Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
392z dziś
4928z ostatnich 7 dni
19122z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie infrastruktury Przystanku , rozbudowa ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie infrastruktury Przystanku , rozbudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: +48 918173385
zamowienia@sim.szczecin.pl
https://portal.smartpzp.pl/sim
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 918173385
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie.

Numer referencyjny: SIM/ZP/P/07/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: budowę chodników, miejsc pod stojaki rowerowe, wjazdu, remont nawierzchni jezdni, wykonanie elementów małej architektury, budowę oświetlenia ulicznego, gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: budowę chodników, miejsc pod stojaki rowerowe, wjazdu, remont nawierzchni jezdni, wykonanie elementów małej architektury, budowę oświetlenia ulicznego, gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 5 do SWZ oraz tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, nr umowy POIS.05-02-00-00-0025/17-02.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działa jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecin.

CPV: 45000000, 45111291, 45233120, 45315100, 45316110

Dokument nr: 327310-2021, SIM/ZP/P/07/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

https://portal.smartpzp.pl/sim

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/sim

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/sim

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021

Kontakt:
Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 382696215
Armii Krajowej 1
Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Czarnecka-Jurga
E-mail: zamowienia@sim.szczecin.pl
Tel.: +48 918173385

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.