Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja holu na salę narad oraz modernizacja gabinetu

Przedmiot:

Adaptacja holu na salę narad oraz modernizacja gabinetu

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu
ul. Kapitańska 8-8b
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
91 888 68 02, tel.: 91 888 68 23/ 91 888 68 01 faks: 91 888 68 89, tel. 91 888 68 22
wspl@wspl.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: 91 888 68 02, tel.:
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/PP/10/2021/ZO
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Świnoujściu
przy ulicy Kapitańskiej 8-8b poszukuje Wykonawcy na:
ADAPTACJĘ HOLU DO SALI NARAD ORAZ MODERNIZACJĘ GABINETU
DYREKTORA I SEKRETARIATU.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja holu na salę narad oraz modernizacja gabinetu
Dyrektora i sekretariatu znajdujących się na pierwszym piętrze budynku 8b Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Świnoujściu. Szczegółowy zakres robót
zamieszczony został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZP/PP/10/2021/ZO

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
W przypadku zainteresowania Państwa naszym zapytaniem ofertowym proszę o przesłanie
na adres WSPL SPZOZ oferty cenowej do dnia 25-06-2021 r. do godz. 15:00. Ofertę
prosimy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania wraz z załącznikami.
Oferta może być przesłana w formie papierowej lub elektronicznej.
Oferta w formie papierowej powinna być zaadresowana na adres:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świnoujściu
ul. Kapitańska 8-8b
72-600 Świnoujście
natomiast w formie elektronicznej:
e-mail: wspl@wspl.swinoujscie.pl
oraz oznakowana:
ADAPTACJA HOLU NA SALĘ NARAD ORAZ MODERNIZACJA GABINETU
DYREKTORA I SEKRETARIATU.
ZP/PP/10/2021/ZO
Poza oznaczeniami ww. wskazane jest, aby na kopercie przesłanej w formie papierowej
widniała nazwa i adres oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga aby prace budowlane wykonane były w okresie od 01-07-20221 r. do
15-07-2021 r.
Zakończenie całości zadania - 6 tygodni od dnia rozpoczęcia prac (montaż stolarki okiennej,
drzwiowej, montaż zabudowy otworów, instalacja klimatyzacji).

Wymagania:
2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie:
o wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przepisów prawa budowlanego
i innych obowiązujących norm prawnych oraz sztuką budowlaną
o zabezpieczenie elementów budynku (w szczególności podłóg, okien, drzwi) przed
uszkodzeniem lub zabrudzeniem,
o dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót budowlanych materiałów,
urządzeń i narzędzi. Wymagane jest stosowanie materiałów posiadających
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Użyte do wykonania materiały winny
być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w
budownictwie - w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,
o bieżące utrzymanie w czystości obszaru wykonywania robót, każdorazowo po
zakończeniu prac, tak aby inni mogli w sposób niezakłócony korzystać z budynku,
o wywóz oraz utylizacja zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
o uporządkowanie pomieszczeń po ich remoncie,
o udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowalne na okres nie krótszy niż 48
miesięcy, liczony od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zmówienia,
W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
Wykonawca przed przygotowaniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
zamówienia i dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie
wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy
do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony wykonawcy lub do roszczeń o
zawarcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
4. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego,
wraz z załącznikami; wzór formularza został dołączony do niniejszego zapytania
ofertowego;
b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej;
c) oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w
imieniu Wykonawcy, upoważnienie należy dołączyć do oferty;
d) oferta musi zawierać cenę uwzględniającą wszystkie koszty;
e) do oferty powinno być dołączone oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
do wykonania zadań w ramach zapytania ofertowego (wzór stanowi złącznik do
zapytania)
Za realizację zadania wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Kryteria oceny i weryfikacja ofert:
Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena -100%
Weryfikacja ofert nastąpi do dnia 28-06-2021 r.
Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
8. Postanowienia końcowe:
a) W przypadku pojawienia się w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi
o tym wykonawcę oraz w porozumieniu z nim poprawi takie błędy,

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Antoni Podlesiński - tel. 91 888 68 22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.