Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont (modernizacja) dróg gminnych

Przedmiot:

Remont (modernizacja) dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lututów
Klonowska 8
98-360 Lututów
powiat: wieruszowski
(43)8714880, faks (43)6767026
gmina.lututow@gmail.com
Województwo: łódzkie
Miasto: Lututów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (43)8714880, faks (4
Termin składania ofert: 2021-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont (modernizacja) dróg gminnych w Lututowie dł. 600m:
1. Remont (modernizacja) Ul. Zielonej w Lututowie na dz. 223 dł. 100m
2. Remont (modernizacja) Ul. Zygmuntów w Lututowie na dz. 42 dł. 500m.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont (modernizacja) ulicy Zygmuntów w Lututowie na działce 42 długości 500m.
Zakres robót do wykonania na drodze gminnej dł. 500 m i szer. 3,00 m polegać będzie na:
1) Wyrównaniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego z nadaniem jednostronnego lewego spadku wielkości 2% optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-31,5warstwą średniej grubości 15cm i szer. 3,00m na dł. 350m. Przy lewej krawędzi jezdni projektuje się grubość kruszywa 12cm, a przy prawej grubość 18 cm.
2) Na długości 150m należy wykonać koryto głębokości 18cm, warstwę odcinającą 10cm z piasku, odbudowę dolną gr. 15 cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 i górną gr. 8cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5. Należy stosować optymalne kruszywo kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 ( skała magmowa o dużej wytrzymałości). Kruszywo łamane należy zagęścić do wskaźnika 1,0.
3) Wykonaniu nawierzchni bitumicznej gr. 4cm jako warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej szer. 3,0 m na długości 500,0m po uprzednim spryskaniu emulsją asfaltową.
4) Wykonanie obustronnego pobocza szer. 0,30 m długości 500,0m optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-63 gr. 15 cm po uprzednim wykonaniu koryta i warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku. Na szer. 0,2m i długości 500,0m należy uformować pobocze z gruntu gr.15.cm zagęszczonego do wskaźnika 0,98.
5) Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych.
Remont (modernizacja) ulicy Zielonej w Lututowie na działce 223 długości 100m.
Zakres robót do wykonania na drodze gminnej dł. 100 m i szer. 3,00 m polegać będzie na:
1) Poszerzeniu nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m do szerokości 5,0m na długości 62 m i do szerokości 4,0 m na długości 24 m.
2) Podbudowę należy wykonać z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 warstwą grubości 20cm jako warstwę dolną i optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 warstwą grubości 8 cm jako warstwę górną.
3) Projektuje się utwardzić pobocze na szer. 0,5m i powierzchni 88,0m2 optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-63 grubości 15cm.
4) Na poszerzeniu i istniejącej nawierzchni zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna gr. 4cm jako warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej szer. 3,0m, 4,0m i 5,0m na długości 100,0m po uprzednim spryskaniu emulsją asfaltową.
Przed wykonaniem powyższych robót należy wykonać koryta na poszerzeniu głębokości 38cm i utwardzeniu poboczy głębokości 25cm oraz warstwę odcinającą gr. 10cm z piasku.
Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych.

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092199, IPB.7013.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://bip.lututowgmina.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego email gmina.lututow@gmail.com z zastrzeżeniem, że złożenie oferty i dokumentów składanych równocześnie z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformy mini Portal. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Instrukcji użytkownika mini Portalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z mini Portalu określone w Regulaminie mini Portalu oraz zobowiązuje się korzystając z mini Portalu przestrzegać postępowań tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP; W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączników do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego o przez mini Portal (formularz do komunikacji) Korespondencja przesyłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Dokumenty należy sporządzać w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach:.doc, .docx,.rtf, .odt lub .pdf,
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem danych osobowych będzie Gmina Lututów z siedzibą Ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów, z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@lututowgmina.pl, tel. (43)87 14 052. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,, Remont (modernizacja) dróg gminnych w Lututowie dł. 600m:
1. Remont (modernizacja) ulicy Zielonej w Lututowie na dz. 223 dł. 100m
2. Remont (modernizacja) ulicy Zygmuntów w Lututowie na dz. 42 dł. 500m."
nr ref. IPB.7013.2.2021 prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 ustawy Pzp; odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), dalej ,,ustawa Pzp"; Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w tym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Osoba, której dane osobowe zostaną uzyskane w tym postępowaniu:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych tej osoby dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-12 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty (zaszyfrowane) należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-20

Wymagania:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Rejonowym Banku w Lututowie konto nr 57925600040000003920000060 z dopiskiem ,,Wadium" na zadanie pn.: ,, Remont (modernizacja) dróg gminnych w Lututowie dł. 600m:
1. Remont (modernizacja) ulicy Zielonej w Lututowie na działce 223 długości 100m.
2. Remont (modernizacja) ulicy Zygmuntów w Lututowie na działce 42 długości 500m."
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Brak wniesienia wadium spowoduje odrzucenie oferty
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IPB.7013.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont (modernizacja) ulicy Zygmuntów w Lututowie na działce 42 długości 500m.
Zakres robót do wykonania na drodze gminnej dł. 500 m i szer. 3,00 m polegać będzie na:
1) Wyrównaniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego z nadaniem jednostronnego lewego spadku wielkości 2% optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-31,5warstwą średniej grubości 15cm i szer. 3,00m na dł. 350m. Przy lewej krawędzi jezdni projektuje się grubość kruszywa 12cm, a przy prawej grubość 18 cm.
2) Na długości 150m należy wykonać koryto głębokości 18cm, warstwę odcinającą 10cm z piasku, odbudowę dolną gr. 15 cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 i górną gr. 8cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5. Należy stosować optymalne kruszywo kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 ( skała magmowa o dużej wytrzymałości). Kruszywo łamane należy zagęścić do wskaźnika 1,0.
3) Wykonaniu nawierzchni bitumicznej gr. 4cm jako warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej szer. 3,0 m na długości 500,0m po uprzednim spryskaniu emulsją asfaltową.
4) Wykonanie obustronnego pobocza szer. 0,30 m długości 500,0m optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-63 gr. 15 cm po uprzednim wykonaniu koryta i warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku. Na szer. 0,2m i długości 500,0m należy uformować pobocze z gruntu gr.15.cm zagęszczonego do wskaźnika 0,98.
5) Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych.
Remont (modernizacja) ulicy Zielonej w Lututowie na działce 223 długości 100m.
Zakres robót do wykonania na drodze gminnej dł. 100 m i szer. 3,00 m polegać będzie na:
1) Poszerzeniu nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m do szerokości 5,0m na długości 62 m i do szerokości 4,0 m na długości 24 m.
2) Podbudowę należy wykonać z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 warstwą grubości 20cm jako warstwę dolną i optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 warstwą grubości 8 cm jako warstwę górną.
3) Projektuje się utwardzić pobocze na szer. 0,5m i powierzchni 88,0m2 optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-63 grubości 15cm.
4) Na poszerzeniu i istniejącej nawierzchni zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna gr. 4cm jako warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej szer. 3,0m, 4,0m i 5,0m na długości 100,0m po uprzednim spryskaniu emulsją asfaltową.
Przed wykonaniem powyższych robót należy wykonać koryta na poszerzeniu głębokości 38cm i utwardzeniu poboczy głębokości 25cm oraz warstwę odcinającą gr. 10cm z piasku.
Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy Zamawiający określa warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowanie co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł za każdą robotę oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogownictwo lub równoważne wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.), upoważniające do kierowania robotami, objętymi przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ;W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Zamawiający zgodnie z art. 119 ustawy Pzp będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IV pkt 2.9 i 2.10 SWZ; Wykonawca, który sam spełnia warunki udziału w postępowaniu, a zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będzie obowiązany składać dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale IV pkt 2.9 i 2.10 SWZ dotyczących podwykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowanie co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł za każdą robotę oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, -załącznik nr 8b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru - załącznik nr 9
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1 - Formularz ofertowy 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp4 - Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w trybie art. 118 ustawy Pzp7- Kosztorys ślepy (ofertowy) 8- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Rejonowym Banku w Lututowie konto nr 57925600040000003920000060 z dopiskiem ,,Wadium" na zadanie pn.: ,, Remont (modernizacja) dróg gminnych w Lututowie dł. 600m:
1. Remont (modernizacja) ulicy Zielonej w Lututowie na działce 223 długości 100m.
2. Remont (modernizacja) ulicy Zygmuntów w Lututowie na działce 42 długości 500m."
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Brak wniesienia wadium spowoduje odrzucenie oferty.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-ę) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki zmiany zawartej umowy są uregulowane w § 11 projektu umowy (załącznik nr 10 SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.