Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dróg

Przedmiot:

Modernizacja dróg

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Podgórzyn 62a
88-400 Żnin
powiat: żniński
523020668
zdp@znin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Żnin
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: 523020668
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja dróg powiatowych: nr 1939C, nr 2364C"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja dróg powiatowych: nr 1939C, nr 2364C"
Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice (odcinek od m. Gorzyce do granicy powiatu): frezowanie nawierzchni bitumicznej o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, połączeniach starej i nowej nawierzchni z miejscowym wykorzystaniem destruktu na pobocza przy rozjazdach; mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni; skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 0,5 km/m2; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości 5 cm z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania (jezdnia + włączenia) dla KR 1-2;
Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin - Jadowniki o długości 2,570 km: frezowanie nawierzchni bitumicznej o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, połączeniach starej i nowej nawierzchni z miejscowym wykorzystaniem destruktu na pobocza przy rozjazdach; mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni; skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 0,5 km/m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości 5 cm z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania (jezdnia + włączenia) dla KR 1-2.
Łączna długość modernizowanych odcinków dróg wynosi 6,120 km
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy. W kosztorysie ofertowym została zawarta dokładna powierzchnia modernizowanych odcinków dróg.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robót (dalej STWiORB), a więc w dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonanie robót budowlanych:
a)realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z: STWiOR, SIWZ, kosztorysem ofertowym oraz projektem umowy. W sprawach nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez wad, zostaną zakończone wszystkie prace wchodzące w przedmiot zamówienia;
b)Wykonawca zapewni dostawę na budowę i wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej w terminach i ilościach zawartych w harmonogramie robót;
c)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu wcześniejszym dokumenty w dniu zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót,
d)Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki lub wytworzonych odpadów dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów lub odpadów,
e)Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i stosowania go przy realizacji zadania,
f)Zamawiający będzie kontrolować ilości wbudowanej masy bitumicznej podczas układania warstwy ścieralnej i wyrównawczej poprzez sprawdzanie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ) na terenie budowy oraz na podstawie zestawienia zbiorczego z wagi dla każdego odcinka oddzielnie opisanego w pkt. 3.1
Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:
a) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę kosztorysową obejmującą zakres rzeczowy określony w kosztorysie ofertowym, wytycznych i zaleceniach określonych w niniejszej SWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
b) podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie warstwy ścieralnej będzie iloczyn powierzchni (m2) i przyjętej stawki (zgodnie z kosztorysem ofertowym), która określa koszt ułożenia mieszanki AC8S, o zbadanej gęstości objętościowej dla nawierzchni o grubości 5,0 cm na powierzchni 1 m2.
c)ilość wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej musi być równa lub wyższa iloczynowi powierzchni (m) i ciężaru 1 m? warstwy MMA o grubości 5 cm. Potwierdzeniem ilości wbudowanej MMA są dokumenty wydania zewnętrznego (WZ) potwierdzone wydrukiem z systemu wagowego wytwórni mas.

CPV: 45000000-7, 45233140-2, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092211, DT 2410.21.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami zostały zawarte
w dziale XIII SWZ. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość
dozamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.,d)włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,h)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: o akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowejhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,o zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedziba w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 - 400 Żnin;2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Tomasza Henzlera z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: tomasz.henzler@cbi24.pl;3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8)posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 10:00
Miejsce składania ofert: Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_znin

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DT 2410.21.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja dróg powiatowych: nr 1939C, nr 2364C"
Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice (odcinek od m. Gorzyce do granicy powiatu): frezowanie nawierzchni bitumicznej o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, połączeniach starej i nowej nawierzchni z miejscowym wykorzystaniem destruktu na pobocza przy rozjazdach; mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni; skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 0,5 km/m2; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości 5 cm z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania (jezdnia + włączenia) dla KR 1-2;
Modernizacja drogi powiatowej nr 2364C Młodocin - Jadowniki o długości 2,570 km: frezowanie nawierzchni bitumicznej o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, połączeniach starej i nowej nawierzchni z miejscowym wykorzystaniem destruktu na pobocza przy rozjazdach; mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni; skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 0,5 km/m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości 5 cm z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania (jezdnia + włączenia) dla KR 1-2.
Łączna długość modernizowanych odcinków dróg wynosi 6,120 km
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy. W kosztorysie ofertowym została zawarta dokładna powierzchnia modernizowanych odcinków dróg.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robót (dalej STWiORB), a więc w dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonanie robót budowlanych:
a)realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z: STWiOR, SIWZ, kosztorysem ofertowym oraz projektem umowy. W sprawach nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez wad, zostaną zakończone wszystkie prace wchodzące w przedmiot zamówienia;
b)Wykonawca zapewni dostawę na budowę i wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej w terminach i ilościach zawartych w harmonogramie robót;
c)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu wcześniejszym dokumenty w dniu zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót,
d)Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki lub wytworzonych odpadów dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów lub odpadów,
e)Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i stosowania go przy realizacji zadania,
f)Zamawiający będzie kontrolować ilości wbudowanej masy bitumicznej podczas układania warstwy ścieralnej i wyrównawczej poprzez sprawdzanie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ) na terenie budowy oraz na podstawie zestawienia zbiorczego z wagi dla każdego odcinka oddzielnie opisanego w pkt. 3.1
Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:
a) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę kosztorysową obejmującą zakres rzeczowy określony w kosztorysie ofertowym, wytycznych i zaleceniach określonych w niniejszej SWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
b) podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie warstwy ścieralnej będzie iloczyn powierzchni (m2) i przyjętej stawki (zgodnie z kosztorysem ofertowym), która określa koszt ułożenia mieszanki AC8S, o zbadanej gęstości objętościowej dla nawierzchni o grubości 5,0 cm na powierzchni 1 m2.
c)ilość wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej musi być równa lub wyższa iloczynowi powierzchni (m) i ciężaru 1 m? warstwy MMA o grubości 5 cm. Potwierdzeniem ilości wbudowanej MMA są dokumenty wydania zewnętrznego (WZ) potwierdzone wydrukiem z systemu wagowego wytwórni mas.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. XXI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art.113 Pzp):zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art.114 Pzp): zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115 Pzp):zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d)zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 Pzp):
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Zamawiający
wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzy odrębne roboty budowlane dotyczące: budowy, rozbudowy,
przebudowy, remontu lub modernizacji dróg gdzie w zakres zadania wchodziło ułożenie 15.000,00 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego bądź mieszanki grysowo - mastyksowej SMA, warstwy wiążącej lub ścieralnej oraz załączyli dowody potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dowodów, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dowodami są: poświadczenie, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu wcześniejszym.
POTENCJAŁ TECHNICZNY Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niżej wymienionym
potencjałem technicznym:o frezarką do nawierzchni - 1 szt.,o skrapiarką do emulsji - 1 szt.,o
układarką gąsienicową do nawierzchni asfaltowych z elektronicznym sterowaniem równości
układanej warstwy - 1 szt.,o walec drogowy odpowiedni dla zagęszczenia betonu asfaltowego - 2szt.
DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220 ze zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SWZ; 2)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 10 ust 2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda:
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, załącznik nr 6 do SWZ;
POTENCJAŁ TECHNICZNY
wykaz potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami, załącznik nr 7 doSWZ
DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. kierownik robót, wraz z informacją na temat jego kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, załącznik nr 8 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść na warunkach określonych w pkt. XXIX SWZ która jest
dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy w następujących sytuacjach:
1)w związku ze zmianą: adresu, siedziby, osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
2)w związku z poprawieniem oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
3)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na
piśmie Zamawiający;
4)jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu
Stron;
5)w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub
sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6)w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
7)w przypadku konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
8)w przypadku zaniechania części robót,9)w przypadku zmiany stawki Vat od
towarów i usług,
10)w przypadku zmiany terminu przedmiotu umowy.
2.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia:
1)warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe opady, niekorzystne temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego,
2)z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły
wyższej tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii (w sytuacji kiedy wprowadzone przez rząd ograniczenia lub obostrzenia zakazywałyby lub ograniczałyby wykonanie robót objętych niniejszą umową na terenie województwa kujawsko - pomorskiego), powódź i inne klęski
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
3)wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
4)opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
5)opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,6)zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie
w niej ustalonym,
7)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), ust. 2 ustawy Pzp jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy. Szczegółowe warunki i zasady zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ która jest dostępna na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.