Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup Systemu odciągu styrenu

Przedmiot:

Zakup Systemu odciągu styrenu

Data zamieszczenia: 2021-06-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquastone Sp. z o.o
Strzelecka 29a/39
61-846 Poznań
powiat: Poznań
797631850
witold.kasperkowiak@aquastone.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56352
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: 797631850
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie dotyczy zakupu środka trwałego - systemu odciągu styrenu - w ramach Projektu pt. Rozwoj AQUASTONE SP. Z O.O. dzieki wdrozeniu nowatorskiej receptury materiału kompozytowego w ramach unikatowej linii nowatorskich wyrobow sanitarnych opracowanej przez Łukasiewicz - IChP im. prof.
I. Moscickiego w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MSP
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.02-30-0041/20 - Rozwoj AQUASTONE SP. Z O.O. dzieki wdrozeniu nowatorskiej receptury materiału kompozytowego w ramach unikatowej linii nowatorskich wyrobow sanitarnych

Część 1
-

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup Systemu odciągu styrenu.
Kompleksowe rozwiązanie technologiczne (wentylator z filtrem + infrastruktura przewodów) służąca do wyciągania z hali produkcyjnej styrenu - substancji należących do kategorii lotnych związków organicznych. Część styrenu ulega odparowaniu podczas wiązania (sieciowania) żywicy. Ze względów BHP, PPOŻ, styren należy usuwać z miejsc, gdzie jego stężenie może być niebezpieczne, np. podczas sieciowania żywicy we formie. Z uwagi na dostosowywaną konstrukcję linii produkcyjnej należy zaprojektować i zainstalować opisany wyciąg styrenu.
Wymagane parametry techniczne minimalne:
- przewód odciągający - ok. 30 mb długości,
- wentylator promieniowego wyciągowego w wykonaniu przeciwwybuchowym o wydajności min. 7000 m3/h (moc około 4kW) z wyłącznikiem serwisowym,
- przewód wyprowadzający na zewnątrz - spiro fi 400 , 6 mb długości,
- wyrzutnia pionowa,
- filtr z węglem aktywnym o zasypie 50 kg.
DOSTAWA LOCO Gierłachowo, Rozładunek, montaż "pod klucz", uruchomienie, dokumentacja powykonawcza, DTR urządzenia, szkolenie obsługi, oferta serwisowa po montażu, ubezpieczenie swoich pracowników oraz podwykonawców przebywających na terenie Zamawiającego, zapewnienie nadzoru nad montażem, opomiarowanie dostarczonych urządzeń
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od złożenia zamówienia

CPV: 42900000-5

Dokument nr: 2021-24819-56352

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kościański
Gmina
Krzywiń
Miejscowość
Gierłachowo

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
11.1 Dopuszczalne są wszystkie zmiany nieistotne, nie stanowiące zmiany istotnej, o której mowa poniżej w pkt 11.2). Jako zmiana nieistotna może być uznana w szczególności zmiana umowy wywołana przyczynami zewnętrznymi, które sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, nie powodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, która nie prowadzi również do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu).
11.2 Przewiduje się możliwość zmiany (istotnej) postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
b) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na:
? zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
? inne przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
? opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, a nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
? siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
c) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa związanych z pandemią COVID-19, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tych przepisach.
d) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
e) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
? O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia, we wskazanych terminach - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-28
Data ostatniej zmiany
2021-06-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto - max 60 pkt.
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 60.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia w dniach - max 30 pkt.
- 30 punktów za pierwszy najkrótszy czas realizacji,
- 15 punktów za drugi w kolejności czas realizacji,
- 0 punktów za trzeci i kolejny czas realizacji
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - max 10 pkt.
- 10 punktów za okres gwarancji pow. 24 miesięcy,
- 5 punktów za okres gwarancji od 13 do 24 miesięcy,
- 1 punkt za okres gwarancji 12 miesięcy i mniej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Witold Kasperkowiak
tel.: 797631850
e-mail: witold.kasperkowiak@aquastone.eu

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.