Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa świetlicy wiejskiej metodą zaprojektuj i wybuduj

Przedmiot:

Budowa świetlicy wiejskiej metodą zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Drohiczyn
J.I.Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
powiat: siemiatycki
arek@drohiczyn.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Drohiczyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą zaprojektuj i wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą
zaprojektuj i wybuduj. Opis dokumentacji technicznej: Dokumentacja techniczna powinna
zawierać: - 4 egz. projektu budowlanego wraz uzgodnieniami, - 2 egz. kosztorysu inwestorskiego
z przedmiarami, - 1 egz. STWIORB zawierający wytyczne dla każdej z branż,- 1 egz. wersja
elektroniczna Opis robót budowlanych: Budynek do wykonania w stanie deweloperskim o
konstrukcji murowanej , wykonanie posadzek betonowych, tynkowanie ścian i sufitów wewnątrz
budynku, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej bez lamp oświetleniowych, instalacji
wodno-kanalizacyjna wewnętrznej (bez białego montażu), wraz z przyłączem i zbiornikiem
szczelnym bezodpływowym 9 m3. Świetlica ocieplona styropianem o grubości 20 cm wraz z
elewacją tynkową (kolor do uzgodnienia Zamawiającym). Zamawiający dopuszcza również
konstrukcję szkieletową z płyty warstwowej. Powstały budynek powinien mieć izolacyjność
termiczną zgodnie z warunkami technicznymi z 2021 r.Wybudowana świetlica dostosowana do
korzystania przez osoby niepełnosprawne.Uwaga: W skład przedmiotowego zamówienia nie
wchodzi zagospodarowanie terenu. Budowa przyłącza wodociągowego po stronie
Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pfu oraz załączniku nr 8.1
OPZ.

CPV: 45220000-5, 45215000-7, 45223500-1, 45231300-8, 45232150-8, 45232460-4, 45261000-4, 45262300-4, 45310000-3, 45312310-3

Dokument nr: 2021/BZP 00092187, RG.271.11.2021.AŻ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,https://epuap.gov.pl/wps/portal poczta elektroniczna arek@drohiczyn.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej arek@drohiczyn.pl Złożenie oferty odbywa się za pomocą miniPortalu.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) oraz za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencja powyzsza przesłana za pomocą formularza; poczty elektronicznej nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) oraz powinni podawać numer przedmiotowego postępowania tj.: RG.271.11.2021.AŻ
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji/ poczty elektronicznej jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 4 maja2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1)administratorem Pani/a danych
osobowychjest Burmistrz Drohiczyna, Ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn; tel. 85 656 52 60;
fax 85 655 7080, www.drohiczyn.pl um@drohiczyn.pl;2)administrator wyznaczył Inspektora Danych
Osobowych, zktórym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@drohiczyn.pl 3)Pani/a dane
osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargunieograniczonego; 4)odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.5)Pani/a
daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/a
danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
wprzepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówieniapublicznego;7)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8)posiada Pan/i:a)na podstawie art. 15
RODO prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawawymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pan/izobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
wszczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lubkonkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzieleniezamówienia);b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych
osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18
RODO prawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do
PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pana/idotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/u:a)w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust.1 lit. c RODO; 10) przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne zRODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 12:00
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Drohiczynie, Ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn Adres skrzynki podawczej ePUAP: /UMDrohiczyn/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.11.2021.AŻ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą
zaprojektuj i wybuduj. Opis dokumentacji technicznej: Dokumentacja techniczna powinna
zawierać: - 4 egz. projektu budowlanego wraz uzgodnieniami, - 2 egz. kosztorysu inwestorskiego
z przedmiarami, - 1 egz. STWIORB zawierający wytyczne dla każdej z branż,- 1 egz. wersja
elektroniczna Opis robót budowlanych: Budynek do wykonania w stanie deweloperskim o
konstrukcji murowanej , wykonanie posadzek betonowych, tynkowanie ścian i sufitów wewnątrz
budynku, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej bez lamp oświetleniowych, instalacji
wodno-kanalizacyjna wewnętrznej (bez białego montażu), wraz z przyłączem i zbiornikiem
szczelnym bezodpływowym 9 m3. Świetlica ocieplona styropianem o grubości 20 cm wraz z
elewacją tynkową (kolor do uzgodnienia Zamawiającym). Zamawiający dopuszcza również
konstrukcję szkieletową z płyty warstwowej. Powstały budynek powinien mieć izolacyjność
termiczną zgodnie z warunkami technicznymi z 2021 r.Wybudowana świetlica dostosowana do
korzystania przez osoby niepełnosprawne.Uwaga: W skład przedmiotowego zamówienia nie
wchodzi zagospodarowanie terenu. Budowa przyłącza wodociągowego po stronie
Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pfu oraz załączniku nr 8.1
OPZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232460-4 - Roboty sanitarne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262300-4 - Betonowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Cena (C) - waga 60% Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana
liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru cena najniższa brutto C = cena najniższa
brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%,,Okres gwarancji" (G) - wagakryterium 40
%.Zamawiający w kryterium ,,Okres gwarancji" przyznawać będzie następujące punkty:- 3 lata gwarancji - 0 pkt- 4 lata gwarancji - 20 pkt- 5 lat gwarancji - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej jedną inwestycję (zadanie) dotyczącą budowy, przebudowy, remontu, lub
modernizacji budynku w systemie zaprojektuj i wybuduj o wartości zadania co najmniej 150
000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lubwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samejgrupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są? referencje bądź? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać? tych
dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SIWZ.;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust.6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowychśrodków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że roboty
budowlane, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez
zamawiającego jeśli oferta jestzgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami
innych państw członkowskichEuropejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy
europejskie, z europejską ocenątechniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą
międzynarodową lub z systememreferencji technicznych ustanowionym przez europejski organ
normalizacyjny, jeżeli te normy,oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych
dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez
zamawiającego
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust.6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowychśrodków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że roboty
budowlane, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez
zamawiającego jeśli oferta jestzgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami
innych państw członkowskichEuropejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy
europejskie, z europejską ocenątechniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą
międzynarodową lub z systememreferencji technicznych ustanowionym przez europejski organ
normalizacyjny, jeżeli te normy,oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych
dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez
zamawiającego
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby,składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
innypodmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5do SWZ. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana dojego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z
KrajowegoRejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
odpowiednie pełnomocnictwa.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
doreprezentowania i podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Dokumentpełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania wpostępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć
do oferty. 2.Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia idokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brakpodstaw wykluczenia. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zakresie
składawykonawca, który wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.3.Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z któregowynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.4.W odniesieniu do warunkudotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
spełnienie warunku wykazuje co najmniejjeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - Zamawiający niedopuszcza łącznego spełnienia warunku przez
Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących Załącznik nr 7.1 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Cena (C) - waga 60% Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana
liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru cena najniższa brutto C = cena najniższa
brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%,,Okres gwarancji" (G) - wagakryterium 40
%.Zamawiający w kryterium ,,Okres gwarancji" przyznawać będzie następujące punkty:- 3 lata gwarancji - 0 pkt- 4 lata gwarancji - 20 pkt- 5 lat gwarancji - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.