Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łowicz
ul. Długa 12
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
Tel.: +48 468302630, Faks: +48 468302631
sekretariat@ug.lowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 468302630,
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Łowicz

Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 15 421 384,00 kWh.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 476 981.28 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gmin: Łowicz, Bolimów, Chąśno, Domaniewice, Drużbice, Godzianów, Gomunice, Kleszczów, Krzyżanów, Młodzieszyn, Nieborów, Szczerców oraz miasta Łowicz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Gmina Łowicz oraz członkowie grupy zakupowej jak i ich jednostki wymienione w zał. nr 1 do SWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Łowicz. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego wykonawcy będzie reprezentowanie zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SWZ).

Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie zamawiającego), w imieniu:

-- gminy Bolimów,

-- gminy Chąśno,

-- gminy Domaniewice,

-- gminy Drużbice,

-- gminy Godzianów,

-- gminy Gomunice,

-- gminy Kleszczów,

-- gminy Krzyżanów,

-- gminy Młodzieszyn,

-- gminy Nieborów,

-- gminy Szczerców,

-- miasta Łowicz.

Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ:

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 15 421 384,00 kWh.

Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 wynosi 6 476 981,28 PLN.

Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu operatorowi systemu dystrybucyjnego do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania zamawiającego przed właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje dotyczące terminów obowiązywania obecnych umów sprzedaży energii elektrycznej w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy oraz okresy wypowiedzeń umów kompleksowych w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy zawarte zostały w załączniku nr 1 do SWZ. W załączniku nr 1 do SWZ wskazany został obecny sprzedawca energii elektrycznej oraz informacje dotyczące obecnie zawartych porozumień cenowych. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej w przypadku punktów z kolejną zmianą sprzedawcy zawarte są na czas nieokreślony.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 476 981.28 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09310000, 09300000

Dokument nr: 327743-2021, ZP.271.5.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.uglowicz.nv.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gmin: Łowicz, Bolimów, Chąśno, Domaniewice, Drużbice, Godzianów, Gomunice, Kleszczów, Krzyżanów, Młodzieszyn, Nieborów, Szczerców oraz miasta Łowicz.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021

Kontakt:
Gmina Łowicz
Krajowy numer identyfikacyjny: 75014831900000
ul. Długa 12
Łowicz
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
99-400
Polska
E-mail: sekretariat@ug.lowicz.pl
Tel.: +48 468302630
Faks: +48 468302631

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.