pozwolenie wodnoprawne.
4.3 Projekt wykonawczy (dla wszystkich branż) po 4 egz., w tym:
a) opis techniczny;
b) plan sytuacyjno-wysokościowy wykonany na zaktualizowanym podkładzie mapowym;
c) przekroje normalne i poprzeczne;
d) przekrój podłużny;
e) opis wraz z niezbędnym opracowaniem rysunkowym przyjętych rozwiązań.
Projekt wykonawczy powinien być wykonany w sposób pozwalający jednoznacznie określić
rodzaj, zakres i sposób wykonania robót objętych opracowaniem, a także powinien zawierać
szczegóły niezbędne do prawidłowej, zgodnej z założeniami projektu realizacji zadania.
4.4 Przedmiar robót oparty o CPV (dla wszystkich branż)- po 2 egz.,
4.5 Kosztorys inwestorski - po 2 egz.,
4.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
4.7 Projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.
4.8 Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.,
4.9 Wszystkie powyższe opracowania zapisane na nośniku elektronicznym w formie
uniemożliwiającej edycję oraz w wersji edytowalnej.
UWAGA: Zamawiający wymaga aby dokumentacja techniczna wskazana w pkt 4.1 do 4.9
została uzgodniona z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Wszelkie projektowane rozwiązania drogowe podlegają opiniowaniu w Departamencie
Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dokument nr: PRI.271.1.19.2021

Składanie ofert:
17. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za
pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, na adres Zamawiającego: Miasto i Gmina Serock,
ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock (w godz.ch pracy Urzędu Miasta i Gminy tj. poniedziałek 8:00-18:00,
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00, piątek 8:00-14:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: r.plekarzewski@serock.pl wpisując w tytule
e-maila: Oferta na: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej Nr 632W Ludwinowo Dębskie -Stanisławowo.
Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wy-
wiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Ofertę należy złożyć do dnia: 2.07.2021r. do godz. 14;00. O terminie złożenia oferty decyduje
data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości
e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).

Wymagania:
5. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem.
Przy realizacji zadania należy przyjąć zasady i warunki podane w:
-- ustawie z dn. 7 lipca 1994r.. - Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. póz.
1333 ze zm.);
-- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. póz. 1609);
-- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia
2015 r. (Dz.U. z 2016 r. póz. 124 ze zm.);
Ponadto wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie
obowiązywania umowy. Wymagania dotyczące dokumentacji:
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2) Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji
składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy,
podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań,
że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacjach technicznych Wykonawca
wskaże znaki towarowe, patenty lub pochodzenie i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub
równoważny" dokumentacja projektowa i/lub specyfikacje techniczne muszą bezwzględnie
zawierać parametry równoważności.
4) Wykonawca dołączy do projektu komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo
Budowlane uprawnień projektantów potwierdzonych ,,za zgodność z oryginałem" i
sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
5) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
6) Do kompletu dokumentacji zostanie dołączony nośnik CD lub DVD z zapisem elektronicznym
części opisowej i rysunkowej dokumentacji (wersja edytowalna i nieedytowalna).
6. Rękojmia i gwarancja.
Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady i konsekwencje
istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości, a w szczególności gdy okaże się,
że dokumentacja zawiera błędy lub rozstrzygnięcia uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
zadania ze sztuką budowlaną lub Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z
dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. póz. 124 ze zm.); Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na
dokumentację będącą przedmiotem umowy. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia
przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej będącej przedmiotem

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.