Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczanie obrazu z kamer

Przedmiot:

Dostarczanie obrazu z kamer

Data zamieszczenia: 2021-06-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg KraGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: +48 585112400, Faks: +48 585112405
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 25 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 585112400,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczanie obrazu z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w GDDKiA o/Gdańsk

Numer referencyjny: O.GD.D-3.2413.07.2021
II.1.2)Główny kod CPV
72319000 Usługi dostarczania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wizualizacji na stronie internetowej

i rejestracji obrazów z kamer zlokalizowanych przy sieci dróg krajowych woj. pomorskiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38651600 Kamery cyfrowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Północny

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający wymaga aby w zakres przedmiotu zamówienia wchodziły następujące elementy:

a) dostarczanie obrazu z następującej ilości punktów zlokalizowanych na sieci dróg krajowych na terenie województwa pomorskiego:

-- z 84 punktów za pomocą 106 kamer - w okresie od uruchomienia systemu do dnia 30.06.2022 r.;

-- z 91 punktów za pomocą 119 kamer - w okresie od 1.7.2022 do 31.8.2025;

b) montaż kamer na wskazanych lokalizacjach na zasadach określonych w OPZ w zadeklarowanym przez Wykonawcę terminie wraz z podłączeniem do istniejącej sieci elektro-energetycznej, według wszystkich norm technicznych oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

c) wyposażenie stanowisk w zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę kamer w godz.ch w których wyłączone jest zasilanie oświetlenia ulicznego (ze względu na wymaganą pracę kamer w systemie całodobowym);

d) wykonanie strony internetowej z podglądem widoku z wszystkich kamer oraz stałe zapewnienie funkcjonalności opisanej w dalszej części OPZ;

e) zapewnienie serwera oraz łączności pomiędzy serwerem a kamerami;

f) wizualizacja obrazów z kamer na stronie internetowej na zasadach określonych

w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia;

g) udostępnienie danych niezbędnych do wizualizacji obrazów z kamer na stronie internetowej GDDKiA;

h) bieżąca konserwacja i utrzymanie kamer;

i) naprawa lub wymiana uszkodzonych kamer w czasie nie dłuższym niż okres zadeklarowany w ofercie Wykonawcy;

j) demontaż zainstalowanych kamer i innych urządzeń służących realizacji umowy

w ciągu 7 dni kalendarzowych po jej zakończeniu;

k) przekazanie Zamawiającemu szczegółowego monitoringu sprawności pracy kamer raz na kwartał przedstawiającego w rozbiciu na dni (w ciągu miesiąca) oraz czas pracy kamery wraz z ujęciem godzinowym okresu wystąpienia niedostarczenia obrazu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin montażu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

CPV: 72319000, 38651600

Dokument nr: 328707-2021, O.GD.D-3.2413.07.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Północny

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2021

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg KraGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
80-354
Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Kur
E-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 585112400
Faks: +48 585112405

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.