Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ulan-Majorat
Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
powiat: radzyński
Tel.: +48 833518069
ug@ulanmajorat.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ulan-Majorat
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 833518069
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ulan-Majorat

Numer referencyjny: RKS.271.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ulan-Majorat.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71355200 Wykonywanie badań
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Ulan-Majorat.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ulan-Majorat.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

-- wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja SA, Rejon Radzyń Podlaski,

-- demontaż 627 szt. istniejących opraw,

-- dostawę opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 627 szt., posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),

-- instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z ,,Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Ulan-Majorat" (tabele), w ilości 627 szt.,

-- montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie),

-- montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw,

-- montaż bezpieczników napowietrznych i izolowanych złącz kablowych,

-- wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych,

-- dostawę i instalację szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ ,,soft start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych wraz z wykonaniem wymaganych projektów,

-- dostawę i instalację układów kompensacji mocy biernej,

-- wymianę wysięgników na ocynkowane dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych,

-- wyposażenie i uruchomienie centrum dyspozytorskiego,

-- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

-- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,

-- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia,

-- wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos? dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia,

-- sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,

-- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeżeli są wymagane,

-- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ, na który składają się wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia wraz ze specyfikacją materiałów i dostaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: trwałość strumienia światła oprawy ulicznej / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projektu ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ulan-Majorat" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt nr: RPLU.05.05.00-06-0023/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

CPV: 31520000, 45311100, 45311200, 45316100, 71320000, 71355200, 45316110

Dokument nr: 327771-2021, RKS.271.4.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ulanmajorat.e-biuletyn.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Ulan-Majorat.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021

Kontakt:
Gmina Ulan-Majorat
Ulan-Majorat 57
Ulan-Majorat
Kod NUTS: PL811 Bialski
21-307
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Karpiński
E-mail: ug@ulanmajorat.pl
Tel.: +48 833518069

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.