Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Działania ochronne

Przedmiot:

Działania ochronne

Data zamieszczenia: 2021-06-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
Gruszki 10
17-220 Narewka
powiat: hajnowski
Tel.: +48 856858344, Faks: +48 856858677
browsk@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/475638
Województwo: podlaskie
Miasto: Narewka
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 856858344,
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Działania ochronne realizowane w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Numer referencyjny: SA.270.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77100000 Usługi rolnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia (w razie potrzeby z usunięciem biomasy) oraz usunięcia nalotu drzew i krzewów oraz usuwanie drzew i krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk wilgotnych w ramach niżej opisanych zadań, ujętych w projekcie ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe":

a) ochrona orlika krzykliwego - utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego. Usunięcie drzew i krzewów (w razie potrzeby) koszenie z usuwaniem biomasy (8,3 ha - wykonanie w 2021 roku; 8,3 ha - wykonanie w 2022 roku);

b) ochrona żubra - działania na rzecz gatunku - poprawa warunków żerowania wewnątrz kompleksu leśnego (20,0 ha - wykonanie w 2021 roku; 20,0 ha - wykonanie w 2022 roku);

c) przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk kropiatki (Porzana porzana) - 4ha - wykonanie w 2021 roku

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.

Orlik -leśnictwo Pasieki w oddz.:2Al,7Ag,17Cb,19Bb

Żubr -leśnictwo Pasieki w oddz.:2Ap,2Ak,2Ao,5Aa,5Aj

Kropiatka -obr. Ew. Gruszki 878/1

II.2.4)Opis zamówienia:

a)Ochrona Orlik krzykliwy-utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego. Usunięcie drzew i krzewów (w razie potrzeby) koszenie z usuwaniem biomasy.

Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk z usunięciem biomasy, o powierzchni łącznej 8,3 ha (rocznie)-2 lata-16,6 ha,(w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub innych uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu) położonych w leśnictwie Pasieki w oddz.: 2Al, 7Ag, 17Cb, 19Bb.

Zalecenia dotyczące koszenia:

?termin realizacji usługi:

ojednokrotne koszenie, w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.- 8,3 ha,

ojednokrotne koszenie, w terminie od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r. -8,3 ha

? wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu,

? złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów,

? zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,

-- koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki rolniczej.

Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.

b)Ochrona żubra - Działania na rzecz gatunku - poprawa warunków żerowania wewnątrz kompleksu leśnego.

Usługa polegać będzie na usunięciu nalotów drzew i krzewów oraz koszeniu łąk, o powierzchni łącznej 20,0 ha - rocznie, 2 lata - 40,0 ha (w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, terenowych lub innych uzasadnionych okoliczności, powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu), położonych w leśnictwie Pasieki w oddz.: 2Ap, 2Ak, 2Ao, 5Aa, 5Aj, 7Ah.

Zalecenia dotyczące koszenia:

?termin realizacji usługi:

ojednokrotne koszenie, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r - 20 ha

ojednokrotne koszenie, w terminie od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r. - 20 ha,

?wysokość koszenia - 5-10 cm od powierzchni gruntu,

?złożenie skoszonej biomasy w stogi lub do brogów,

?zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni,

-- koszenie musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich założeń dobrej praktyki rolniczej.

Biomasa musi być zbierana ze wskazanych powierzchni, wywieziona lub pozostawiona w formie tradycyjnie wyglądających stogów. Usunięcie ściętej biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu przyczyn ze względu na które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania ściętej biomasy każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.

c)Przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk kropiatki (Porzana porzana)

Usługa polegać będzie na usuwaniu drzew i krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk wilgotnych.

Prace prowadzone na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach (obr. Ew. Gruszki 878/1 o powierzchni 4 ha). Termin realizacji zadania: od 15.08.2021 r. do 31.10.2021 r.

Zakres prac obejmuje jednokrotne wycięcie drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy poza płat terenu objętego działaniami. Wycinanie drzew oraz krzewów prowadzone będzie ręcznie. W ramach realizacji zamówienia niedopuszczalne jest stosowanie ciężkich maszyn (ciągnik, harwester itp.). Wszystkie wyżej wymienione czynności muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr projektu POIS.02.04.00-00-0200/16-00 Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art.108 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty potwierdzające brak

Podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymieniono w sekcji III.1.2

CPV: 77100000

Dokument nr: 320317-2021, SA.270.4.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii tego systemu,która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego,otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/475638

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.

Orlik -leśnictwo Pasieki w oddz.:2Al,7Ag,17Cb,19Bb

Żubr -leśnictwo Pasieki w oddz.:2Ap,2Ak,2Ao,5Aa,5Aj

Kropiatka -obr. Ew. Gruszki 878/1

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2021

Kontakt:
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
Krajowy numer identyfikacyjny: 050026271
17-220 Narewka
Gruszki 10
Kod NUTS: PL841 Białostocki
17-220
Polska
E-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 856858344
Faks: +48 856858677

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.