Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
47z dziś
4570z ostatnich 7 dni
17665z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w piwnicy oraz na...

Przedmiot:

Pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej

Data zamieszczenia: 2021-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (022) 544-27-00
sprzedaz@muzeum-wilanow.pl.
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (022) 544-27-00
Termin składania ofert: 2021-09-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REGULAMIN KONKURSU NA
PISEMNE OPRACOWANIE ZAGOSPODAROWANIA I ARANŻACJI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ W PIWNICY ORAZ NA PARTERZE DAWNEJ OFICYNY KUCHENNEJ W MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNEJ WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ
MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Nazwa nada
1. Przedmiotem konkursu jest pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z ofertą gastronomiczną (dalej jako ,,Przedmiot najmu" i/lub ,,kawiarnia"). Szczegółowy opis pomieszczeń wraz z wyposażeniem zawierają Załączniki nr 3, 3a do niniejszego regulaminu. Powierzchnia przeznaczona na wynajem w odniesieniu do przestrzeni dostępnej publicznie na parterze i na zewnątrz budynku (tzw. ogródek) wynosi 306,97 m2 (w tym ogródek o powierzchni do 100 m2), a w odniesieniu do części zaplecza kuchennego i sanitarnego w piwnicy 123,56 m2.
2. Nagrodą w konkursie będzie zawarcie od lutego 2022 r. umowy najmu wyżej wymienionych przestrzeni na warunkach Organizatora przez okres 9 lat i 11 miesięcy (119 miesięcy od dnia zawarcia umowy).
3. Właścicielem budynku i objętych konkursem pomieszczeń i użytkownikiem wieczystym terenu ogródka jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dokument nr: DRHS. 214.1-1.PSP.2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora:
MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa Dział Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży, budynek dawnego browaru przy Ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, pok. 308 dnia 1.09.2021 r. o godz. 13.00
5. Otwarcie ofert konkursowych jest jawne.

Specyfikacja:
6. Uczestnik konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści regulaminu. Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizator zamieści na swojej stronie internetowej http://www.wilanow-palac.pl/. na której udostępnił niniejszy regulamin. Tym samym wszelkie informacje opublikowane na stronie Organizatora stanowią integralną część regulaminu i dotyczą wszystkich Uczestników konkursu. Uczestnik konkursu jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia.
7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu do składania ofert zmienić
treść niniejszego regulaminu. Dokonaną zmianę Organizator zamieści na własnej stronie internetowej http: /./www.wilanow-palac.pl

Składanie ofert:
8
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH
1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora:
MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa Dział Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży, budynek dawnego browaru przy Ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, pok. 308 do dnia 1.09.2021 r. do godz. 12.00
2. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za termin złożenia
oferty Organizator uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Sekretariatu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Uczestnik konkursu otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez Uczestnika konkursu drogą pocztową. UWAGA: Organizator nie będzie honorował daty stempla pocztowego.

Wymagania:
§3
WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, której ogólnie obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także podmioty te występujące wspólnie.
2. Uczestnikiem konkursu może być podmiot posiadający zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu kawiarni z elementami małej gastronomii (sprzedaż i serwowanie zup, kanapek, sałatek i lunchów).
3. Organizator konkursu uzna ww. warunek za spełniony (ust. 2), jeżeli uczestnik konkursu przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, o ile odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem RIK 39/95, mające siedzibę w Warszawie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, zwane w dalszej części ,,Organizatorem".
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie konkursu (dalej ,,regulamin") zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -- Kodeks Cywilny.
3. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone:
na stronie internetowej Organizatora: https://www.wilanow-palac.pl/bip.
§4
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
1. Oferta konkursowa musi zawierać następujące dokument}- i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu, zawierający proponowaną wartość czynszu miesięcznego za 1m2 najmowanej powierzchni; wartość ta nie powinna być niższa niż 38 zł netto za 1 m2 wewnątrz budynku oraz odpowiednio 50% tej kwoty, tj. 19 zł netto za teren na zewnątrz budynku (tzw. ogródek);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) pisemną koncepcję prowadzenia kawiarni w Oficynie Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z opisem i/lub wizualizacjami programu działań promocyjnych, tj. planowanych kampanii w mediach społecznościowych (postów i wydarzeń), planów na druk ulotek, banerów lub plakatów informacyjnych w zakresie:
a) własnej działalności kulturalnej, zgodnej z profilem miejsca, zasadami opieki nad zabytkami i wizerunkiem Muzeum -- odtwarzaniem i propagowaniem wiedzy o kuchni historycznej,
b) współpracy z Muzeum w możliwych do realizacji wspólnych programach działalności kulturalnej i przemysłów kulturowych, i wspierania nawzajem marek Muzeum i Uczestnika konkursu, o czym niżej w pkt. 4) i 6);
4) pisemną koncepcję menu wraz z proponowanymi cenami i zdjęcia co najmniej dwóch potraw -- menu powinno odnosić się do charakteru i historii Pałacu w Wilanowie, np. wykorzystywać receptury z muzealnych publikacji, oraz być spójne z drukami wydawanymi przez Muzeum (np. ulotkami, broszurami, edukacyjnymi kartami pracy);
5) opis i wizualizacje aranżacji użytkowej kawiarni, w tym ogródka -- zgodne z założeniami i wytycznymi nakreślonymi w załącznikach 3 i 3a;
6) opis możliwości współpracy z Muzeum w zakresie realizowania autorskich programów oraz wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych - zwłaszcza w zakresie rekonstruowania kuchni historycznej, w tym: organizacja warsztatów kulinarnych, sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek muzealnych na terenie kawiarni, organizacja wernisaży, organizacja wieczorów autorskich, organizacja kolacji i konferencji naukowych, organizacja wydarzeń branżowych - targów, tworzenie i propagowanie wspólnej oferty sprzedażowej i edukacyjnej -- umacniającej markę Muzeum i Uczestnika konkursu; tworzenie autorskiej oferty edukacyjnej i promocyjnej -- np. w zakresie usług przewodnickich, własnych wydarzeń edukacyjnych;
7) oświadczenie Uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu -- Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu;
8) w przypadku Uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą pozostającą w związku małżeńskim -- poświadczone notarialnie oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy najmu.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu. Jeżeli sposób reprezentacji Uczestnika konkursu nie wynika bezpośrednio z dostarczonych dokumentów, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo, z którego wyraźnie wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty.
3. Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Uczestnika konkursu, składane są w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu (upełnomocnionego przedstawiciela). W przypadku Pełnomocnictwa wymaga się oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
§5
§6
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY KONKURSOWEJ
1. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Uczestnik konkursu przekazują e-mailem, z zastrzeżeniem ust.3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -- Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Jeżeli Organizator lub Uczestnik konkursu przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienie oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Organizatora na adres e-mailowy podany przez Uczestnika konkursu w formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma z adresu e-mail.
8. Korespondencję, związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
e-mail: sprzedaz@muzeum-wilanow.pl
3. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Uczestnik konkursu przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Uczestnik konkursu pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; koszty te nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.
6. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
- FORMULARZ OFERTY, OŚWIADCZENIA i DOKUMENTY WYMIENIONE W § 4 REGULAMINU.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do
składania oświadczeń woli -- reprezentowania Uczestnika konkursu na zewnątrz. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Uczestnika konkursu inną niż wskazana w dokumentach rejestrowych, należy dołączyć do składanych dokumentów pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika konkursu w niniejszym konkursie albo reprezentowania w konkursie i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu.
8. Organizator uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak (podpis) jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak (podpis) musi być uzupełniony pieczęcią, z której można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
9. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę -- osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Uczestnika konkursu.
10. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę -- osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Uczestnika konkursu. Poprawki liczb i cyfr należy wpisać wyrazami (słownie).
11. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno.
12. Oferta powinna być dostarczona w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu -- kopercie, oznaczonym nazwą i adresem Uczestnika konkursu wraz z napisem:
PISEMNE OPRACOWANIE ZAGOSPODAROWANIA I ARANŻACJI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ W PIWNICY ORAZ NA PARTERZE DAWNEJ OFICYNY KUCHENNEJ W MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNEJ WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
13. Uczestnik konkursu może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
1) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.
2) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Uczestnika konkursu . Wycofanie należy złożyć w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE",
§7
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 90 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Organizator odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Uczestników konkursu oraz proponowane stawki czynszu najmu.
7. Koperty opatrzone dopiskiem ,,WYCOFANIE" zostaną otwarte, a oferty, których dotyczy ,,WYCOFANIE", zostaną zwrócone bez otwierania Uczestnikowi konkursu. Koperty oznaczone słowem ,,ZMIANA", zostaną otwarte i dołączone do ofert, których dotyczą.
§9
KRYTERIA OCENY OFERT KONKURSOWYCH I ICH WAGA

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konkursu są:
Grzegorz Mazur, email: sprzedaz@muzeum-wilanow.pl.
Paulina Szulisst-Płuciniczak, email: sprzedaz@muzeum-wilanow.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.