Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatów

Przedmiot:

Remont sanitariatów

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Jaśle
ul. Armii Krajowej 3
38-200 Jasło
powiat: jasielski
tel. 13 44 86 256, 13 44 86 257
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 44 86 256, 1
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
w postępowania o udzielenie zamówienia nr F-250-2/21 pn. ,,Remont sanitariatów
w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle przy Ul. Armii Krajowej 3"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i aranżacja wnętrz sanitariatów znajdujących się na I piętrze budynku ,,A" Sądu Rejonowego w Jaśle przy Ul. Armii Krajowej 3 (w tym dostosowanie jednego sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia:
2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, która zawiera:
1) Projekty architektoniczne
2) Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3) Przedmiar robót

CPV: 45453000-7

Dokument nr: F-250-2/21

Otwarcie ofert: 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Jaśle,
Jasło, Ul. Armii Krajowej 3, w pokoju nr B-304 (Sala konferencyjna).
Termin otwarcia ofert: 7 lipca 2021 r., godz. 1015

Specyfikacja:
Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (tel. 13 44 86 256 lub 13 44 86 257).

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Jaśle,
38-200 Jasło, Ul. Armii Krajowej 3, Biuro Podawcze Pokój B-001
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 7 lipca 2021 r. godz. 1000
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 września 2021 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
Do zapytania ofertowego załączono zdjęcia przedstawiające obecny stan sanitariatów - załącznik nr 2.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed wyceną robót i złożeniem oferty w postępowaniu dokonał wizji lokalnej terenu budowy, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia.
3. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od daty wskazanej w protokole odbioru.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące zdolności technicznej i doświadczenia.
2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych. Roboty muszą odpowiadać swym rodzajem robotom budowlanym, będącym przedmiotem zamówienia, o wartości robót minimum 50 000 złotych brutto każda.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Na ofertę składają się: formularz ofertowy oraz inne dokumenty wskazane w pkt 5.
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
4. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w pkt 5 oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy (według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Przedmiaru robót z Dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.
3) Wykaz min. 2 robót budowlanych o wartości robót min. 50.000 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2014.164 t.j. z późn.zm).
6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane następująco:

Sąd Rejonowy w Jaśle
ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr F-250-2/21
pn. "Remont sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3"
Nie otwierać przed dniem 7 lipca 2021 r. godz. 1015

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę oferty należy obliczyć jako ceną kosztorysową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy we wszystkich branżach, dokonanej na podstawie Przedmiaru robót z Dokumentacji projektowej. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszty narzutów.
Kosztorys ofertowy musi być zgodny z Przedmiarem robót z Dokumentacji projektowej - jest to konieczne do zapewnienia porównywalności ofert złożonych w postępowaniu. Kosztorys ofertowy stanowi treść oferty Wykonawcy ze względu na przyjęcie wynagrodzenia kosztorysowego.
Obliczeń w kosztorysie należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zarówno przy kwotach netto jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
Cenę ofertową wynikającą z kosztorysu ofertowego należy przepisać do formularza ofertowego - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. KRYTERIA OCENA OFERT
Kryterium oceny ofert będzie cena brutto oferty.
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ofertą najkorzystniejszą, zobowiązany będzie podpisać umowę w sprawie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Do umowy w sprawie zamówienia zostanie wpisane wynagrodzenie kosztorysowe z kosztorysu ofertowego. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Zapytania, wnioski oraz inne informacje należy przekazywać Zamawiającemu:
- drogą elektroniczną na adres: dyrektor@jaslo.sr.gov.pl;
- pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło.
2. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących treści Zapytania ofertowego niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWENTUALNEGO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcom nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie.

Kontakt:
3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Barbara Gajecka, tel.: 13 44 86 256
Paweł Gabryel, tel.: 13 44 86 257

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.