Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż windy w budynku

Przedmiot:

Dostawa i montaż windy w budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM.ŚW.JANA PAWŁA II "WZRASTANIE"
Łopuszka Mała 13
37-220 Łopuszka Mała
powiat: przeworski
16 642 44 48
fundacja@wzrastanie.com.plsdfsdf
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łopuszka Mała
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 16 642 44 48
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż windy w budynku Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II ,,Wzrastanie" w Przeworsku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa oraz montaż windy i maszynowni w budynku Fundacji Wzrastania w Przeworsku przy Ul. Kasztanowej 3 na bazie istniejącego nowego szybu. Działka nr ewid. 1923/1 położona w Przeworsku.

Charakterystyka techniczna dźwigu: MINIMALNE parametry techniczne windy :
o Winda osobowa hydrauliczna o udźwigu 630kg ( 8osób).
o Kabina o wymiarach 110x 140x 217cm nieprzelotowa wykonana ze stali nierdzewnej.
o Podłoga kabiny z gumy
o Na ścianie w ? lustro.
o Drzwi do kabiny teleksowe ze stali nierdzewnej.
o Oświetlenie kabiny LED.
o Prędkość poruszania 0,52 m/s, moc napędu 7,7kW.
o Typ jazdy zbiorczość góra/dół .
o Zasilanie 400V trójfazowe.

CPV: 45313100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00091061, ZP.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://wzrastanie.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta Przeworska: / EPUAP /MPrzeworsk/skrytka - ( Uwaga: Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta ze skrzynki Urzędu Miasta Przeworska na którą można kierować wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem i należy złożyć ofertę
c) poczty elektronicznej, email fundacja@wzrastanie.com.pl
2) Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer referencyjny postępowania ZP.1.2021, lub nr ogłoszenia TED lub identyfikatorem postepowania (ID) wygenerowanym przez miniPortal.
3) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://wzrastanie.com.pl
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Identyfikator postępowania dla przedmiotowego postępowania dostępny jest na ,,Liście wszystkich postępowań na miniPortalu".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II ,,WZRASTANIE" w Lipniku z/s w Łopuszce Małej 13, 37-220 Kańczuga, pow. Przeworski tel/fax (016) 642-44-48, reprezentowana przez Zarząd e-mail: fundacja@wzrastanie.com.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wzrastanie.com.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,,,DOSTAWA i montaż windy w budynku Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II ,,Wzrastanie" w Przeworsku"" w celu archiwizacji.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., str1) zwanego dalej ,,RODO", w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019z późn. zm.).
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
6. Osoby, których dane dotyczą posiadają:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust2 RODO
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Padanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niedopełnienie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem oferty.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa oraz montaż windy i maszynowni w budynku Fundacji Wzrastania w Przeworsku przy ul. Kasztanowej 3 na bazie istniejącego nowego szybu. Działka nr ewid. 1923/1 położona w Przeworsku.

Charakterystyka techniczna dźwigu: MINIMALNE parametry techniczne windy :
o Winda osobowa hydrauliczna o udźwigu 630kg ( 8osób).
o Kabina o wymiarach 110x 140x 217cm nieprzelotowa wykonana ze stali nierdzewnej.
o Podłoga kabiny z gumy
o Na ścianie w ? lustro.
o Drzwi do kabiny teleksowe ze stali nierdzewnej.
o Oświetlenie kabiny LED.
o Prędkość poruszania 0,52 m/s, moc napędu 7,7kW.
o Typ jazdy zbiorczość góra/dół .
o Zasilanie 400V trójfazowe.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby * oraz jego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków zawarte Załączniku nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy) - musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;2. Do oferty należy dołączyć uproszczone kosztorysy ofertowe. Sporządzone przez Wykonawców, w formie uproszczonej na podstawie przedmiarów robót załączonych do SWZ, kosztorysy ofertowe służyć będą Zamawiającemu w celach poglądowych (np. rozliczenia z Instytucją Zarządzającą), mają charakter ogólnej informacji i nie będą stanowiły elementu oceny zgodności oferty z przedmiotem zamówienia określonym przez Zamawiającego oraz podstawy wzajemnych rozliczeń.3. Pełnomocnictwo - jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 P.z.p. (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby:1) Zgodnie z art. 118 P.z.p wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia, Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz jego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków8) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności lub ich sytuacja, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.2. 4) oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy o których mowa w pkt VI oraz składa dokumenty wskazane w pkt. VII.10) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby.11) Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.Pozostałe postanowienia zostały określone w Rozdziale VIII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy. Szczegóły określone są w Załączniku nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.