Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi projektowe dotyczące budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługi projektowe dotyczące budynków

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Branickiego 17A
15-085 Białystok
powiat: Białystok
zamowienia-bi@wody.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi projektowe dotyczące budynków na terenie ZZ w Augustowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego ,,Dokumentacji projektowej na remont budynku Strażnicy wodnej Przewięź" wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego z wszystkich niezbędnych i koniecznych zgód, decyzji i uzgodnień, w tym decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego ,,Dokumentacji projektowej na remont budynków gospodarczych strażnicy wodnej Sosnowo" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych i koniecznych zgód, decyzji i uzgodnień, w tym decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego ,,Dokumentacji projektowej na remont budynków gospodarczych strażnicy wodnej Dębowo" wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych i koniecznych zgód, decyzji i uzgodnień, w tym decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00091999, BI.ROZ.2810.33.2021.AC

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.wody.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Zgodnie
z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp,- komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej
Platformą" - pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod
adresemprzetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców bezpośredni link:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-
Platformy-Zakupowej.html
3 Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z
przedmiotowym postępowaniem.
5 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub
oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 - 16.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj".
Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na
Platformie.
7 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf,
.xls.
8 Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o
zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu
Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10 Dokumenty elektroniczne, w szczególności: oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, podmiotowe środki dowodowych, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje,
oświadczenia lub dokumenty składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako
załączniki. Sposób sporządzenia tych dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A,00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usługi projektowe dotyczące budynków na terenie ZZ w Augustowie" oznaczonego numerem postępowania BI.ROZ.2810.33.2021.AC prowadzonym na podstawie Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa - https://przetargi.wody.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.