Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Przedmiot:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
12 263 41 00, faks 12 278 68 60
magistrat@wieliczka.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 12 263 41 00, faks 1
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie inwestycji pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce" oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 obr.1 w Wieliczce.
Teren inwestycji położony jest na terenie Wieliczki przy Ul. Sienkiewicza 14, obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni około 7.720,0 m? na działce nr 569, obr.1 Wieliczka.
2. Głównym celem projektowanej inwestycji jest:
2.1. rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej północnej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami. Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie piwnicy dodatkowej powierzchni szatni, holu wejściowego, pomieszczeń sanitarnych w tym wc dla niepełnosprawnych,
2.2. budowa windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych,
2.3. przebudowa (modernizacja) i rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania i ukształtowania terenu,
2.4. przebudowa kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.
3. Orientacyjne dane techniczne budynku:
- Powierzchnia zabudowy: ? /wymiar w osiach 31,90 x 9,80m/ 312,60 m?
Powierzchnia użytkowa:789,60 m?
Kubatura budynku:3.764,00 m?
Wysokość budynku szkoły wraz z piwnicami):13,80 m
4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1. Teren inwestycji położony jest w Wieliczce na działce nr 569 obr. 1 przy Ul. Sienkiewicza. W chwili obecnej działka zabudowana jest 4-ro kondygnacyjnym budynkiem szkoły podstawowej, salą gimnastyczną z zapleczem dwukondygnacyjnym i przyległym zapleczem technicznym oraz 3 kondygnacyjną przewiązką łączącą główny budynek szkoły i sali gimnastycznej. Na terenie działki od strony zachodniej usytuowane są boiska sportowe o nawierzchni sztucznej, od strony wschodniej miejsca postojowe i podjazd do budynku, a od strony północnej place o nawierzchni utwardzonej i dojścia do budynku.
Teren inwestycji od strony wschodniej przylega do drogi publicznej dojazdowej do szkoły a od strony północnej do ciągu pieszego stanowiący dojście do szkoły od strony Ul. Sienkiewicza.
Budynek szkoły przyłączony jest do kanalizacji sanitarnej, budynek szkoły i teren szkoły o nawierzchni utwardzonej przyłączony do sieci kanalizacji opadowej. Budynek szkoły przyłączony jest do sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej.
Przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie występują formy przyrody podlegające ochronie. Teren w granicach zainwestowania podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka. Na terenie przedmiotowej działki nie występują zabytki i dobra kultury podlegające ochronie. Dojazd do projektowanej inwestycji położonej na działkach nr 569, bezpośrednio z drogi gminnej Ul. Mierżączka poprzez istniejący zjazd publiczny.
Inwestycja polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami, oraz zabudowie części wewnętrznego patio-podwórka w poziomie parteru pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem dydaktycznym.
Projektowana rozbudowa głównego budynku dydaktycznego szkoły, projektowana jest od strony północnej, frontowej budynku istniejącego. Projektuje się rozbudowę budynku na rzucie prostokąta o wymiarach w osiach zewnętrznych szerokości 9,40 m i długości 31,32m. Projektowany układ konstrukcyjny projektowanej rozbudowy budynku mieszany o konstrukcji żelbetowej murowanej ze słupami w ścianach, posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych z wypełnieniem ścian konstrukcyjnych bloczkami ceramicznymi lub betonu komórkowego. Stropy żelbetowe płytowe, stropodach wentylowany z pokryciem papami asfaltowymi. Wysokość kondygnacji typowej dostosować do wysokości kondygnacji istniejących. Wysokość budynku do kalenicy dachu powinna być dostosowana do budynku istniejącego.
5. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania stanowiące opis przedmiotu zamówienia i stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji:
- Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) -;
- Koncepcja architektoniczna
- Koncepcja projektu zagospodarowania terenu
- Opinia konserwatorska - ;
- Opinia geotechniczna - .
6. Jeżeli w SWZ lub zał. do SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności z PFU.
7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego. Wydłużenie gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 13. SWZ, przy czym długość rękojmi za wady musi odpowiadać długości gwarancji.
9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
9.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi.
9.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
9.3 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
9.4. Do obowiązków Wykonawcy należy zachowanie szczególnej ostrożności oraz prowadzenie robót w taki sposób, aby nie uniemożliwić lub utrudnić prowadzenia zajęć w szkole. Prace głośne i uciążliwe dla prowadzenia zajęć lekcyjnych, mogą być prowadzone wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu organizacji pracy z dyrekcją szkoły. Wykonawca ma obowiązek wykonywania prac w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu.
9.5. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawczą).
9.6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
9.7. W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia w ramach czynnego budynku szkoły Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł

CPV: 71220000-6, 45000000-7, 45111200-0, 45111291-4, 45210000-2, 45223300-9, 45233251-3, 45262700-8, 45311000-0, 45311200-2

Dokument nr: 2021/BZP 00092186, WZP.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,346601,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu, oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmainy, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal, jak również za pomocą poczty elektronicznej.
4. adresy:
- poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu
- ePUAPu: EPUAP:/y885h0evy6/skrytkaESP
- miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. - adres Zamawiającego na platformie EPUAP:/y885h0evy6/skrytkaESP- Nazwa odbiorcy (Zamawiającego) w EPUAP: URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE- adres pocztyelektronicznej:magistrat@wieliczka.eu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania zarejestrowanego na miniportalu oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adresu e-mail na które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Ul. Powstania Warszawskiego 1;.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce jest Pan Jacek Krzyżaniak - Inspektor Ochrony Danych: iod@wieliczka.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
8.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
przy czym:
na etapie trwającego postępowania:
8.1.1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
po zakończeniu postępowania:
8.1.2) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
8.2.1) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
C.d. w pkt 30 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 09.07.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 3632963,40 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie inwestycji pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce" oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 obr.1 w Wieliczce.
Teren inwestycji położony jest na terenie Wieliczki przy ul. Sienkiewicza 14, obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni około 7.720,0 m? na działce nr 569, obr.1 Wieliczka.
2. Głównym celem projektowanej inwestycji jest:
2.1. rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej północnej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami. Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie piwnicy dodatkowej powierzchni szatni, holu wejściowego, pomieszczeń sanitarnych w tym wc dla niepełnosprawnych,
2.2. budowa windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych,
2.3. przebudowa (modernizacja) i rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania i ukształtowania terenu,
2.4. przebudowa kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.
3. Orientacyjne dane techniczne budynku:
- Powierzchnia zabudowy: ? /wymiar w osiach 31,90 x 9,80m/ 312,60 m?
Powierzchnia użytkowa:789,60 m?
Kubatura budynku:3.764,00 m?
Wysokość budynku szkoły wraz z piwnicami):13,80 m
4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1. Teren inwestycji położony jest w Wieliczce na działce nr 569 obr. 1 przy ul. Sienkiewicza. W chwili obecnej działka zabudowana jest 4-ro kondygnacyjnym budynkiem szkoły podstawowej, salą gimnastyczną z zapleczem dwukondygnacyjnym i przyległym zapleczem technicznym oraz 3 kondygnacyjną przewiązką łączącą główny budynek szkoły i sali gimnastycznej. Na terenie działki od strony zachodniej usytuowane są boiska sportowe o nawierzchni sztucznej, od strony wschodniej miejsca postojowe i podjazd do budynku, a od strony północnej place o nawierzchni utwardzonej i dojścia do budynku.
Teren inwestycji od strony wschodniej przylega do drogi publicznej dojazdowej do szkoły a od strony północnej do ciągu pieszego stanowiący dojście do szkoły od strony ul. Sienkiewicza.
Budynek szkoły przyłączony jest do kanalizacji sanitarnej, budynek szkoły i teren szkoły o nawierzchni utwardzonej przyłączony do sieci kanalizacji opadowej. Budynek szkoły przyłączony jest do sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej.
Przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie występują formy przyrody podlegające ochronie. Teren w granicach zainwestowania podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka. Na terenie przedmiotowej działki nie występują zabytki i dobra kultury podlegające ochronie. Dojazd do projektowanej inwestycji położonej na działkach nr 569, bezpośrednio z drogi gminnej ul. Mierżączka poprzez istniejący zjazd publiczny.
Inwestycja polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami, oraz zabudowie części wewnętrznego patio-podwórka w poziomie parteru pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem dydaktycznym.
Projektowana rozbudowa głównego budynku dydaktycznego szkoły, projektowana jest od strony północnej, frontowej budynku istniejącego. Projektuje się rozbudowę budynku na rzucie prostokąta o wymiarach w osiach zewnętrznych szerokości 9,40 m i długości 31,32m. Projektowany układ konstrukcyjny projektowanej rozbudowy budynku mieszany o konstrukcji żelbetowej murowanej ze słupami w ścianach, posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych z wypełnieniem ścian konstrukcyjnych bloczkami ceramicznymi lub betonu komórkowego. Stropy żelbetowe płytowe, stropodach wentylowany z pokryciem papami asfaltowymi. Wysokość kondygnacji typowej dostosować do wysokości kondygnacji istniejących. Wysokość budynku do kalenicy dachu powinna być dostosowana do budynku istniejącego.
5. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania stanowiące opis przedmiotu zamówienia i stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji:
- Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) -;
- Koncepcja architektoniczna
- Koncepcja projektu zagospodarowania terenu
- Opinia konserwatorska - ;
- Opinia geotechniczna - .
6. Jeżeli w SWZ lub zał. do SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności z PFU.
7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SWZ wraz z załącznikami poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego. Wydłużenie gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 13. SWZ, przy czym długość rękojmi za wady musi odpowiadać długości gwarancji.
9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
9.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zewnętrzne i uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w trakcie realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanymi.
9.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
9.3 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
9.4. Do obowiązków Wykonawcy należy zachowanie szczególnej ostrożności oraz prowadzenie robót w taki sposób, aby nie uniemożliwić lub utrudnić prowadzenia zajęć w szkole. Prace głośne i uciążliwe dla prowadzenia zajęć lekcyjnych, mogą być prowadzone wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu organizacji pracy z dyrekcją szkoły. Wykonawca ma obowiązek wykonywania prac w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu.
9.5. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych (inwentaryzacja powykonawczą).
9.6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
9.7. W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia w ramach czynnego budynku szkoły Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia w wysokości minimum 500 000,00 zł
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45262700-8 - Przebudowa budynków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SWZ oraz nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 500 000,00 zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub (i) przebudowie lub (i) modernizacji budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie o minimalnej wartości 1 000 000,00 zł brutto.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.
*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 16.1.3) SWZ;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 16.1.4) lit. a) - Załącznik nr 4 a do SWZ;
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami na okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 16.1.4) lit. b) - Załącznik nr 4 b do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
.1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
1.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.2. SWZ.
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. odpis z KRS, odpis CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 29 SWZ.
4) oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 16.1.5.4) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5) wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 09.07.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub nin. ogłoszeniem do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

6. Oświadczenie o którym mowa w art .125 ust. 1 uPzp składa a każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej składa a każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
8.1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.
8.2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) - co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca.
8.3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (osób) - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego zdolności techniczne lub zawodowe (osoby) polega Wykonawca;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziału lub zmiany podwykonawców,
3) zmiany kierownika budowy, oraz innych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę (np. choroba, śmierć, utrata uprawnień, braku przynależności do stosownej Izby), pod warunkiem, iż nie będą to osoby o kwalifikacjach niższych niż wymagane w niniejszym postępowaniu,
4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużającego się wykonawstwa robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej (w tym m. in. niekorzystnych warunków atmosferycznych),
5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),
6) zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody,
7) zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,
8) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiałów wskazanych przez Zamawiającego),
9) na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości,
10) zmiany warunków finansowania,
11) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,
12) zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
13) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych,
15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi,
16) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,
17) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia oraz sprzęt),
18) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
19) dopuszczalne są wszelkie zmiany które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.
20) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.
21) Wystąpienia czynników zewnętrznych określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze zm.).
(...)
Z uwagi na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia, pełny opis warunków zmian zawartej umowy znajduje się w paragrafie 15 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SWZ oraz nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-07

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.