Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja ogrodu bylinowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja ogrodu bylinowego

Data zamieszczenia: 2021-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A
al. Różana 2
41-501 Chorzów
powiat: Chorzów
Tel.: +48 666031123, Faks: +48 327905376
zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: 12 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 666031123,
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim"

Numer referencyjny: 11/PN/RB/2021/MF
II.1.2)Główny kod CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą ,,Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim". Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn.: ,,Modernizacja Parku Śląskiego", część zadania nr 1 - ,,Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych", realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, nawierzchni drogowych oraz wykonanie robót budowlanych, sieciowych i drogowych na działce nr ewid. 1307/180. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU (załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A., woj. śląskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą ,,Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim". Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn.: ,,Modernizacja Parku Śląskiego", część zadania nr 1 - ,,Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych", realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, nawierzchni drogowych oraz wykonanie robót budowlanych, sieciowych i drogowych na działce nr ewid. 1307/180. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU (załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami.

Szczególne warunki zamawiającego dotyczące prowadzenia inwestycji na terenie Parku Śląskiego.

1) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie WPKiW S.A. Na terenie obowiązuje strefa zamieszkania, co zobowiązuje pojazdy wykonawcy do parkowania na wyznaczonych parkingach oraz poruszania się z maksymalną prędkością do 20 km/h jak również przestrzegania zasady pierwszeństwa pieszego przed pojazdem. Dla przedmiotowego zadania wyznaczony zostaje parking P1 znajdujący się nieopodal wjazdy od strony Centrum AKS - Al. Harcerska. Zobowiązuje się wykonawcę do organizacji dowozu pracowników z wyznaczonego parkingu na teren budowy dedykowanym pojazdem transportu osobowego, na który zostanie wydane stosowne zezwolenie.

2) Pojazdy budowy winne poruszać się na wyznaczonej trasie dojazdu: wjazd AKS - miejsce budowy na podstawie wydanych przez zamawiającego dokumentów wjazdowych. Zasady wydawania oraz poboru opłat za wydanie stosownych zezwoleń określają przepisy wewnętrzne wydane na podstawie stosownych uchwał. Dopuszcza się poruszanie pojazdów na odcinku Al. Harcerskiej z naciskiem do 5T na oś, natomiast na odcinku Al. Harcerska - teren budowy z naciskiem do 3 T na oś oraz naciskiem jednostkowym do 4 kG/cm2.

3) Na odcinku Al. Harcerska - teren budowy do bieżącego utrzymania czystości nie dopuszcza się używania ciężkich zamiatarek, a jedynie lekkie zamiatarki elewatorowe bądź chodnikowe.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

2. Kryterium oceny ofert: cena ofertowa (brutto) - znaczenie: 100 %.

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały szczegółowo opisane w pkt XV SWZ.

CPV: 45111291, 45231300, 45233222, 71320000, 45311000

Dokument nr: 322329-2021, 11/PN/RB/2021/MF

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, Al. Różana 6, 41-501 Chorzów, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym (https://parkslaski.logintrade.net/).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://parkslaski.logintrade.net/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://parkslaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A., woj. śląskie, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2021

Kontakt:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.
al. Różana 2
Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
41-501
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Franczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
Tel.: +48 666031123
Faks: +48 327905376

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.