Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO SOCHACZEW
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
przetargi@sochaczew.pl
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/32081/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W ZWIĄZKU
Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres planowanych robót:
- Wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych klatek z nadprożami wraz
z wstawieniem okien oddymiających,
- Wymiana drzwi zewnętrznych w klatce schodowej 2 wraz z poszerzeniem otworu,
- Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe o odporności ogniowej EIS30 dymoszczelne przy klatce schodowej nr 1 i 2, na parterze i piętrze,
- Przeniesienie hydrantu wewnętrznego poza obrys klatki schodowej 1 na parterze i piętrze,
- Wydzielenie piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi na kondygnacji parteru w klatce 2,
- Wydzielenie klatki schodowej 1 ścianą o odporności ogniowej REI60 i drzwiami przeszklonymi EIS30 dymoszczelnymi na parterze i piętrze,
- Likwidacja drzwi wraz ze ścianką działową na klatce schodowej 1 na poziomie parteru,
- Wykonanie instalacji oddymiania.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111100-9, 45262700-8, 45310000-3, 45314300-4, 45324000-4, 45330000-9-, 45421100-5, 45431000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092224, ZP. 272.1.4.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sochaczew.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawiera SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Burmistrz Miasta Sochaczew, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35 w. 347, adres
email: sekretariat@sochaczew.pl;o Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel.
+48(46)8622235 wew.309;o dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;o w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;o osoba fizyczna
posiada:-na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących;-na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;- na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 rozporządzenia 2016/679; *- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;o osobie fizycznej nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;- na podstawie
art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/pn/sochaczew/demand/notice/public/32081/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 11:00
Miejsce składania ofert: https://sochaczew.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 272.1.4.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres planowanych robót:
- Wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych klatek z nadprożami wraz
z wstawieniem okien oddymiających,
- Wymiana drzwi zewnętrznych w klatce schodowej 2 wraz z poszerzeniem otworu,
- Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe o odporności ogniowej EIS30 dymoszczelne przy klatce schodowej nr 1 i 2, na parterze i piętrze,
- Przeniesienie hydrantu wewnętrznego poza obrys klatki schodowej 1 na parterze i piętrze,
- Wydzielenie piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi na kondygnacji parteru w klatce 2,
- Wydzielenie klatki schodowej 1 ścianą o odporności ogniowej REI60 i drzwiami przeszklonymi EIS30 dymoszczelnymi na parterze i piętrze,
- Likwidacja drzwi wraz ze ścianką działową na klatce schodowej 1 na poziomie parteru,
- Wykonanie instalacji oddymiania.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262700-8 - Przebudowa budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia").
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN;
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200.000 PLN;
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu robót budowlanych zawierających w swoim zakresie wykonanie robót rodzajowo zbliżonych do przedmiotu zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN
2) dysponuje następującymi osobami:
a. przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b. przynajmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną. Kosztorys niniejszy ma rolę istotną i ma na celu przede wszystkim rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, oraz zbadanie przez Zamawiającego czy zastosowane do wyceny materiały spełniają wymogi co do ich jakości postawione w SWZ. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji technicznej w tym: Projekcie budowlano-wykonawczym, STWIOR oraz przedmiarze robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. Kosztorys Wykonawca składa wraz z ofertą wstępną.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana Czasu na Ukończenie Robót
1.1 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w umownym terminie
b)wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości Robót.
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego istniejących elementów infrastruktury
f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych,
g) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie Wykonawcy.
2.2 Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy
b) Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.
e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia").
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.