Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
5227z ostatnich 7 dni
20253z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kosztorysów dla prac związanych z remontem lokali mieszkalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie kosztorysów dla prac związanych z remontem lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
91 321 22 80
sekretariat@tbslokum.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/476518
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 91 321 22 80
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kosztorysów dla prac związanych z remontem lokali mieszkalnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego wraz z przedmiarem robót dla prac związanych z remontem lokali mieszkalnych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania i obejmuje swoim zakresem:
1) zadanie nr 1 - Ul. Armii Krajowej 8/13a - lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej,
2) zadanie nr 2 - Ul. Bohaterów Września 2/10 - lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej,
3) zadanie nr 3 - Ul. Grunwaldzka 1/14 - lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej,
4) zadanie nr 4 - Ul. Kościuszki 3a/4- lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00096810, AZP.242.18.NB.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami.
1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tbslokum.pl , przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem ,,Formularza składania oferty", dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów postępowania.
2) korespondencja przekazywana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive itp.) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) ofertę i oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuję się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane są z Głównym Urzędem Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w niniejszym postępowaniu jest: TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o.), Ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: odo@tbslokum.pl lub pisemnie na adres: TBS Lokum sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, Ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/476518
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.242.18.NB.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego wraz z przedmiarem robót dla prac związanych z remontem lokali mieszkalnych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania i obejmuje swoim zakresem:
1) zadanie nr 1 - ul. Armii Krajowej 8/13a - lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej,
2) zadanie nr 2 - ul. Bohaterów Września 2/10 - lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej,
3) zadanie nr 3 - ul. Grunwaldzka 1/14 - lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej,
4) zadanie nr 4 - ul. Kościuszki 3a/4- lokal Spółki, mieszkalny, nie zamieszkały, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dla każdego zadania oddzielnie, przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumaryczną liczbę punktów wszystkich kryteriów:
Suma punktów = C + T
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,cena",
G - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,termin wykonania przedmiotu zamówienia".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż dla:
a) zadania nr 1 - 1 000,00 zł;
b) zadania nr 2 - 1 000,00 zł;
c) zadania nr 3 - 1 000,00 zł;
d) zadania nr 4 - 1 000,00 zł;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub Wykonawcy mogą spełniać go łącznie.
W przypadku składania oferty na większą ilość zadań należy zsumować wartość wymaganego ubezpieczenia dla odpowiednich zadań, np. składając ofertę na zadanie nr 1 oraz nr 4 suma gwarancyjna powinna być nie mniejsza niż 2 000,00 zł, składając ofertę na wszystkie zadania suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 4 000,00 zł, itd.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC przez cały okres trwania umowy

2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, w której wartość opracowanej dokumentacji wynosiła co najmniej dla:
o zadania nr 1 - 1 000,00 zł/brutto;
o zadania nr 2 - 1 000,00 zł/brutto;
o zadania nr 3 - 1 000,00 zł/brutto;
o zadania nr 4 - 1 000,00 zł/brutto;

Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego wraz z przedmiarem robót dla prac związanych z remontem lokali mieszkalnych.
Wykonawca może wykazać się jedną zrealizowaną usługą na wszystkie zadania. W przypadku składania oferty na większą liczbę zadań należy zsumować wartość opracowanych kosztorysów dla odpowiednich zadań, np. składając ofertę na zadanie nr 1 oraz nr 3 wartość zrealizowanej usługi powinna być nie mniejsza niż 2 000,00 zł; składając ofertę na wszystkie zadania wartość powinna być nie mniejsza niż 4 000,00 zł, itd.

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej: posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcom, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy.
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2) wykaz usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, (załącznik nr 9 do SWZ).
3) wykaz osób - którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia - co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności architektonicznej: posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, (załącznik nr 10 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inne formy prawne.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy w oryginale dołączyć do oferty.
4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 pkt. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego.
8. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy oraz w treści umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dla każdego zadania oddzielnie, przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumaryczną liczbę punktów wszystkich kryteriów:
Suma punktów = C + T
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,cena",
G - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,termin wykonania przedmiotu zamówienia".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.