Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji frontowej

Przedmiot:

Remont elewacji frontowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
tel. 54 282 68 32
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 282 68 32
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn, ,,Remont elewacji frontowej budynku ul.
Chopina 14a w Aleksandrowie Kujawskim oraz dachu tj. architektura , konstrukcja - etap I".
Z wyłonionym wykonawcą planuje się podpisać kolejne umowy na realizację 2 etapu do kwoty
nieprzekraczającej 130 000, 00zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim na całość zadania po uzyskaniu
środków finansowych w kolejnym roku.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu elewacji frontowej budynku Ul. Chopina 14a
w Aleksandrowie Kujawskim oraz dachu tj. architektura , konstrukcja zgodnie z zakresem etapu I
ujętego w przedmiarze robót..
Szczegółowy zakres prac zawiera:
- Projekt Budowlany na odnowienie elewacji oraz remontu dachu wraz z Opisem Technicznym
stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie elementy podlegające remontowi należy
wykonać odtworzeniowe według detali historycznych.
- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 45000000-7, 45443000-4, 45261210-9, 45421000-4

Dokument nr: GKM. 7031.8.2021

Składanie ofert:
Termin Składania Ofert to 01.07.2021r.
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Ul. J. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Remont elewacji frontowej budynku Ul. Chopina
w Aleksandrowie Kujawskim oraz dachu tj. architektura, konstrukcja - etap I - " NIE
OTWIERAĆ PRZED 1.07.2021r. GODZ. 14:00"

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin realizacji przedsięwzięcia : od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021r.

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminy składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego
wzoru formularza ofertowego,
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług /robót budowlany o wartości co najmniej
50 000,00 zł brutto na obiekcie budowlanym tj. budynku mieszkalnym lub usługowym. Oraz
oświadczenie o posiadaniu wpisu do właściwego rejestru działalności gospodarczej w zakresie
związanym z realizacją robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem - załącznik nr 5.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (pkt. 2 i 3 - opcjonalnie w
zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego)
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
5. Kryterium wyboru oferty jest cena wykonania zadania brutto.
6. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.
IX. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest Pani Anna Ogrodowska oraz Pan Tomasz Ciesielski
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7:30 -15.30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.