Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Termomodernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych
Ostrowska 30
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
54 414 48 50, faks 54 414 48 84
poczta@azk.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 54 414 48 50, faks 5
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Ul. Matebudy 1/3 we Włocławku." (III postępowanie)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja na zlecenie Zamawiającego robót
budowlanych w zakresie wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul.
Matebudy 1/3 we Włocławku zlokalizowanego na działce nr 30, KM46, zgodnie z projektem
budowlanym, kosztorysami inwestorskimi oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
parametry techniczne zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ. Wszystkie parametry podane w Załączniku nr 9 do
SWZ należy traktować jako minimalne. W ramach zadania przewiduje się wykonanie
następujących robót budowlanych:- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy,-
demontaż deskowania,- demontaż więźby dachowej,- montaż nowej więźby dachowej,-
ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 26 cm,- rozebranie (ok. 25 cm poniżej połaci) i ponowne
przemurowanie kominów z cegły pełnej wraz z otynkowaniem,- wykonanie nowych czapek
kominowych zabezpieczonych farbami odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne,-
wykonanie wieńca żelbetowego na istniejącej ścianie,- montaż okien,- wymiana rynien i rur
spustowych,- wymiana obróbek blacharskich,- ustawienie i rozbiórka rusztowań systemowych,-
wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki,- uporządkowanie terenu po robotach
budowlanych.

CPV: 45260000-7, 45111000-8, 45111220-6, 45321000-3, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00092207, ZP.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki Administracji Zasobów Komunalnych: /AZK-Wloclawek/SkrytkaESP, a także poczty elektronicznej e-mail: przetargi@azk.wloclawek.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza
dokomunikacji".2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.4. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania wygenerowany przez
miniPortal. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):1) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do
komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub identyfikatorem postępowania nadanym przez BZP w Ogłoszeniu o
zamówieniu).2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazane w Rozdziale XI SWZ adresy e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Administracja Zasobów Komunalnych, z siedzibą we Włocławku przy Ul. Ostrowskiej 30, tel. 54 414
4850, e-mail: poczta@azk.wloclawek.pl, 2) Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w
Administracji Zasobów Komunalnych: e-mail: iod@azk.wloclawek.pl oraz pisemnie na
adres administratora danych. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiotowe zadanie, 4) Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, 7) W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22RODO; 8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych , c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO,d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium, o którym mowa w
pkt 1, utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy PZP. 3. Bieg terminu
ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert4. Wadium może być
wniesione w: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ
CENTRUM WE WŁOCŁAWKU, nr: 11 1020 5170 0000 1902 0110 5147, z dopiskiem na
przelewie: Wadium: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we
Włocławku." (III postępowanie) Nr postępowania ZP.271.5.2021.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o
którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-4 , wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.8. Wadium w formie
poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywać
Gminę Miasto Włocławek reprezentowaną przez Jana Basierskiego - Dyrektora
Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku z siedzibą ul. Ostrowska 30, 87-800
Włocławek. 9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w
art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń i gwarancji, o
których mowa w pkt 4 ppkt 2-4, w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych
Wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (argumentacja na podstawie
sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 23 grudnia 2019 r., KIO 2503/19),
z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na
pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt: IV CSK 86/17). 11. Zamawiający odrzuci ofertę,
jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP. 12. Okoliczności i zasady zwrotu
wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa ustawa PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja na zlecenie Zamawiającego robót
budowlanych w zakresie wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul.
Matebudy 1/3 we Włocławku zlokalizowanego na działce nr 30, KM46, zgodnie z projektem
budowlanym, kosztorysami inwestorskimi oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
parametry techniczne zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ. Wszystkie parametry podane w Załączniku nr 9 do
SWZ należy traktować jako minimalne. W ramach zadania przewiduje się wykonanie
następujących robót budowlanych:- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy,-
demontaż deskowania,- demontaż więźby dachowej,- montaż nowej więźby dachowej,-
ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 26 cm,- rozebranie (ok. 25 cm poniżej połaci) i ponowne
przemurowanie kominów z cegły pełnej wraz z otynkowaniem,- wykonanie nowych czapek
kominowych zabezpieczonych farbami odpornymi na zmienne warunki atmosferyczne,-
wykonanie wieńca żelbetowego na istniejącej ścianie,- montaż okien,- wymiana rynien i rur
spustowych,- wymiana obróbek blacharskich,- ustawienie i rozbiórka rusztowań systemowych,-
wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki,- uporządkowanie terenu po robotach
budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstąpił od
określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3)
sytuacji finansowej lub ekonomicznej:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że
posiada:opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 200 000,00 zł; 4) zdolności
technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:a) wykonał w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji lub przebudowie pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 200 000,00 zł
brutto.b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej
osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z
dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: co
najmniej 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadająca co najmniej 5-
letnie doświadczenia w kierowaniu robotami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z załącznikiem nr 6 do SWZ; b) zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenie albo innego
dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;d) odpis lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.e)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego, - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, b) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 8 do SWZ,c) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
związanej z przedmiotem zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia
zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że: 1) w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 2, składa każdy z
Wykonawców, przy czym w części dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu
tylko w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu; 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby - Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 2,
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 3. Pełnomocnictwo
upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4. W przypadku oferty
składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Dokument potwierdzający wniesienie
wadium, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 6. W przypadku polegania przez
Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie
podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia - według wzoru z załącznika nr 3 do SWZ - lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. 7. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w sytuacji, o której mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy
PZP - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- według
wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium, o którym mowa w
pkt 1, utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy PZP. 3. Bieg terminu
ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert4. Wadium może być
wniesione w: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ
CENTRUM WE WŁOCŁAWKU, nr: 11 1020 5170 0000 1902 0110 5147, z dopiskiem na
przelewie: Wadium: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Matebudy 1/3 we
Włocławku." (III postępowanie) Nr postępowania ZP.271.5.2021.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o
którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-4 , wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.8. Wadium w formie
poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywać
Gminę Miasto Włocławek reprezentowaną przez Jana Basierskiego - Dyrektora
Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku z siedzibą ul. Ostrowska 30, 87-800
Włocławek. 9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w
art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń i gwarancji, o
których mowa w pkt 4 ppkt 2-4, w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych
Wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (argumentacja na podstawie
sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 23 grudnia 2019 r., KIO 2503/19),
z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na
pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt: IV CSK 86/17). 11. Zamawiający odrzuci ofertę,
jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP. 12. Okoliczności i zasady zwrotu
wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy określa ustawa PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi
postanowienia umowy i ustawą PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.