Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Przedmiot:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
powiat: stalowowolski
(15) 845 94 19, (15) 845 94 19
ug@zaleszany.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaleszany
Wadium: ---
Nr telefonu: (15) 845 94 19, (15)
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0011 Zaleszany na dz. o nr ewid. 571/2 i 700"
Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0011 Zaleszany na dz. o nr ewid. 571/2 i 700.Zakresem opracowania ww. odcinków objęto ustalenie stanu istniejącego na drodze będącej w eksploatacji, zaprojektowanie wzmocnienia istniejącej podbudowy poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 35 cm (warstwa dolna z frakcji 0-63mm, warstwa górna frakcji 0-31,5). Projektowane do przebudowy odcinki dróg nie łączą się ze sobą. Zakres robót obejmuje połączenie dwóch odcinków drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 35 cm (warstwa dolna z frakcji 0-63mm, warstwa górna frakcji 0-31,5) - zakres robót przedstawiony w przedmiarze nie obejmuje połączenia dwóch odcinków drogi na działkach o nr ewid. 571/2 i 700. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest wycenić i wykonać również połączenie obu odcinków drogi. Zakres robót wg przedmiaru robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
? Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
? Wykonanie koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne
? Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0-63mm - gr 20 cm
? Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm gr 15cm
? Szerokość jezdni po przebudowie 2,75 m
1.2. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia geodezyjnego trasy przedmiotowych odcinków drogi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
1.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadane na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
1.4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty
i wykonania przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Wizji lokalnej można dokonać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
1.5. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
1.6. Wykonawca określi cenę usługi w formularzu oferty - załącznik nr 1.

Dokument nr: GKM.271.1.6.2021

Składanie ofert:
7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
7.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2021 r. do godz. 10:00:
- osobiście:
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
/sekretariat/
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się termin wpływu):
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ug@zaleszany.pl
7.2. Zaleca się złożyć ofertę na załączonych wzorach
? Formularz oferty - załącznik nr 1.
? Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
7.3. Do oferty należy dołączyć:
? Formularz oferty - załącznik nr 1.
? Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
? Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych - (jeśli dotyczy).
Ofertę zaleca się złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem - zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0011 Zaleszany na dz. o nr ewid. 571/2 i 700".
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2021 r.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: Cena ryczałtowa 100%.
4. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Warunki płatności: przelew 30 dni.
6. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: nie dotyczy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
10. Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

Uwagi:
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany; 2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w. 29, e-mail: aperla@zaleszany.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0011 Zaleszany na dz. o nr ewid. 571/2 i 700"; Nr sprawy: GKM.271.1.6.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust 1
? osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
? przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
? przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Uzasadniony interes odnosi się do...............................................................
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:
...........................nd...........................................................................
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane .......................................(wskazać od kogo lub skąd i w związku z jakim działaniem)
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu:
Katarzyna Stawowa (15) 845 94 19
Marta Nakielny (15) 845 94 19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.