Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
P. Czajkowskiego 11/13
51-171 Wrocław
powiat: Wrocław
713252562
zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl
https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 713252562
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy Ul. Grunwaldzkiej 94
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy Ul. Grunwaldzkiej 94".
2) Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy Ul. Grunwaldzkiej 94 w zakresie:
a) wykonanie robót ogólno budowlanych,
b) wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
c) przebudowa instalacji grzewczej,
d) przebudowa instalacji sanitarnej,
e) demontaż hydroforni,
f) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym i rozdzielnicą,
g) wykonanie zabezpieczeń pożarowych istniejących elementów.
3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2A do SWZ wraz z Decyzją nr 4110/2019 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 05.09.2019 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (,,STWiORB") stanowiąca załącznik nr 2B do SWZ oraz obowiązujące Polskie Normy i standardy wykonania z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
4) Roboty budowlane będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch 06:00 - 18:00, od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2021r.
5) Miejscem realizacji zadania inwestycyjnego będzie Ul. Grunwaldzka 94, 55-357 Wrocław, dz. nr 28/3 (przedmiotowy budynek), AM-5, obręb Plac Grunwaldzki.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz obowiązującymi normami.
7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z rzeczywistym przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją przetargową (SWZ wraz z załącznikami) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie trwania postępowania o udzielenie zamówienia i przygotowywania oferty.
9) Zamawiający działając zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w tracie realizacji zamówienia:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty betonowe,
- roboty murarskie,
- roboty malarskie,
- roboty elektryczne,
- roboty montażowe,
- czynności operatorów maszyn i sprzętów budowlanych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika budowy.

CPV: 45000000-7, 45223110-0, 45223500-1, 45262520-2, 45310000-3, 45331210-1, 45332300-6, 45332400-7, 45410000-4, 45421131-1

Dokument nr: 2021/BZP 00092161, TZ.270.7.2021.TPBN

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunik.między Zamaw., a Wykon. odbywa się przy użyciu platformy przetargowej https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, a w przypadku wyst.awarii platf. przetarg. uniemożliwiającej poprawną komunik.za pośred. poczty elektr., e-mail: zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złoż.oferty następ.wył. przy użyciu platf. przetarg.
2. Wymagania tech. i org. wysył. i odb. dok. elektr., elektr. kopii dok. i oświad. oraz infor. przekaz. przy ich użyciu opisane zostały w Reg.i instr. korzyst.z platf. przetarg., na stronie https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Wykon. zamierzający złożyć ofertę (wył.poprzez Platf.) - zobow. jest zapoznać się z instr.użytk.Platformy - pod adresem https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/intstrukcje.html oraz zaakceptować reg. korzyst.z Platformy dostępny pod adresem: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html .
4. Za datę przek. oferty przyjmuje się datę jej wysłania na platf. przetarg. Za datę przek.wniosków, zawiad., dok.elektr., oświad.lub elektr. kopii dok.lub oświad.oraz innych infor.przyjmuje się datę ich wysłania na platf. przetarg., z zastrzeżeniem pkt 10.8. lit b) SWZ.
5. Ofertę oraz oświad., o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp.osobistym. Szczeg.infor. o sposobie pozyskania usł. kwalif.podp. elektr. oraz war. jej użycia można znaleźć na stronach intern. kwalif. dost. usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem: http://www.nccert.pl/kontakt.htm . Szczeg. infor. o sposobie pozyskania usługi profilu zauf.można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany . Szczeg. infor. o sposobie pozyskania podp. osob. można znaleźć pod adresem.: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty .
6. Sposób komunik. się Zamaw. z Wykon. (nie dot.składania i wycofania ofert):
a) komunik.pomiędzy Zamaw. a Wykon., w tym w szczeg. składanie oświadczeń, wniosków, zawiad.oraz przekaz.infor.odbywa się elektr. za pośred. platf. przetarg. We wszelkiej koresp. Zamaw. i Wykon. posługują się numerem postęp. wskazanym w SWZ.
b) Zamaw. dopuszcza komunik.pomiędzy Zamaw. a Wykon. za pośred. poczty elektr., e-mail: zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl, tylko w przypadku wyst. awarii platf. przetarg. uniemożliwiającej poprawną komunik. pomiędzy Zamaw. a Wykon. Za datę przek.wniosków, zawiad., dok.elektr., oświad.lub elektr. kopii dok.lub oświad.oraz innych infor.przyjmuje się datę ich przek.na adres poczty elektr. Zamaw. wskazany w zdaniu poprzedz.
c) Sposób sporządz. i przekaz. infor. oraz wymagań tech.dla dok. elektr. oraz środków komun. elektr. musi być zg. z wymaganiami okr. w rozporz. Prezesa RM z dnia 30.12.2020 r. w spr. spos.sporz.i przekaz.infor. oraz wymagań tech.dla dok.elektr. oraz środków komun.elektr. w postęp.o udziel.zam.publ.lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
7. Dodatkowe szczegóły odnośnie komunikacji elektr. zawiera rozdział 10 SWZ.
8. Dodatkowe szczegóły odnośnie sposobu przygotowania ofert zawiera rozdział 13 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 21 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 21 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Ochrony Środowiska S.A., nr rachunku: 49 1540 1030 2001 7702 4918 0001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ,,Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 94". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.270.7.2021.TPBN
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 146832,52 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 94".
2) Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 94 w zakresie:
a) wykonanie robót ogólno budowlanych,
b) wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
c) przebudowa instalacji grzewczej,
d) przebudowa instalacji sanitarnej,
e) demontaż hydroforni,
f) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym i rozdzielnicą,
g) wykonanie zabezpieczeń pożarowych istniejących elementów.
3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2A do SWZ wraz z Decyzją nr 4110/2019 Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 05.09.2019 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (,,STWiORB") stanowiąca załącznik nr 2B do SWZ oraz obowiązujące Polskie Normy i standardy wykonania z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
4) Roboty budowlane będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 18:00, od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2021r.
5) Miejscem realizacji zadania inwestycyjnego będzie ul. Grunwaldzka 94, 55-357 Wrocław, dz. nr 28/3 (przedmiotowy budynek), AM-5, obręb Plac Grunwaldzki.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz obowiązującymi normami.
7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z rzeczywistym przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją przetargową (SWZ wraz z załącznikami) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie trwania postępowania o udzielenie zamówienia i przygotowywania oferty.
9) Zamawiający działając zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w tracie realizacji zamówienia:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty betonowe,
- roboty murarskie,
- roboty malarskie,
- roboty elektryczne,
- roboty montażowe,
- czynności operatorów maszyn i sprzętów budowlanych.
Sposób weryfikacji zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika budowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący roboty budowlane takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą roboty budowlane analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w Ofercie). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zlecić dodatkowe roboty według wszystkich, niektórych lub jednej pozycji przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym uproszczonym). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia robót objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich uruchomienie. Roboty budowlane będące przedmiotem Opcji mogą zostać uruchomione w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Podstawą określenia wartości robót uruchomionych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót zawarte w kosztorysie ofertowym uproszczonym.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kontynuacje i/lub zakończenie robót, (2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej realizowanego zadania inwestycyjnego, (3) braku możliwości realizowania zadnia inwestycyjnego w związku z ujawnieniem wad i błędów w dokumentacji projektowej.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz robót podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1. objęte będą roboty ogólnobudowlane i instalacyjne obejmujące roboty wskazane rodzajowo w pkt 3.1.SWZ tj.:
a) wykonanie robót ogólno budowlanych,
b) wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,
c) przebudowa instalacji grzewczej,
d) przebudowa instalacji sanitarnej,
e) demontaż hydroforni,
f) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym i rozdzielnicą,
g) wykonanie zabezpieczeń pożarowych istniejących elementów.
3. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa robót wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 1. zawarty został w pkt 3.2. SWZ tj.: w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2A do SWZ, w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (,,STWiORB") stanowiącej załącznik nr 2B do SWZ.
4. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1. nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót rozbiórkowo - wyburzeniowych, murarsko - tynkarskich, posadzkowych, instalacyjnych, elektrycznych oraz wykończeniowych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek konieczności ich wykonania w celu osiągnięcia zamierzonego efektu końcowego.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w pkt 1. w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kontynuacje i/lub zakończenie robót, (2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej realizowanego zadania inwestycyjnego, (3) braku możliwości realizowania zadnia inwestycyjnego w związku z ujawnieniem wad i błędów w dokumentacji projektowej .
7. Zamówienia, o których mowa w pkt 1. zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, a ich wartość została uwzględniona przy ustalaniu wartości zamówienia.
8. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 1. będzie miejsce realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 94" o którym mowa w pkt 3.4 SWZ.
9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium ,,Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości" oceniane będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości wynikającego z SWZ (tj. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęta liczba pełnych miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości zawarta w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca może przedłużyć minimalny okres gwarancji jakości maksymalnie o 24 miesiące.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje przedłużenie minimalnego okresu gwarancji o liczbę miesięcy równą zero, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Oferta z zaoferowaną największą liczbą miesięcy przedłużającą minimalnym okres gwarancji (tj. maksymalnie o 24 m-ce) otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt).
W przypadku zaoferowania liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji jakości więcej niż o 24 miesiące, do oceny w ramach tego kryterium przyjęte zostaną 24 miesiące oraz maksymalna ilość punktów (tj. 40 pkt.). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedłużony okres gwarancji jakości wynikający z Oferty.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zaoferują liczbę miesięcy przedłużającą minimalny okres gwarancji pomiędzy maksymalnie o 24 miesiące, a minimalnie o 1 miesiąc otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Go
G = --------------------------------- x 100 pkt x 40%
Gn (24mc. )
gdzie:
G - liczba punktów w ramach kryterium ,,Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości",
Go - liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej
Gn - najwyższa liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości przewidziana przez Zamawiającego (o 24 miesiące)
Maksymalna ilość punktów za przedłużenie minimalnego terminu gwarancji - 40 pkt
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dane oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + G
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa brutto",
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości".
4) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
I. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac budowlanych na podstawie 1 umowy) polegające na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy obiektów budowlanych, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda.
b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. potencjału technicznego.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na stanowisko:
kierownik budowy: Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyno - budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., dalej - ,,Prawo budowlane") lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.
II. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.
III. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IV. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1. i 6.3. SWZ względem Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
V. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Zamaw.wezwie Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykon., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenia Wykon. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3B do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
II. Więcej informacji w rozdz.9 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ oraz
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3B do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
II. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2. lit. a) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
III. Więcej informacji w rozdz.9 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
I. Wykon. może w celu potw.spełnienia war.udziału w postęp.polegać na zdolnościach tech.lub zaw. lub syt.fin.podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykon., który polega na zdolnościach tech.lub zaw. lub syt.fin.podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiąz.podmiotu udost.zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamów.lub inny podmiotowy środek dowod.potw., że Wykon.realiz.zamów., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Niewiążący wzór zobow.do oddania Wykon. do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi zał.nr 5 do SWZ.
2) oświadcz.podmiotu udostęp.zasoby, potw.brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie war.udziału w postęp.(w zakresie w jakim Wykon. powołuje się na jego zasoby) sporz.zg.ze wzorami zał.nr 3C i 3D do SWZ.
Wykon.,który polega na zdolnościach tech.lub zaw. lub syt.fin.na zasadach określonych w art. 118 PZP zobow.będzie do przedst.podm.śr.dowod., o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)--f) SWZ, dot.tych podmiotów, potw., że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postęp. Dok., o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)-f) SWZ Wykon.będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamaw., nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamaw.do Wykon.w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
III. Więcej informacji w rozdz.9 i 13 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Ochrony Środowiska S.A., nr rachunku: 49 1540 1030 2001 7702 4918 0001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ,,Przebudowa pomieszczeń technicznych w piwnicy budynku biurowego we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 94". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
I. W przypadku oferty Wykon.wspólnie ubiegających się o udziel.zamów. (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykon. wspólnie ubiegających się o udziel.zamów.;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykon.wspólnie ubieg.się o udziel.zamów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa zał.do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadcz., o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, (wg wzoru zał. nr 3A do SWZ) oraz oświadcz.o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru zał.nr 3B do SWZ) składa każdy z Wykon. Oświadcz. te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postęp. w zakresie, w jakim każdy z Wykon.wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. Oświadcz. Wykon.wspólnie ubieg. się o udziel.zamów., o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp.zauf.lub podp.osob.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykon.wspólnie ubiegających się o udziel.zamów.
5) wszyscy Wykon.wspólnie ubiegający się o udziel.zamów.będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykon.wspólnie ubiegający się o udziel.zamów.wyznaczą spośród siebie Wykon.kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamaw. może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Na mocy art. 117 ust. 4 PZP, Wykon.będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadcz., z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykon. - oświadcz. takie należy złożyć w sytuacji gdy, stosownie do postanowień pkt 7.3.SWZ, Wykon. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach (w odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zaw. lub dośw.) tych z Wykon., którzy wykonają rob.bud., do realizacji których te zdolności są wymagane. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym zał. nr 1 SWZ i Zamaw. zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
II. W przypadku Wykon. wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykon. wspólnie ubiegających się o udziel.zamów. (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamaw. do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3.SWZ należy załączyć (1) zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że Wykon.nie zalega z opłac.pod.i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłac.pod.lub opłat wraz z zaśw., Zamaw. żąda złożenia dok. potw., że przed upływem terminu składania ofert Wykon. dokonał płatności należnych pod. lub opłat wraz z ods.lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaśw.albo innego dok.właściwej terenowej jedn.org. ZUS lub właściwego oddziału reg. lub właściwej placówki terenowej KRUS potw., że Wykon.nie zalega z opłac. skł.na ubezp.społ.i zdr., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wyst.nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przyp.zaleg.z opłac.skł.na ubezp.społ.lub zdr. wraz z zaśw. albo innym dok. Zamaw. żąda złożenia dok. potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykon. dokonał płatności należnych skł. na ubezp. społ. lub zdr. wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
III. Więcej informacji w rozdz.9 i 13 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium ,,Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości" oceniane będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości wynikającego z SWZ (tj. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęta liczba pełnych miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości zawarta w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca może przedłużyć minimalny okres gwarancji jakości maksymalnie o 24 miesiące.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje przedłużenie minimalnego okresu gwarancji o liczbę miesięcy równą zero, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Oferta z zaoferowaną największą liczbą miesięcy przedłużającą minimalnym okres gwarancji (tj. maksymalnie o 24 m-ce) otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt).
W przypadku zaoferowania liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji jakości więcej niż o 24 miesiące, do oceny w ramach tego kryterium przyjęte zostaną 24 miesiące oraz maksymalna ilość punktów (tj. 40 pkt.). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedłużony okres gwarancji jakości wynikający z Oferty.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zaoferują liczbę miesięcy przedłużającą minimalny okres gwarancji pomiędzy maksymalnie o 24 miesiące, a minimalnie o 1 miesiąc otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Go
G = --------------------------------- x 100 pkt x 40%
Gn (24mc. )
gdzie:
G - liczba punktów w ramach kryterium ,,Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości",
Go - liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej
Gn - najwyższa liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości przewidziana przez Zamawiającego (o 24 miesiące)
Maksymalna ilość punktów za przedłużenie minimalnego terminu gwarancji - 40 pkt
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dane oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + G
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa brutto",
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości".
4) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.