Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o
ul. Żwirki i Wigury 28
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
Tel.: +48 614245950, Faks: +48 614263087
twe@pwikgniezno.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: 74 000 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 614245950,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,DOSTAWA energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. w okresie od 01.10.2021 do 30.09.2023 r."

Numer referencyjny: 8/TWE/-D/2021
II.1.2)Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r. wynosi: 10 516 307 kWh (zamówienie planowane).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i Gmina Gniezno, Gmina Czerniejewo

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r. wynosi: 10 516 307 kWh (zamówienie planowane).

4.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.3. DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) - dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2 do SWZ. Sprzedaż rezerwowa świadczona jest przez: Enea S.A.

4.5. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa.

4.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 SWZ zawarte są na czas określony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie ,,Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia".

4.7. W Załączniku nr 1 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

4.8. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie: zwiększenie do 20 %, zmniejszenie do 30 %, względem zużycia energii elektrycznej podanej w ust. 4.1. powyżej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian w SWZ pkt 4.8.1 do 4.8.3.

4.9. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

CPV: 09000000, 09310000

Dokument nr: 324493-2021, 8/TWE/-D/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

U pełnomocnika zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/470957

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana przez pełnomocnika zamawiającego. Otwarcie nastąpi po uprzednim odszyfrowaniu ofert złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej.

Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/470957

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i Gmina Gniezno, Gmina Czerniejewo

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2021

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 28
Gniezno
Kod NUTS: PL418 Poznański
62-200
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Pacanowski
E-mail: twe@pwikgniezno.com.pl
Tel.: +48 614245950
Faks: +48 614263087

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.