Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Roboty instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENIKA Sp. zo.o
Morgowa 11
91-223 Łódź
powiat: Łódź
607618197
k.pietrasik@enika.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55614
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 607618197
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH DLA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-0050/17 - WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH DLA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Część 1
Roboty instalacji elektrycznej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Instalacja elektryczna. W ramach zadania oferent musi wykonać następujący zakres prac:
a. Montaż korytek i listew elektroinstalacyjnych
b. WLZ i tablica T3
c. Instalacje elektryczne
d. Instalacja odgromowa
Podstawę do sporządzenia oferty stanowi wzór kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego ze szczegółowym opisem zakresu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

CPV: 45311200-2

Dokument nr: 2021-5467-55614

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-07

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
poddębicki
Gmina
Dalików
Miejscowość
Złotniki
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-07-09
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Przedmiot zamówienia
1. Instalacja elektryczna. W ramach zadania oferent musi wykonać następujący zakres prac:
a. Montaż korytek i listew elektroinstalacyjnych
b. WLZ i tablica T3
c. Instalacje elektryczne
d. Instalacja odgromowa
Podstawę do sporządzenia oferty stanowi wzór kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego ze szczegółowym opisem zakresu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy polegających m.in. na zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy.
1. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach.
a. Nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
b. Wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia innych przedsięwzięć
i działań powiązanych z przedmiotem umowy.
c. W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji z istniejąca infrastruktura podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, wykonania dodatkowych badań i będzie to miało wpływ
na harmonogram realizacji robót podstawowych.
d. W okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym : klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych - pomimo dołożenia wszelkich starań, aby te roboty mogły być realizowane.
e. W przypadku wstrzymania budowy przez organy nadzoru budowlanego lub inne kompetentne w tym zakresie organy, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy.
f. W przypadku zmiany warunków umowy o dofinansowanie na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:
a. opisu propozycji zmiany
b. uzasadnienia zmiany
c. opisu wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowy i termin wykonania Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy:
a. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
b. W wyniku przeprowadzonych wystąpienia okoliczności niemożliwych do przeprowadzenia zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu Hali produkcyjnej będących elementem Programu Funkcjonalno - Przestrzennego
4. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane
w zapytaniu ofertowym.
5. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia musza być w dobrej sytuacji ekonomicznej I finansowej. Na potwierdzenie niniejszego kryterium oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego lub dokumentu PIT na ostatnie 2 zamknięte pełne lata obrachunkowe.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią kadrą - osobę posiadającą wymagane prawem doświadczenie
i kompetencje do pełnienia funkcji kierownika robót. Na moment składania oferty Oferent może złożyć stosowne oświadczenie, iż dysponuje osobą mogącą pełnić wskazaną funkcję. Ostateczne potwierdzenie dysponowanie odpowiednią kadrą nastąpi przed podpisaniem umowy na wykonanie robót. Na dzień podpisania umowy Oferent będzie zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie/długoterminową współpracę z osobą posiadającą wymagane kompetencje.
5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia akceptuje Warunki płatności:
Termin płatności faktur 30 dni od daty doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Wykonawca składa pisemne oświadczenie wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium ,,Cena" najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:
gdzie: P = ( Cmin : C ) x Z
P - liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych
C - cena w badanej ofercie
Z - waga kryte
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwaranacja
36 miesięcy - 0 punktów
Od 37 miesięcy - 108 miesięcy - 20 punktów
Powyżej 108 miesięcy - 40 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Katarzyna Pietrasik
tel.: 607618197
e-mail: k.pietrasik@enika.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.